Fundacja na rzecz zwierząt Altamira

Fundacja na rzecz zwierząt Altamira

Reprezentant Karolina Młynarczyk

E-mail biuro@altamira-fundacja.pl

Telefon 534837967

Lokalizacja Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Fundacja na rzecz Zwierząt Altamira została powołana do życia z inicjatywy fundatorki, Wandy Wegener, światowej sławy psychologa i terapeuty.

Naszym głównym celem jest niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym oraz zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad nimi.

Chcemy propagować ochronę zwierząt i opiekę nad nimi, w szczególności zaś nad tymi zwierzętami, które pozostają bezdomne lub są źle traktowane.

Pośrednio chcemy także wspierać zwierzęta z terenów wiejskich prowadząc akcje kastracji i sterylizacji oraz poprawiać ich warunki bytowe.

Naszymi działaniami chcemy także propagować postawy odpowiedzialności za ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Fundacja posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku.

Cele, zasady i zakres działania Fundacji

§ 5.

Celem Fundacji jest działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności celem Fundacji jest:

  1)niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym oraz zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami;

  2)propagowanie ochrony zwierząt i opieki nad nimi, w szczególności zaś nad zwierzętami bezdomnymi lub źle traktowanymi;

  3)propagowanie postaw odpowiedzialności za ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

  4) edukacja w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami, a w szczególności nad zwierzętami bezdomnymi, zaniedbanymi i źle traktowanymi;

 5)  propagowanie w społeczeństwie postaw etycznych, empatycznych i       humanitarnych wobec zwierząt, oraz odpowiedzialności za ekologię, ochronę zwierząt i ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

6)  aktywizowanie osób wykluczonych, skazanych, oraz ze środowisk patologicznych  poprzez angażowanie ich w sprawach zwierząt;

7)  działania prozdrowotne na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, poprzez szeroko rozumianą terapię z udziałem zwierząt;

8)  upowszechnianie w społeczeństwie sprawdzonych form aktywności dla zwierząt i z udziałem zwierząt, oraz promowanie nowych form aktywności fizycznej, społecznej, intelektualnej i umysłowej dla ludzi i zwierząt.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, organizowanie szkoleń edukacyjnych, odczytów i konferencji, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt z uwzględnieniem nowoczesnych metod humanitarnej hodowli, a także humanitarnych warunków transportu i metod uboju zwierząt;
 2. przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, jak również zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami poprzez współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom;
 3. pomoc zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym i bezdomnym poprzez prowadzenie działalności adopcyjnej;
 4. wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, ochrony naturalnego środowiska człowieka;
 5. występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce;
 6. resocjalizację osób skazanych jak również młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami, a także organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych i ich angażowanie w akcje ratowania zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych;
 7. monitorowanie zgodnie z prawem dobrostanu zwierząt w zakresie przestrzegania wszelkich obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt oraz warunków transportu we współudziale z innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt we wszelkich obiektach w których odbywa się hodowla, chów, przetrzymywanie i praca zwierząt m.in. schroniskach, hodowlach, targowiskach;
 8. kształtowanie właściwych postaw etycznych i moralnych oraz zdrowych relacji międzyludzkich wśród ludzi działających na rzecz zwierząt, pracujących ze zwierzętami, poprzez edukację psychologiczną, poprzez organizowanie warsztatów, sesji, seminariów;
 9. organizowanie akcji i programów edukacyjnych w szkołach, wyższych uczelniach;
 10. dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizacji zadań publicznych zleconych, konsultowania projektów aktów normatywnych.

Działalność wymieniona w pkt 1-10 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji realizującą nieodpłatnie cele Fundacji na rzecz ogółu społeczności.

§ 7.

Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej poprzez:

 1. działania na rzecz ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez organizowanie i propagowanie przy współudziale właściwych jednostek samorządu terytorialnego akcji kastracji, sterylizacji i czipowania zwierząt,
 2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję zdrowia w tym w szczególności poprzez rehabilitację i ogólnie rozumianą terapię za pomocą relacji ze zwierzętami (dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia);
 3. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji z udziałem zwierząt,
 4. wydawanie książek, gazet, czasopism i pozostałych periodyków propagujących cele statutowe Fundacji;
 5. organizowanie kongresów, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, akcji medialnych, hepeningów, oraz innych form poszerzenia wiedzy promujących i wspierających cele działalności Fundacji, w tym także poprzez środki masowego przekazu (telewizję, radio, prasę oraz wszelkiego rodzaju wydawnictwa).

Wsparli

50 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Michał

Mała kontrybucja, ale mam nadzieję, że się przyda.
20 zł

Izabela

Kilka grosików dla bezdomniaczków
10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Wojtek

Dla Pirata

Pokaż więcej