Stowarzyszenie Empatyczni Radzyń Podlaski

Stowarzyszenie Empatyczni Radzyń Podlaski
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Katarzyna Wierzchowska

E-mail katarzyna.wierzchowska@interia.pl

Telefon 669903669

Lokalizacja Radzyń Podlaski, lubelskie

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: 1) działanie właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania. 2) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami 3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego 4) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt 5) prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 6) aktywny udział w toworzeniu nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt w tym sporządzania opinii 7) współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia 8) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i ochrony środowiska naturalnego 9) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia 10) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji 11) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską 12) prace na rzecz adopcji zwierząt porzuconych 13) pomoc w prowadzeniu schroniska dla zwierząt bądź punktu tymczasowego zatrzymania zwierząt 14) współpraca z mieszkańcami, wolontariuszami, urzędami gmin i miast w dziedzinie opieki nad bezdomnymi, zagubionymi i porzuconymi zwierzętami i ich adopcją. Stowarzyszenie kierując się dobrem zwierząt w przypadkach konfliktowych, nieuregulowanych prawem, stosuje się do rozporządzeń, wytycznych i regulaminów schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Pomogli

Ładuję...