OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT ANIMALS INSPEKTORAT W SANOKU

Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Anna Michoń-Hus

E-mail sanok@otoz.pl

Telefon 695273839

Lokalizacja Sanok, podkarpackie

OTOZ Animals- Inspektorat w Sanoku. Organizacja non profit zajmująca się kontrolą i poprawą warunków bytowania zwierząt.

Kim są inspektorzy?

Są to osoby, przeszkolone, reprezentujące organizację OTOZAnimals, których obowiązują ścisłe zasady organizacji. Stawiamy sobie cele statutowe i określone zobowiązania,które mają na celu dobro zwierząt, ale i działania w sposób mądry i odpowiedzialny.

Inspektorzy posiadają wiedzę z przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami. Posiadają także doświadczenie w ratowaniu zwierząt, prowadzenia zajęć edukacyjnym oraz pracy z ludźmi i ze zwierzętami.

Do zakresu działań Inspektora należy:

Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
 Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.
 Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie,laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
Za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski.
Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej.
Współpraca w sprawie podejmowania ważnych decyzji określonych w regulaminie i powiadamianie o ważnych interwencjach centralę inspektoratu.

Pomogli

Ładuję...