STATUT FUNDACJI RATUJEMYZWIERZAKI.PL

z dnia 18 listopada 2019 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Część wstępna]

1.       Fundacja RatujemyZwierzaki.pl (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Pana Patryka Urbana, zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 listopada 2019  roku, w Poznaniu.

2.     Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

 

§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

1.       Fundacja posiada osobowość prawną.

2.       Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

1.       Siedzibą Fundacji jest Poznań.

2.       Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.       Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4.       Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

§ 5 [Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2)     działalności charytatywnej;

3)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4)     ochrony i promocji zdrowia;

5)     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6)     nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7)     wypoczynku dzieci i młodzieży;

8)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

9)     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

10)  turystyki i krajoznawstwa;

11)  ratownictwa i ochrony ludności;

12)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie określonym w pkt 1-11.

 

 

§ 6 [Formy realizacji celów statutowych]

1.       Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1)       prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych lub crowdfundingowych, a także w formie zbiórek publicznych, z przeznaczeniem tych środków na realizację celów statutowych Fundacji,

2)       wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie w zakresie celów statutowych Fundacji,

3)       propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego,

4)       rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,

5)       uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji realizujących cele pożytku publicznego w zakresie celów statutowych Fundacji,

6)       finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego w Polsce, mieszczącą się w ramach celów Statutowych Fundacji,

7)       chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;

8)       rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;

9)       wspieranie rzeczowe i finansowe placówek i instytucji, w tym fundacji i stowarzyszeń, których celem jest ochrona zwierząt lub ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym przez przekazywanie środków pieniężnych,

10)    wspieranie działalności innych organizacji realizujących cele pożytku publicznego, w zakresie celów statutowych Fundacji, w szczególności poprzez umożliwienie organizowania zbiórek pieniędzy w ramach prowadzonych przez Fundację serwisów społecznościowych lub crowdfundingowych,

11)    przekazywanie darowizn na realizację przez osoby trzecie, w tym w szczególności fundacje i stowarzyszenia, celów pożytku publicznego mieszczących się w ramach celów statutowych Fundacji,

12)    prowadzenie serwisów internetowych wspomagających prowadzenie działalności pożytku publicznego przez Fundację lub inne organizacje,

13)    inną, nieujętą powyżej działalność o ile przyczynia się do realizacji celów statutowych Fundacji.

2.       Fundacja nie może:

1)       udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)       przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)       wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)       dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich, tworzenie i współtworzenie innych organizacji]

1.       Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

2.       Fundacja może tworzyć lub współtworzyć osoby prawne, w tym w szczególności stowarzyszenia, fundacje i spółki prawa handlowego, których celem działalności będzie w szczególności prowadzenie działalności w zakresie pożytku publicznego.

 

§ 8 [Właściwy Minister]

Właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

 

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9 [Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 10 [Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1)     świadczeń Fundatorów;

2)     darowizn, spadków i zapisów;

3)     odsetek bankowych;

4)     dochodów ze zbiórek publicznych;

5)     dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

6)     dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

7)     funduszy Unii Europejskiej;

8)     funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

 

 

§ 11 [Przeznaczenie wybranych dochodów]

1.       Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.       Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

 

§ 12 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym razie Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

 

Rozdział III

ORGANY I REPREZENTACJA FUNDACJI

 

Postanowienia ogólne

§ 13 [Organy Fundacji]

Organami Fundacji są:

1)     Rada Fundacji;

2)     Zarząd Fundacji.

 

§ 14 [Powołanie Fundatora do Zarządu Fundacji]

Fundator może zostać powołany  do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

 

Rada Fundacji

 

§ 15 [Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji]

1.       Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.

2.       Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków.

3.       Członków Rady Fundacji powołuje, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji, i odwołuje fundator - Pan Patryk Urban, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Monika Urban, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Patryka Urbana decydując bezwzględną większością głosów.

4.       Odwołania Członka Rady mogą dokonać pozostali Członkowie jednomyślną decyzją.

5.       Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

6.       Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7.       Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

§ 16 [Kompetencje Rady Fundacji]

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1)     nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami.

2)     określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;

3)     wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

4)     wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;

5)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

6)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

 

§ 17 [Posiedzenia Rady Fundacji]

1.       Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.

2.       Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.

3.       Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.

4.       W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień.

5.       Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

 

§ 18 [Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji]

1.       Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

2.       Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

3.       Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.

4.       Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 19 [Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]

1.       Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

2.       Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób.

3.       Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4.       Członków Zarządu powołuje i odwołuje fundator - Pan Patryk Urban; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Monika Urban, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Patryka Urbana bezwzględną większością głosów.

5.       Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani.

6.       Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.

7.       Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

8.       Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez fundatora - Pana Patryka Urban; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Monika Urban, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Patryka Urbana decydując bezwzględną większością głosów

9.       Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

10.    Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

§ 20 [Kompetencje Zarządu]

1.       Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1)       reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

2)       sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

3)       kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

4)       uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

5)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6)       podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu fundacji;

7)       ustalanie planów działania Fundacji;

8)       realizowanie uchwał Rady Fundacji;

9)       decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

10)    tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

11)    wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

12)    sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

13)    sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

14)    ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

2.     Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora – Pana Patryka Urbana, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności Pani Moniki Urban, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – pozostałych spadkobierców ustawowych Patryka Urbana.

 

§ 21 [Ciała doradcze]

1.     Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

1)       radę programową;

2)       radę honorową;

3)       zespoły doradcze.

2.     Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

 

§ 22 [Posiedzenia Zarządu Fundacji]

1.       Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

2.       Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 23 [Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

1.       Z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.

2.       W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

3.       Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4.       Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

 

Reprezentacja Fundacji

 

§ 24 [Reprezentacja Fundacji]

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

 

 

Rozdział IV

ZMIANA STATUTU i LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 25 [Zmiana Statutu Fundacji]

1.       Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatora - Patryka Urban; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Monika Urban, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Patryka Urbana decydując bezwzględną większością głosów.

2.       Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

 

§ 26 [Likwidacja Fundacji]

1.       Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.       Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje fundator – Pan Patryk Urban; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona - Monika Urban, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Patryka Urbana decydując bezwzględną większością głosów.

3.       Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora - Pana Patryka Urbana; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Monika Urban, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych - pozostali spadkobiercy ustawowi Patryka Urbana decydując bezwzględną większością głosów.

 

 

 

Patryk Urban

Fundator