Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl

Obowiązuje od 01.01.2018r.

Polityka prywatności serwisu ratujemyzwierzaki.pl
 
W trosce o użytkowników serwisu ratujemyzwierzaki.pl przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników serwisu gromadzimy i w jaki sposób je
przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.
 
Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu (61-842), ul. Za Bramką 1, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000396361, NIP: 7831681710, REGON: 301929504, określana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.
 
Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu ratujemyzwierzaki.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu ratujemyzwierzaki.pl realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil użytkownika lub wysłanie emaila do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl z adresu email podanego podczas rejestracji w serwisie ratujemyzwierzaki.pl.
 
W związku z korzystaniem z serwisu siepomaga.pl Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres email, login, hasło – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w serwisie. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu ratujemyzwierzaki.pl.
Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez serwis ratujemyzwierzaki.pl.
 
Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.siepomaga.pl/. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.
Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników witryny. Robimy to jedynie w celach informacyjnych, głównie przez wzgląd na naszych partnerów i oferentów. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił w serwisie.
 
Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poszczególnych użytkowników serwisu poprzez umieszczenie ich w profilach użytkowników w ramach serwisu lub w inny sposób w serwisie, Fundacja Siepomaga zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. aktem prawnym środki zmierzające do zabezpieczenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności:
 
1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Fundację Siepomaga;
4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.
 
Osoba, której dane osobowe są gromadzone przez Fundację Siepomaga ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
 
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@ratujemyzwierzaki.pl.
 
W imieniu Administratora Danych (Fundacji Siepomaga)
Agnieszka Nowik, Członek Zarządu

 

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl 3 22.03.2023
Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl 2 01.01.2021
Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl 1 01.01.2018