FundacjaDarujemyTroskę

Karina Tymoshchuk
organizator skarbonki

Anonimowa Pomagaczka

Celem Fundacji jest pomoc zwierzętom, szczególnie działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów); wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
    a) współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów;
    b) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
    c) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji, m.in. poprzez zbiórki na portalach internetowych, przekazywaniu 1% podatku, zbiórki do puszek, sprzedaż gadżetów; pozyskiwanie, rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych;
    d) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji;
    e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;
    f) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organamii instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;
    g) pro zwierzęcy lobbing;
    h) współpracę z policją i strażą miejską;
    i) pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz Urzędów Miast i Gmin;
    j) prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zdrowych zwierząt dla dzieci i dorosłych, z problemami emocjonalnymi;
    k) promocję i reklamę działań, związanych z celami Fundacji;
    l) inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji

Nasi podopieczni :-)

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

Za pomoc serdecznie dziękujemy.

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
0,1%
5 zł Wsparła 1 osoba CEL: 20 000 ZŁ
Wesprzyj