Fundacja Przytul Jeża

Fundacja Przytul Jeża
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Joanna Sobol

E-mail fundacjaprzytuljeza@gmail.com

Telefon 512415394

Lokalizacja Katowice, śląskie

Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona dzikich zwierząt i ich środowiska naturalnego, a w szczególności czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków.

Fundacja realizuje cele poprzez:

1. Propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach.

2. Czynnej ochrony jeżowatych wszystkich gatunków.

3. Zapewnienie leczenia i opieki weterynaryjnej oraz rehabilitacji jeży wymagających okresowej opieki przez człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.

4. Dążenia do zapewnienia ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami poprzez stwarzanie im warunków prawidłowego rozwoju i poprawę warunków życia.

5. Prowadzenia akcji edukacyjnych kierowanych do służb weterynaryjnych i opiekunów zwierząt w postaci szkoleń, wykładów i innych form zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy zawodowej w zakresie leczenia i rehabilitacji jeżowatych, jak również finansowanie udziału tych osób w szkoleniach i studiach organizowanych przez inne podmioty.

6. Organizowanie akcji edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży, zmierzających do kształtowania właściwych postaw wobec gatunków objętych ochroną, a w szczególności jeżowatych.

7. Promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt.

8. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony jeżowatych

9. Tworzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich, w tym:

- budowę ośrodków

- adaptację istniejących obiektów na potrzeby ośrodków rehabilitacji zwierząt

- wyposażanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt

- finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla jeżowatych

- finansowanie wszelkich innych uzasadnionych kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem ośrodków rehabilitacji

10. Wsparcie finansowe opieki nad jeżowatymi przebywającymi w ośrodkach rehabilitacji i opiekunów jeżowatych a w szczególności finansowanie:

- zakupu pożywienia

- kosztów leczenia i opieki weterynaryjnej, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla jeżowatych

- przewozu jeżowatych wymagających pomocy weterynaryjnej jak również przemieszczanych pomiędzy ośrodkami i opiekunami zwierząt

- innych uzasadnionych kosztów powiązanych z opieką nad dzikimi zwierzętami takich jak środków higieny i dezynfekcji, środków indywidualnej ochrony dla osób pracujących ze zwierzętami.

11. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z ludźmi.

12. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.

13. Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe stanowiska bytowania w środowisku naturalnym.

14. Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowywanie terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.

15. Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.

16. Promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży.

17. Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb weterynaryjnych i funkcjonariuszy publicznych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.

Ładuję...

20 zł

Google Pay

2 darowizny na tę organizację, ostatnia