Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach

Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Maria Dragunowicz

E-mail fundacja.lomianki@gmail.com

Telefon 605419664

Lokalizacja Łomianki, mazowieckie

Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach powstała niedawno.Zarejestrowała się w sierpniu 2016 roku. Celem Fundacji jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi, szczególnie w zakresie organizowania, realizowania, wspierania lub zlecania działań związanych z ochroną praw zwierząt i walką z ich bezdomnością na terenie gminy Łomianki.

Fundacja nie prowadzi działaności gospodarczej i może realizować swoje cele statutowe tylko dzięki wsparciu osób indywidualnych lub instytucji i firm prywatnych.

Fundacja działa dzięki zangażowaniu grupy wolontariuszek z Łomianek. Szczególnie boryka się z ograniczeniem populacji kotów wolno żyjących. Małe kociaki rodzą się i rozwijają w złych warunkach bytowych, bez ciepła,bez jedzenia, bez opieki człowieka i weterynarza. Dorosłe żyją zaniedbane, często bez schronienia,chore i głodne. W tej chwili systematyczne monitorowanie i pomoc obecnym skupiskom kotów wolno żyjących w Łomiankach jest procesem niezwykle trudnym. Między innymi z uwagi na  brak środków na cele związane ze sterylizacją i kastracją kotów. Chcemy działać i pomagać,ale potrzebujemy wsparcia i środków. Prosimy każdego o  przekazywanie nawet małej kwoty 5-10 zł na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących. Można ustawić stały,comiesięczny przelew darowizny. To będzie mały, a zarazem wielki wkład. Pomóżcie nam działać razem z Wami dla dobra naszych przyjaciół.

Cele i zasady działania fundacji:

Celem fundacji jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi , szczególnie w zakresie organizowania, realizowania, wspierania lub zlecania działań związanych z ochroną praw zwierząt i walką z ich bezdomnością na terenie Gminy Łomianki.

1. Fundacja realizuje swoje  cele głównie poprzez:

współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowania zadań związanych z  opieką nad zwierzętami bezdomnymi  i kotami wolno żyjącymi oraz z zapobieganiem bezdomności zwierząt; współpracę z władzami rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji; współpracę ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie kształtowania humanitarnych, odpowiedzialnych i pełnych  empatii postaw w stosunku do zwierząt; udzielanie pomocy w opiece zwierząt w gospodarstwach mających trudności z ich utrzymaniem; prowadzenie i promowanie adopcji zwierząt;    poprawę warunków bytowych i  dobrostanu zwierząt; promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz zwierząt; rozwijanie informacji o ochronie praw zwierząt;   zwalczanie wszelkich przejawów przemocy i agresji wobec zwierząt i współpraca w tym zakresie z właściwymi organami i instytucjami;  ograniczanie nadmiernej rozrodczości zwierząt; pomoc finansową i rzeczową oraz medyczną dla zwierząt zwłaszcza porzuconym i skrzywdzonym;   wspieranie osób fizycznych, placówek, organizacji i  instytucji niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, tworzenie  miejsc bytowania dla zwierząt pokrzywdzonych i porzuconych, organizowanie i udział w  protestach głównie w postaci wieców, marszów  i demonstracji związanych z ochroną zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizowanie warsztatów, spotkań tematycznych, odczytów, prelekcji dotyczących ochrony zwierząt,

p. redagowanie petycji i zbieranie podpisów pod nimi ,a następnieprzekazywanie właściwym organom państwowym i innym instytucjom;

r. organizowanie koncertów, występów, wystaw, pikników na rzecz zwierząt;

s. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

Pomogli

Ładuję...