Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

Reprezentant Piotr Korpal

E-mail kontakt@ttopz.pl

Telefon 607370355

Lokalizacja TORUŃ, kujawsko-pomorskie

Misja:

Pomoc wszelkim potrzebującym zwierzętom. Walka z okrucieństwem i brakiem empatii w stosunku do wszelkich istot żywych. Interwencje na podstawie zgłoszeń. Kontrole  schronisk, przechowalni i hodowli we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Polepszenie warunków życia bezdomnych zwierząt. Współpraca z domami tymczasowymi oraz karmicielami zwierząt bezdomnych. Akcje edukacyjne w szkołach. Ochrona środowiska w raz z edukacją w jej zakresie.

O nas:

Towarzystwo powstało wiosną 2008 roku. Skupia grono sprawdzonych ludzi, zwykle z długą przeszłością w organizacjach o podobnym profilu.

Towarzystwo ma stały kontakt z: Wydziałem Środowiska i Zieleni przy Urzędzie Miejskim, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Wspólnotami Mieszkaniowymi, Polskim Związkiem Działkowców i innymi fundacjami i towarzystwami tj. OTOZ ANIMALS w Bydgoszczy, Warszawie i innych miastach, Komitet Pomocy dla Zwierząt w Tychach, a także z opiekunkami dokarmiającymi zwierzęta środowiskowe.
Członkowie TTOPZ działają społecznie i na zasadzie wolontariatu w czasie wolnym od wykonywanej na co dzień pracy.


Celem Towarzystwa jest w szczególności:

Ochrona zwierząt oraz działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami ogólnopolskimi i zagranicznymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt. Współpraca z mediami, Policją Państwową, Strażą Miejską w celu walki z patologiami w stosunku do zwierząt oraz dewastacją środowiska przyrodniczego. Kontrola przestrzegania zasad humanitarnego traktowania zwierząt z interwencją włącznie. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolnobytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności. Organizowanie pomocy chorym i niesprawnym zwierzętom. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami. Działania zapobiegające zwiększaniu populacji kotów wolnożyjących. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt. Inspirowanie współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi, działającymi na rzecz ochrony zwierząt. Współpraca ze schroniskami w zakresie zwalczania bezdomności oraz adopcji zwierząt. Prowadzenie i nadzór nad schroniskami, azylami, hodowlami zwierząt i innymi. Działania oraz propagowanie idei w sferze ekologii oraz ochrony środowiska przyrodniczego, w tym zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego. Propagowanie i promocja aktywnego i zdrowego stylu życia powiązanego z szacunkiem dla zwierząt. Działalność kulturalna i artystyczna krzewiąca i promująca właściwe standardy zachowania wobec zwierząt.

Pomogli

Ładuję...