Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza LIFE

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza LIFE

Reprezentant Grzegorz Markowski

E-mail fundacja@gpr-life.pl

Telefon 600590112

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Celem fundacji jest działalność realizowana i oparta na: a. ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego w nagłych zagrożeniach, oraz współdziałanie w tym zakresie z krajowym systemem ratowniczo gaśniczym, systemem państwowego ratownictwa medycznego, organami samorządowymi, rządowymi i innymi podmiotami, b. udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, udział w poszukiwaniach osób zaginionych prowadzonych przez policję. samodzielne prowadzenie działań ratowniczych, c. prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa,  ratownictwa, pierwszej pomocy, a także szkolenia i wykorzystywania psów pracujących d. wspierania służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w wypadkach i innych zdarzeniach, e. prowadzeniu akcji społecznych mających na celu przeciwdziałanie wypadkom oraz innym zdarzeniom mogącym skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia ludzkiego, f. niesienie pomocy ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom dotkniętym problemem zaginięcia. w szczególności:zaginionym,porwanym,ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym przedstępczością i zaginięciom g. współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w szczególności z policją, państwową strażą pożarną, strażami miejskimi i gminnymi, inspekcją transportu drogowego oraz instytucjami takimi jak biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ksrg, prm i innymi o podobnym profilu, h. wykorzystywanie psów w ratownictwie poszukiwawczym, lawinowym, katastrofowym (gruzowym) i innym, i. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym j. porządek i bezpieczeństwo publiczne k. ochrona zdrowia i pomoc społeczna l. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ł. ratownictwo i ochrona ludności i mienia m. pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych n. promocja i organizacja wolontariatu o. informowaniu społeczeństwa o występujących zagrożeniach oraz skutkach mogących z nich wynikać, p. organizowanie pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej