Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Kotom FELIS

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Kotom FELIS

Reprezentant Agnieszka Mucha

E-mail stowarzyszeniefelis@gmail.com

Telefon 692-242-034

Lokalizacja Lubliniec, śląskie

Stowarzyszenie, we wszystkim co robi,  działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 

Naszym nadrzędnym celem jest zapobieganie bezdomności kotów poprzez ich sterylizowanie, kastrowanie, leczenie i adopcje. 

Krótki opsi statutu:

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
2. Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do kotów.
3. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy wobec kotów.
4. Przeciwdziałanie bezdomności kotów – kastracja i sterylizacja.
5. Dokarmianie kotów wolnożyjących.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad kotami, bezpośrednie działanie w ich obronie.
2. Działanie w zakresie przestrzegania praw kotów.
3. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń dotyczących praw kotów .
4. Współdziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony kotów.
5. Prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych kotów, a w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji.
6. Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony kotów.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i propagandowej w zakresie ochrony kotów i innych zwierząt.
9. Organizowanie tzw. dni przyjaźni dla kotów i innych zwierząt.
10. Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
11. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt.

Pomogli

Ładuję...