Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Schronisko"

Reprezentant Bogumiła Skowrońska

E-mail stowarzyszenie@schronisko.lodz.pl

Telefon 500100059

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Szeroko pojęta  pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym                                                 w łódzkim schronisku dla zwierząt.

2. Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.

3. Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt, a także czipowanie.

4. Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi.

5. Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w działalności polegającej na:

1. Prowadzeniu akcji propagandowych  za pośrednictwem  środków masowego przekazu,  a także publikacji własnych mających na celu ochronę zwierząt.

2. Organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, a także na terenie schroniska w celu kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych, krzewieniu zasad poszanowania drugiej istoty, jej prawa do życia w spokoju  bez głodu, pragnienia i cierpień. W tym zakresie stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi a także organami samorządu terytorialnego działając na rzecz szeroko pojętej edukacji humanitarnej oraz wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot żywych.                

3. Podejmowaniu działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami,  a także współdziałanie z właściwymi organami administracji Państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie, a także w celu przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzącym  do znęcania się nad zwierzętami.

4. Działaniu na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.

5. Występowaniu z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.

6. Inicjowaniu i popieraniu działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.

7. Charytatywnej pomocy schronisku łódzkiemu i innym schroniskom dla zwierząt na terenie kraju.

8. Organizowaniu szkoleń w zakresie przepisów prawa oraz zasad opieki nad Zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach. Program i zasady szkoleń wg autorskiego programu wyłonionej w tym celu Komisji Szkoleniowej.

Pomogli

Ładuję...