Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom Słońce dla zwierząt

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom Słońce dla zwierząt

Reprezentant reprezentant

E-mail test@op.pl

Telefon 000000000

Lokalizacja Bąków, opolskie

Celami Stowarzyszenia są:
szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz przebywającym w gminnych punktach przetrzymań i schronisk na terenie całego kraju- udzielenie pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka

szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami ,lecznicami weterynaryjnymi.

pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt a także czipowanie.

ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi.

propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach

działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką.

przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy wobec zwierząt.

działanie w zakresie ochrony zwierząt oraz środowiska przyrodniczego.

§ 2.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzeniu akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu a także publikacji własnych mających na celu ochronę zwierząt.

Organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach a także na terenie schronisk dla zwierząt w celu kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych, krzewieniu zasad poszanowania drugiej istoty ,jej prawa do życia w spokoju bez głodu, pragnienia i cierpień. W tym zakresie stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi a także organami samorządu terytorialnego działając na rzecz szeroko pojętej edukacji humanitarnej oraz wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot żywych.

Podejmowaniu działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami a także współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie a także w celu przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzącym do znęcania się nad zwierzętami.

Działaniu na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.

Występowaniu z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.

Inicjowaniu i popieraniu działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.

Charytatywnej pomocy gminnym przechowalniom psów

i innym schroniskom dla zwierząt na terenie kraju.

Organizowaniu szkoleń w zakresie przepisów prawa oraz zasad opieki nad zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach. Program i zasady szkoleń wg autorskiego programu wyłonionej w tym celu Komisji Szkoleniowej.
 

Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.

Prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt, a w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt.

Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt.

Organizowanie tzw. dni przyjaźni dla zwierząt.

Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.

Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt.

Wsparli

20 zł

mmnews

100 zł

Zuzia i Aga

Pomagajcie kotom i psom! Jesteście super :)
17 zł

bacyna1959

Darowizna przekazana przez skarbonkę Świąteczny piątak dla zwierzaka
3 zł

Anonimowa Pomagaczka

Darowizna przekazana przez skarbonkę Świąteczny piątak dla zwierzaka