Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierzat

Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierzat

Reprezentant Ewa Kowalska

E-mail ranczo171@wp.pl

Telefon 602790267

Lokalizacja Brzeg, opolskie

”Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”…

(Antonie de Saint-Exupéry)

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach nie zarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dna 7.kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Brzeg, ul. Starobrzeska 57.

§ 4

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o tym samym lub podobnym celu działania.

§ 6

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadzie odrębnych przepisów.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony wyłącznie na jego cele statutowe.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

zapobieganie bezdomności zwierząt;
zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt;
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom;
kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata przyrody, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących;
zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk patologicznych i wykluczonych;
promocja i organizacja wolontariatu.
§ 8

1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i utrzymywania schronisk dla bezdomnych zwierząt a także prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;
współpracę z władzami oświatowymi w przygotowaniu programów nauczania i wychowania szkolnego w zakresie dotyczącym ochrony zwierząt;
inspirowanie tworzenia szkolnych organizacji przyjaciół zwierząt;
prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów traktowania zwierząt;
inicjowanie i popularyzację, w szczególności środków masowego przekazu, programów ochrony zwierząt oraz ograniczenie rozrodczości niektórych zwierząt;
prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
organizowanie akcji upowszechniających działania proekologiczne;
interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji największego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
działalność szkoleniowa: organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji;
prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
działalność wydawniczą;
organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
promocję organizacji, instytucji i przedsiębiorstw wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;
wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;
redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

Dla realizacji celów statutowych w części obejmującej działalność pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi:

działalność statutową odpłatną prowadzoną w zakresie:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności charytatywnej;
promocji i organizacji wolontariatu;
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej praz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
ochrony i promocji zdrowia;
działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
działalność statutową nieodpłatną prowadzoną w zakresie:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności charytatywnej;
promocji i organizacji wolontariatu;
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej praz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
ochrony i promocji zdrowia;
działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych.
Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
§ 9

Stowarzyszenie może powoływać inspektorów do spraw ochrony zwierząt, ustalać zakres ich kompetencji i regulamin działania oraz wzór upoważnienia do działania w jego imieniu.

Pomogli

Ładuję...