Fundacja na rzecz zwierząt Altamira

Fundacja na rzecz zwierząt Altamira

Reprezentant Karolina Młynarczyk

E-mail biuro@altamira-fundacja.pl

Telefon 534837967

Lokalizacja Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Fundacja na rzecz Zwierząt Altamira została powołana do życia z inicjatywy fundatorki, Wandy Wegener, światowej sławy psychologa i terapeuty.

Naszym głównym celem jest niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym oraz zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad nimi.

Chcemy propagować ochronę zwierząt i opiekę nad nimi, w szczególności zaś nad tymi zwierzętami, które pozostają bezdomne lub są źle traktowane.

Pośrednio chcemy także wspierać zwierzęta z terenów wiejskich prowadząc akcje kastracji i sterylizacji oraz poprawiać ich warunki bytowe.

Naszymi działaniami chcemy także propagować postawy odpowiedzialności za ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Fundacja posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku.

Cele, zasady i zakres działania Fundacji

§ 5.

Celem Fundacji jest działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności celem Fundacji jest:

  1)niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym oraz zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami;

  2)propagowanie ochrony zwierząt i opieki nad nimi, w szczególności zaś nad zwierzętami bezdomnymi lub źle traktowanymi;

  3)propagowanie postaw odpowiedzialności za ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

  4) edukacja w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami, a w szczególności nad zwierzętami bezdomnymi, zaniedbanymi i źle traktowanymi;

 5)  propagowanie w społeczeństwie postaw etycznych, empatycznych i       humanitarnych wobec zwierząt, oraz odpowiedzialności za ekologię, ochronę zwierząt i ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

6)  aktywizowanie osób wykluczonych, skazanych, oraz ze środowisk patologicznych  poprzez angażowanie ich w sprawach zwierząt;

7)  działania prozdrowotne na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, poprzez szeroko rozumianą terapię z udziałem zwierząt;

8)  upowszechnianie w społeczeństwie sprawdzonych form aktywności dla zwierząt i z udziałem zwierząt, oraz promowanie nowych form aktywności fizycznej, społecznej, intelektualnej i umysłowej dla ludzi i zwierząt.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, organizowanie szkoleń edukacyjnych, odczytów i konferencji, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt z uwzględnieniem nowoczesnych metod humanitarnej hodowli, a także humanitarnych warunków transportu i metod uboju zwierząt;
 2. przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, jak również zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami poprzez współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom;
 3. pomoc zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym i bezdomnym poprzez prowadzenie działalności adopcyjnej;
 4. wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, ochrony naturalnego środowiska człowieka;
 5. występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce;
 6. resocjalizację osób skazanych jak również młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami, a także organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych i ich angażowanie w akcje ratowania zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych;
 7. monitorowanie zgodnie z prawem dobrostanu zwierząt w zakresie przestrzegania wszelkich obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt oraz warunków transportu we współudziale z innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt we wszelkich obiektach w których odbywa się hodowla, chów, przetrzymywanie i praca zwierząt m.in. schroniskach, hodowlach, targowiskach;
 8. kształtowanie właściwych postaw etycznych i moralnych oraz zdrowych relacji międzyludzkich wśród ludzi działających na rzecz zwierząt, pracujących ze zwierzętami, poprzez edukację psychologiczną, poprzez organizowanie warsztatów, sesji, seminariów;
 9. organizowanie akcji i programów edukacyjnych w szkołach, wyższych uczelniach;
 10. dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizacji zadań publicznych zleconych, konsultowania projektów aktów normatywnych.

Działalność wymieniona w pkt 1-10 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji realizującą nieodpłatnie cele Fundacji na rzecz ogółu społeczności.

§ 7.

Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej poprzez:

 1. działania na rzecz ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez organizowanie i propagowanie przy współudziale właściwych jednostek samorządu terytorialnego akcji kastracji, sterylizacji i czipowania zwierząt,
 2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję zdrowia w tym w szczególności poprzez rehabilitację i ogólnie rozumianą terapię za pomocą relacji ze zwierzętami (dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia);
 3. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji z udziałem zwierząt,
 4. wydawanie książek, gazet, czasopism i pozostałych periodyków propagujących cele statutowe Fundacji;
 5. organizowanie kongresów, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, akcji medialnych, hepeningów, oraz innych form poszerzenia wiedzy promujących i wspierających cele działalności Fundacji, w tym także poprzez środki masowego przekazu (telewizję, radio, prasę oraz wszelkiego rodzaju wydawnictwa).

Pomogli

Ładuję...