Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl

Obowiązuje od 01.01.2021r.

Obowiązuje od 1.01.2021 r.

 

W portalu RatujemyZwierzaki.pl przywiązujemy szczególną wagę do ochrony danych osobowych.

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je chronimy i jakie prawa Tobie przysługują.

Chcąc zwiększyć czytelność tego dokumentu, podzieliliśmy go na trzy główne części.

Pierwsza część, zatytułowana "Informacje podstawowe", zawiera najważniejsze informacje o administratorze danych, celach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich prawach.

Druga część, zatytułowana "Informacje szczegółowe", zawiera pełną informację na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Trzecia część, zatytułowana "Polityka wykorzystywania plików cookies", zawiera szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w portalu RatujemyZwierzaki.pl plików cookies oraz innych podobnych technologii (narzędzi) internetowych.

Na końcu dokumentu, w sekcji zatytułowanej “Pozostałe informacje”, znajdziesz dodatkowe informacje, które ze względu na swój charakter nie zostały zamieszczone w pozostałych częściach.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 

Administrator danych

Fundacja RatujemyZwierzaki.pl, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełne dane kontaktowe Fundacji RatujemyZwierzaki.pl, w tym adres email oraz numer telefonu.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz w portalu RatujemyZwierzaki.pl, np. dokonujesz darowizny, zakładasz Konto lub dopisujesz się do listy subskrybentów newslettera RatujemyZwierzaki.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach (nie wszystkie one mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku). Wymieniamy je poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy przejdź do Informacji szczegółowej.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Ciebie w związku ze zbiórką prowadzoną w RatujemyZwierzaki.pl, przekazywania Tobie emailowych powiadomień dotyczących zbiórki, którą wsparłeś oraz wydania Tobie potwierdzenia otrzymanej darowizny dla celów podatkowych (zob. więcej);
 2. w celu założenia i utrzymywania na żądanie Użytkownika Konta w Portalu RatujemyZwierzaki.pl (zob. więcej);
 3. w celu przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera RatujemyZwierzaki.pl (zob. więcej);
 4. w celu przeprowadzania konkursów (zob. więcej);
 5. w celu badania zachowań i preferencji Użytkowników RatujemyZwierzaki.pl z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia funkcjonowania portalu, w tym lepszego dopasowania jego funkcjonalności do Twoich potrzeb jako Użytkownika (zob. więcej);
 6. w celu docierania do Ciebie na Facebooku, w usługach Google oraz innych serwisach ze spersonalizowanymi informacjami dotyczącymi Portalu RatujemyZwierzaki.pl lub zbiórek w nim prowadzonych (zob. więcej);
 7. w celu podejmowania działań w zakresie PR Portalu RatujemyZwierzaki.pl, w tym w celu kontaktu z ludźmi mediów, mediów internetowych oraz innymi osobami wspierającymi działania Portalu (zob. więcej);
 8. w celu obsługi korespondencji oraz kontaktu z Tobą w przyszłości, w tym drogą email (zob. więcej);
 9. w celu promowania zbiórek przy pomocy narzędzi udostępnianych przez media społecznościowe (zob. więcej);
 10. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (zob. więcej);
 11. kontakt telefoniczny (zob. więcej);

Prawa użytkowników portalu

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z Portalu RatujemyZwierzaki.pl oraz na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, mogą Tobie przysługiwać wszystkie lub wybrane uprawnienia wymienione poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy przejdź do Informacji szczegółowej.

Masz zawsze prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zob. więcej),
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (zob. więcej),
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (zob. więcej), 
 4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) (zob. więcej). 

W określonych przypadkach możesz także skutecznie zrealizować prawo do:

 1. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (zob. więcej),
 2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zob. więcej),
 3. usunięcia danych osobowych (zob. więcej), 
 4. przenoszenia danych osobowych (zob. więcej). 

Jeśli posiadasz Konto w RatujemyZwierzaki.pl, część uprawnień możesz zrealizować w łatwy sposób, korzystając z funkcji dostępnych w ramach “Ustawienia Konta.

Ponadto, większość wiadomości, jakie wysyłamy do Użytkowników zawiera mechanizm umożliwiający rezygnację z nich, np. link pozwalający zrezygnować z subskrypcji powiadomień email lub zmienić dokonane wybory.

W razie wątpliwości, jakie prawa Tobie przysługują lub jak je wykonać, prosimy skontaktuj się z nami.

 

 

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. POJĘCIA, JAKICH UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator, Administrator danych, RatujemyZwierzaki.pl, my - Fundacja RatujemyZwierzaki.pl z siedzibą w Poznaniu. Dane kontaktowe do znajdziesz tutaj.

 

Użytkownik, Ty - każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu RatujemyZwierzaki.pl.

 

Polityka prywatności - niniejszy dokument zatytułowany "Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl".

 

Regulamin - regulamin Portalu RatujemyZwierzaki.pl, którego treść znajdziesz tutaj. Określa on warunki korzystania z Portalu RatujemyZwierzaki.pl.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

RatujemyZwierzaki.pl, Portal - internetowy portal charytatywny RatujemyZwierzaki.pl, prowadzony przez Administratora.

 

Konto - konto Użytkownika w RatujemyZwierzaki.pl, w przypadku, gdy Użytkownik zdecydował się na jego utworzenie. W RatujemyZwierzaki.pl do Konta mogą być przypisane różne role wpływające na dostępność funkcji, np. Konto Pomagacza, Konto Organizacji.

 

Profil - publiczny profil Użytkownika, który założył Konto. W przypadku Konta Organizacji może on także obejmować dane osoby działającej w imieniu lub na rzecz Organizacji.

 

Organizacja - zweryfikowany przez nas Użytkownik, będący fundacją, posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem lub innym podmiotem który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z Portalu, w szczególności organizuje zbiórki.

 

W Polityce prywatności posługujemy się nazwami określonych usług lub funkcjonalności RatujemyZwierzaki.pl oraz innymi pojęciami, które zostały zdefiniowane w Regulaminie, np. "Pomagacz".

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu RatujemyZwierzaki.pl lub w innych przypadkach opisanych w Polityce prywatności, jest Fundacja RatujemyZwierzaki.pl.

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 1. przesyłając email na adres: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl,
 2. drogą listowną, pod adresem podanym tutaj.

 

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (tzw. IOD).

 

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych (IOD) znajdziesz tutaj. 

 

Możesz skontaktować się z naszym IOD, gdy masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez RatujemyZwierzaki.pl lub przysługujących Tobie praw.

 

4. DANE OSOBOWE, JAKIE PRZETWARZAMY ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz w Portalu RatujemyZwierzaki.pl, np. dokonujesz darowizny, zakładasz Konto lub dopisujesz się do listy subskrybentów newslettera RatujemyZwierzaki.pl, przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych, w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne. Poniżej staramy się przedstawić Tobie możliwie przejrzystą informację w tym zakresie, grupując informacje ze względu na cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

4.1. CEL: PRZYJĘCIE I ZAKSIĘGOWANIE DAROWIZNY DOKONANEJ PRZEZ CIEBIE W ZWIĄZKU ZE ZBIÓRKĄ PROWADZONĄ W PORTALU RATUJEMYZWIERZAKI.PL, PRZEKAZYWANIE TOBIE EMAILOWYCH POWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH ZBIÓRKI, KTÓRĄ WSPARŁEŚ ORAZ WYDANIE TOBIE POTWIERDZENIA OTRZYMANIA DAROWIZNY DLA CELÓW PODATKOWYCH.

Zakres danych:

w przypadku darowizny:

 1. dokonanej przez Ciebie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, tzn. podmiotu zajmującego się przetwarzaniem Twoich płatności (np. PayUl) - przetwarzamy Twój adres email, adres IP oraz informacje o powiązanych z nimi darowiznach, dokonanych na rzecz RatujemyZwierzaki.pl, zidentyfikowanych: datą i godziną, alfanumerycznym identyfikatorem nadanym przez dostawcę usług płatniczych oraz kwotą. 
 2. przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy RatujemyZwierzaki.pl - przetwarzamy Twoje dane osobowe udostępnione nam przez bank, tj.: imię i nazwisko, adres, numer rachunku.

 

Podstawa prawna:

przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i zaksięgować dokonaną przez Ciebie darowiznę oraz wypełnić ciążące na RatujemyZwierzaki.pl obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) i c).

 

Natomiast powiadomienia emailowe dotyczące zbiórki, którą wsparłeś, przekazujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na tym, że osoba, która dokonała wpłaty w naszym Portalu może zasadnie oczekiwać, że poinformujemy ją, jeśli zmienią się warunki konkretnej zbiórki lub zakończy się ona sukcesem. Adresy email darczyńców wykorzystujemy także, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do budowania i integrowania wokół RatujemyZwierzaki.pl społeczności osób chcących pomagać zwierzętom.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Potwierdzenia otrzymanych darowizn przesyłamy darczyńcom, aby umożliwić im odliczenie dokonanej darowizny od dochodu, zgodnie z przepisami podatkowymi.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania emailowych powiadomień, o jakich mowa wyżej. Możesz to zrobić w ustawieniach Konta albo skorzystać z linku zamieszczonego w takich powiadomieniach.

 

Okresy przechowywania danych:

Twój adres email przetwarzamy w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów do czasu, aż się temu sprzeciwisz. Po otrzymaniu sprzeciwu anonimizujemy Twój podpis powiązany z darowiznami, zaś adres email pseudonimizujemy (“haszujemy”) przy użyciu jednokierunkowej funkcji skrótu na okres 6 pełnych lat kalendarzowych od daty zaksięgowania przez nas darowizny.

 

Po upływie tego okresu wszelkie wpłaty są anonimizowane (poprzez odpięcie zahaszowanego identyfikatora darczyńcy). Jeśli posiadasz Konto w RatujemyZwierzaki.pl - wówczas nie usuwamy, ani nie haszujemy Twojego adresu email, ale zaznaczamy w naszym systemie, że nie chcesz otrzymywać od nas powiadomień emailowych, poza powiadomieniami systemowymi oraz o zmianach wiążących Ciebie regulaminów lub Polityki prywatności.

 

Dane osobowe objęte dowodami księgowymi są przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

 

 

4.2. CEL: ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA W PORTALU RATUJEMYZWIERZAKI.PL.

Jeśli jesteś Użytkownikiem RatujemyZwierzaki.pl, możesz założyć w naszym Portalu Konto. Do Konta mogą być przypisane różne role wpływające na dostępność funkcji, np. Konto Pomagacza, Konto Pomagacza - Firmy, Konto Organizacji.

 

Dla Użytkowników, którzy założyli Konto w RatujemyZwierzaki.pl, prowadzimy ich publiczne Profile. To oznacza, że objęte tymi Profilami dane są publicznie dostępne. W Portalu znajdują się informacje, które dane objęte Profilami są publicznie dostępne.

 

Do Profili przypisana jest między innymi historia darowizn, dostępna publicznie dla innych Użytkowników lub ukryta przed nimi, w zależności od Twojego wyboru.  

 

Zakres danych:

Dane, które Użytkownik podaje nam podczas rejestracji Konta oraz w toku dalszego korzystania z Konta, np. aktualizując swoje dane lub podając dodatkowe dane przypisane do Konta. Z uwagi na różne role Konta, zakres danych będzie się różnił. Poniżej podajemy przykładowe dane, jakie przetwarzamy w tym zakresie. Szczegółowe wymienianie wszystkich kategorii danych mogłoby uczynić Politykę prywatności nieczytelną lub wymusić jej bardzo częste zmiany. Zawsze możesz zwrócić się do nas z pytaniem, jakie Twoje dane osobowe przypisane do Twego Konta przetwarzamy. Udzielimy odpowiedzi na Twoje pytanie.

 

Przetwarzamy, m.in.:

 1. jeśli założyłeś Konto Pomagacza - imię i nazwisko, płeć, adres email, wizerunek (awatar), adres IP oraz w razie skorzystania przez Ciebie z opcji zapamiętania przez nas Twojej karty płatniczej, następujące jej dane: wybrane cyfry z numeru karty, miesiąc i rok objęty datą ważności karty oraz zaszyfrowany token karty na potrzeby płatności za pośrednictwem systemu PayU;
 2. jeśli założyłeś Konto Pomagacza - Firmy - imię i nazwisko reprezentanta Firmy, adres email, ponadto nazwę, NIP Firmy;
 3. jeśli założyłeś Konto Organizacji - imię i nazwisko reprezentanta Organizacji, jego funkcja, numer telefonu komórkowego, adres email, nazwa Organizacji i inne dane identyfikujące Organizację, w tym dane adresowe;
 4. w przypadku rejestrowania Konta lub logowania się do Konta za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej udostępnianej przez podmioty trzecie (np. Facebook, Google) - pobieramy od tych podmiotów niezbędne dane, jak np.: imię i nazwisko, płeć, adres email, wizerunek (awatar) oraz indywidualny, unikalny token przypisany do Twojego konta.
 5. historię Twoich darowizn - datę i kwotę darowizny oraz informacje o zbiórce, Skarbonce lub organizacji do której trafiła.

 

Podstawa prawna:

Twoje dane osobowe, wskazane jako obowiązkowe, przetwarzamy w celu wykonania umowy o świadczenie usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta dla Ciebie lub dla reprezentowanej przez Ciebie Organizacji lub Firmy (Konto Pomagacza - Firmy).

 

W zakresie pozostałych danych, podanych przez Ciebie dobrowolnie, podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (np. poprzez zmianę ustawień na Koncie lub danych przypisanych do Konta, możesz też określić widoczność historii Twoich darowizn).

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. a) i b).

 

Okres przechowywania danych:

Przez okres posiadania Konta w Portalu RatujemyZwierzaki.pl, a następnie przez okres niezbędny do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy o świadczenie usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta.

 

Jeśli w efekcie przeprowadzonej weryfikacji Administrator odmówił założenia Konta Organizacji, Administrator przechowuje niektóre z danych, wskazanych w katalogu powyżej, na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym dane te są przetwarzane maksymalnie przez okres 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła ostatnia interakcja z daną Organizacją.

 

4.3. CEL: PRZEKAZYWANIE SUBSKRYBOWANEGO NEWSLETTERA RATUJEMYZWIERZAKI.PL.

Zakres danych:

adres email, adres IP, a także informacje o aktywności subskrybenta newslettera RatujemyZwierzaki.pl, tzn. data zapisania się na newslettera, informacje o otrzymanych przez subskrybenta newsletterach, otwarciu przez subskrybenta newslettera oraz o kliknięciu przez niego w link zamieszczony w newsletterze.

 

Podanie przez Ciebie adresu email jest dobrowolne, ale jego niepodanie uniemożliwia dopisanie się do listy subskrybentów naszego newslettera. W razie dobrowolnego zapisania się przez Ciebie na naszego newslettera, pozostałe dane wskazane wyżej zapisujemy w naszym systemie automatycznie.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby tego dokonać przejdź do ustawień Konta i dokonaj odpowiedniego wyboru albo skorzystaj z linku, zamieszczonego w każdej wiadomości zawierającej newsletter.

 

Podstawa prawna:

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przekazywaniu Tobie newslettera RatujemyZwierzaki.pl, zawierającego informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzoną przez nas działalnością oraz analizie czy newsletter spełnia Twoje oczekiwania, np. czy skorzystałeś z zamieszczonych w nim linków.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Okres przechowywania danych:

do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera RatujemyZwierzaki.pl lub zakończenia wydawania przez nas tego newslettera.

 

4.4. CEL: PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW.

Zakres danych:

wskazany przez nas w odrębnym regulaminie (zasadach) danego konkursu.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie będzie z reguły dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych przez nas danych uniemożliwi Tobie wzięcie w nim udziału, w tym uniemożliwi przekazanie ewentualnej nagrody.

 

Podstawa prawna:

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu RatujemyZwierzaki.pl lub niezbędność do wykonania umowy lub przyrzeczenia publicznego. W stosunku do zwycięzców konkursów podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych może być ponadto konieczność wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, np. obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f).

 

Okres przechowywania danych:

wskazujemy ten okres w regulaminach (zasadach) poszczególnych konkursów. W braku takiego wskazania, przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 6 lat od dnia zakończenia konkursu, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku przechowywania danych zwycięzców konkursu okres przechowywania ich danych może ulec wydłużeniu do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku związanego z przyznaną nagrodą.  

 

4.5. CEL: BADANIE ZACHOWAŃ I PREFERENCJI UŻYTKOWNIKÓW RATUJEMYZWIERZAKI.PL Z PRZEZNACZENIEM WYNIKÓW BADAŃ NA POTRZEBY POLEPSZENIA FUNKCJONOWANIA PORTALU, W TYM LEPSZEGO DOPASOWANIA JEGO FUNKCJONALNOŚCI DO TWOICH POTRZEB JAKO UŻYTKOWNIKA.

Zakres danych:

W ramach RatujemyZwierzaki.pl korzystamy z usług informatycznych/ narzędzi internetowych, które pozwalają nam analizować sposób korzystania przez Użytkowników z naszego Portalu, a w szczególności pozwalają poznać zachowania i preferencje Użytkowników. W ten sposób pozyskujemy dane (wyniki), w oparciu o które ulepszamy dla Was funkcjonowanie RatujemyZwierzaki.pl.

 

Pod linkiem zamieszczamy aktualną listę naszych Zaufanych Partnerów, którzy dostarczają nam wspomniane wyżej usługi informatyczne/ narzędzia internetowe. Podajemy nazwy (firmy) Zaufanych Partnerów oraz linki do ich polityk prywatności oraz wtyczek umożliwiających Użytkownikom blokowanie przesyłania informacji do wybranych Zaufanych Partnerów.      

 

Podstawa prawna:

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na analizowaniu korzystania z Portalu RatujemyZwierzaki.pl przez jego Użytkowników, celem ułatwiania im korzystania z naszego Portalu w przyszłości, poprzez lepsze dopasowanie Portalu do ich potrzeb, poprawę i rozbudowę jego funkcjonalności oraz lepsze jego zabezpieczenie w sferze teleinformatycznej.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f.

 

 

4.6. CEL: DOCIERANIE DO CIEBIE NA FACEBOOKU, W USŁUGACH GOOGLE ORAZ INNYCH SERWISACH ZE SPERSONALIZOWANYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI PORTALU RATUJEMYZWIERZAKI.PL LUB ZBIÓREK W NIM PROWADZONYCH.

Zakres danych:

dane o Twojej aktywności w RatujemyZwierzaki.pl zbierane przez cookies oraz kody śledzące  i inne podobne narzędzia naszych Zaufanych Partnerów, których listę znajdziesz tutaj.

 

Korzystamy w szczególnosci z tzw. Custom Audience (grupy niestandardowych odbiorców), usługi oferowanej przez Facebooka. W ramach tej usługi przekazujemy niektóre z Twoich danych (np. adres email) do Facebooka, w celu lepszego dopasowania wyświetlanych Tobie informacji i komunikatów o działalności RatujemyZwierzaki.pl.

 

Jeśli nie chcesz byśmy uwzględniali Cię w przyszłych naszych działaniach obejmujących kontakt z Tobą poprzez portal Facebook skontaktuj się z nami.

 

Podstawa prawna:

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na docieraniu do Ciebie z informacjami dotyczącymi RatujemyZwierzaki.pl i prowadzonych w Portalu zbiórek, gdy korzystasz z Facebooka, Google lub innych serwisów.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Okres przechowywania danych:

uzależniony jest w pełni od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w części Polityki prywatności poświęconej plikom cookies.    

 

 

4.7. CEL: DZIAŁANIA PR PORTALU RATUJEMYZWIERZAKI.PL, W TYM KONTAKT Z LUDŹMI MEDIÓW, MEDIÓW INTERNETOWYCH ORAZ INNYMI OSOBAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁANIA PORTALU

Zakres danych:

imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa i adres medium internetowego lub jego redakcji albo innego podmiotu wspierającego nasze działania.

 

Podanie przez Ciebie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą.

 

Część danych ludzi mediów pozyskujemy bezpośrednio z Internetu oraz docieramy w ten sposób do innych osób mogących wspierać działania RatujemyZwierzaki.pl, za pomocą udostępnionych przez te osoby danych kontaktowych.

 

 

Podstawa prawna:

prawnie uzasadniony interes RatujemyZwierzaki.pl polegający na informowaniu o podejmowanych przez nas działaniach oraz zarządzaniu relacjami z ludźmi mediów, zwłaszcza mediów internetowych oraz osobami wspierającymi nasze działania.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Okres przechowywania danych:

do czasu wyrażenia przez daną  osobę sprzeciwu.

 

 

4.8. CEL: OBSŁUGA KORESPONDENCJI ORAZ KONTAKTU Z TOBĄ W PRZYSZŁOŚCI, W TYM DROGĄ EMAILOWĄ

Możesz kontaktować się z nami w sprawach dotyczących Ratujemy Zwierzaki.pl, w tym składać reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu. Kontakt z Tobą drogą korespondencyjną lub mailową wymaga od nas przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Zakres danych:

imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres email, informacje zawarte w korespondencji oraz jej nagłówkach.

 

Podstawa prawna:

o ile korespondencja, w tym korespondencja emailowa nie wiąże się z zawarciem lub realizacją umowy, wówczas podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu, następnie również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze korespondencji,  w tym nawiązywaniu kontaktu w przyszłości z osobami, które skontaktowały się z nami oraz archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. a) i f).

 

Okres przechowywania danych:

przez okres działania RatujmyZwierzaki.pl, za wyjątkiem danych osobowych, które usuwamy lub anonimizujemy po wniesieniu sprzeciwu, chyba że dalsza archiwizacja korespondencji jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes RatujemyZwierzaki.pl, np. obrony przed roszczeniami z Twojej strony.

 

4.9. CEL: PROMOWANIE ZBIÓREK PRZY POMOCY NARZĘDZI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W RatujemyZwierzaki.pl korzystamy z narzędzi społecznościowych, tzw. wtyczek (np. przyciski “Udostępnij”, “Tweetnij”).

 

Na skutek wyświetlenia strony RatujemyZwierzaki.pl, która zawiera wtyczkę, Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerem usługodawcy obsługującego daną wtyczkę, przez co podmiot ten uzyska informację o tym, że wyświetliłeś daną stronę RatujemyZwierzaki.pl.

 

Jeśli jesteś zalogowany w portalu usługodawcy (np. Facebook, Instagram, Twitter), otrzyma on informację o odwiedzeniu przez Ciebie strony RatujemyZwierzaki.pl, co będzie mógł bezpośrednio przypisać do Twojego profilu.

 

Jeśli użyjesz przycisku, np. „Udostępnij” lub “Tweetnij”, to również ta informacja zostanie przesłana bezpośrednio do usługodawcy, a ponadto, odpowiednie informacje zostaną opublikowane w portalu usługodawcy i wyświetlone wybranym przez Ciebie osobom.

 

Możesz zapobiec przekazywaniu danych, poprzez wylogowanie się z portalu usługodawcy (np. Facebook, Instagram, Twitter) przed otwarciem strony RatujemyZwierzaki.pl.

 

Alternatywnie, możesz także zablokować ładowanie wtyczki w Twojej przeglądarce, stosując odpowiednie rozszerzenia pozwalające na blokowanie skryptów.

 

Zakres danych:

cel i zakres gromadzenia danych oraz okres ich przechowywania, jak również sposób kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie, a także możliwość zmiany ustawień dotyczących Twojej prywatności zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

  - Facebook

  - Twitter  

  - Instagram

 

Podstawa prawna:

prawnie uzasadniony interes RatujemyZwierzaki.pl polegający na promowaniu działalności Portalu.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f).  

 

 

4.10. CEL: USTALANIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI.

Zakres danych:

o ile zakres danych przetwarzanych przez RatujemyZwierzaki.pl na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń nie został wskazany we wcześniejszej części Polityki prywatności, wskazujemy, że są to wybrane dane podane przez Użytkowników, przy czym w zależności od statusu danego Użytkownika mogą to być takie dane, jak np. imię, nazwisko, adres email, informacje o wyrażonych zgodach, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej szkody.

 

Podstawa prawna:

prawnie uzasadniony interes RatujemyZwierzaki.pl polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń przed właściwymi sądami i organami państwowymi.

RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Okres przechowywania danych:

do czasu wygaśnięcia roszczeń Użytkownika względem RatujemyZwierzaki.pl oraz naszych roszczeń względem Użytkownika - co do zasady 6 lat, z wydłużeniem tego okresu do końca roku kalendarzowego.

 

 

4.11. KONTAKT TELEFONICZNY.

Postanowiliśmy wyodrębnić w naszej Polityce prywatności sekcję poświęconą kontaktom z RatujemyZwierzaki.pl drogą telefoniczną.

Nasze telefony stacjonarne objęte są systemem nagrywania połączeń, a informacja o nagrywaniu przekazywana jest przed nawiązaniem połączenia. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie rozmowy, prosimy wybierz inny sposób komunikacji z nami (np. drogą emailową lub poprzez Konto, jeśli je posiadasz w RatujemyZwierzaki.pl).

 

Kontakt telefoniczny będzie następował najczęściej w celach związanych z nawiązaniem współpracy pomiędzy Użytkownikiem, np. Organizacją, a Administratorem lub w sprawie dotyczącej bieżącej naszej współpracy - w tym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do świadczenia usługi (zob. więcej pkt. 4.1. i 4.2. Polityki prywatności), obrona przed roszczeniami (zob. więcej pkt 4.10. Polityki prywatności) lub weryfikacja jakości obsługi Użytkowników przez pracowników naszej infolinii (w tym przypadku realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

Zakres danych, jakie wówczas przetwarzamy to głos osoby fizycznej oraz dane, jakie rozmówca przekazał nam w trakcie utrwalonej rozmowy telefonicznej.

Co do zasady przechowujemy nagrania przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń (6 lat). W pozostałych przypadkach nagrania przechowujemy przez okres maksymalnie 2 lat. Okres ten może ulec wydłużeniu, jeśli nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

   

5. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

 

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z Portalu RatujemyZwierzaki.pl, przekazujemy Twoje dane osobowe różnym odbiorcom.

 

Informację o odbiorcach zawarliśmy we wcześniejszych punktach Polityki prywatności, np. pkt. 4.5 i 4.6, oraz w dwóch podpunktach poniżej.

 

5.1. Publiczne Profile,treści zbiórek oraz Skarbonek w RatujemyZwierzaki.pl

Jeśli posiadasz Konto w RatujemyZwierzaki.pl lub działasz w imieniu lub na rzecz Organizacji lub Pomagacza-Firmy, Twoje dane osobowe objęte publicznym Profilem powiązanym z Kontem (obejmujące, np. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wizerunek), udostępniamy publicznie na stronach Portalu RatujemyZwierzaki.pl.

 

To samo dotyczy sytuacji, gdy Twoje dane osobowe zostały wskazane w  treści zbiórki lub treści / opisie Skarbonki prowadzonej w RatujemyZwierzaki.pl. Te dane są również publicznie dostępne.

 

Do publicznej promocji Profili, zbiórek oraz Skarbonek wykorzystujemy różne kanały komunikacji, w tym media tradycyjne, media społecznościowe, serwisy internetowe, komunikację emailową.

   

Ponadto, gdy korzystasz z Portalu RatujemyZwierzaki.pl udostępniamy Twoje dane podmiotom określonym poniżej w podpunkcie 5.2.

 

5.2. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzenie Portalu RatujemyZwierzaki.pl wymaga od nas korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów (głównie dostawców usług), którym udostępniamy dane osobowe i inne informacje dotyczące Użytkowników. Są to podmioty świadczące dla nas, m.in. następujące usługi:

 1. księgowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytowe,
 2. informatyczne (IT), w szczególności:
  1. udostępniania oprogramowania, w tym w modelu SaaS (oprogramowanie chmurowe),
  2. programistyczne,
  3. hostingu danych,
  4. badania zachowań i preferencji Użytkowników Portalu RatujemyZwierzaki.pl,
  5. monitorowania i raportowania błędów na stronach Portalu RatujemyZwierzaki.pl,
  6. wysyłania wiadomości email,
  7. wyświetlania spersonalizowanych komunikatów,
  8. wysyłania powiadomień web push,
  9. sieciowe,
 3. obsługi płatności online,
 4. promocyjne,
 5. pocztowe (np. Poczta Polska), kurierskie.

 

Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi z RatujemyZwierzaki.pl są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych.

 

W wybranych przypadkach podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, np. adres email stają się odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych (dotyczy to np. dostawców usług płatniczych, m.in. PayU, PayPal,/ banków/ instytucji finansowych/ zewnętrznych usługodawców w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach).

 

Twoje dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom RatujemyZwierzaki.pl oraz wolontariuszom.

 

Nasi dostawcy usług mają siedziby głównie w Polsce oraz w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wyjaśniamy, że w skład EOG wchodzą na chwilę obecną państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein.

 

W przypadkach, w których korzystamy z usług podmiotów mających swą siedzibę poza EOG, staramy się zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organom podatkowym, administratorowi portalu zbiórek publicznych) lub osobom trzecim, jeśli żądanie będzie miało swoją podstawę prawną.

6. PRAWA, KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

RatujemyZwierzaki.pl zapewnia osobom fizycznym, w szczególności Użytkownikom Portalu realizację ich uprawnień przewidzianych w RODO.

 

Możesz zgłosić nam określone żądanie kontaktując się z nami na adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl lub iod@ratujemyzwierzaki.pl.

 

Dodatkowo, jeśli posiadasz w naszym Portalu Konto, możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane osobowe oraz dokonywać zmian ustawień swojego Konta w udostępnionym zakresie, korzystając z odpowiedniej zakładki, np. “Ustawienia konta” lub “Edytuj moje dane”, dostępnej po zalogowaniu się do Portalu RatujemyZwierzaki.pl.

 

6.1. PRAWO DOSTĘPU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OTRZYMANIA ICH KOPII (art. 15 RODO)

Możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli tak jest, masz wówczas prawo:

 

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o:
 1. celach przetwarzania,
 2. kategoriach Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
 3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych,
 4. planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,
 5. uprawnieniach przysługujących Tobie na mocy RODO,
 6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. jeżeli dane nie zostały zebrane od Ciebie - o źródle, z jakiego pozyskaliśmy Twoje dane,
 8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
 9. zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG;
 1. otrzymać kopię swoich danych osobowych. Przy czym możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych za drugą i kolejne kopie Twoich danych osobowych.

 

6.2. PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIANIA) TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 16 RODO)

Możesz żądać od nas sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.

 

Jeśli posiadasz w naszym Portalu Konto, możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane osobowe oraz dokonywać zmian ustawień swojego Konta w udostępnionym w Portalu zakresie, korzystając z odpowiedniej zakładki, dostępnej po zalogowaniu się do Portalu RatujemyZwierzaki.pl.

 

 

6.3. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas masz prawo w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Portal RatujemyZwierzaki.pl dokonał na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

6.4. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 21 RODO)

Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. Ma to miejsce, np. gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby:

 

 • przekazywania Tobie emailowych powiadomień związanych ze zbiórką, którą wsparłeś,
 • przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera RatujemyZwierzaki.pl,
 • badania Twoich zachowań i preferencji jako Użytkownika Portalu RatujemyZwierzaki.pl,
 • docierania do Ciebie ze spersonalizowanymi informacjami na Facebooku, w usługach Google oraz innych serwisach,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Sprzeciw możesz złożyć, np. drogą mailową na adres email podany tutaj.

 

6.5. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 18 RODO)

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co skutkuje tym, że w okresie ograniczenia przetwarzania możemy Twoje dane osobowe wyłącznie przechowywać.

 

Poniżej wskazujemy przypadki, gdy możesz od nas żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia przez nas, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

6.6. PRAWO DO USUNIĘCIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ("PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM") (art. 17 RODO)

Masz prawo żądać od nas usunięcia wszystkich lub wybranych Twoich danych osobowych, jeżeli, m.in.:

 

 1. Twoje dane osobowe nie są już konieczne (niezbędne) do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. gdy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a przetwarzaliśmy te dane w oparciu o Twoją zgodę;
 3. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i sprzeciw ten był zasadny,
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Sygnalizujemy, że mimo żądania usunięcia Twoich danych, w pewnych sytuacjach będziemy nadal uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na RatujemyZwierzaki.pl (np. związanych z obowiązkami w zakresie rachunkowości i podatków) oraz w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co najczęściej będzie wiązało się z przetwarzaniem (przechowywaniem) takich Twoich danych, jak np. dane identyfikujące, dane kontaktowe, dane o zakresie udzielonych zgód, dane o zakresie korzystania z określonych funkcjonalności Portalu, przedmiot Twojego żądania.

 

6.7. PRAWO DO PRZENOSZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a które my przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą. Co więcej, możesz wskazać, że mamy przesłać te dane, w powszechnie używanym formacie, do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Spełniając takie żądania używamy formatu przechowywania danych - CSV lub PDF.    

 

 

6.8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA UODO

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z RODO, w szczególności naruszamy przyznane Tobie na mocy RODO prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

III. POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Na stronach Portalu RatujemyZwierzaki.pl wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies.

 

Pliki cookies zapisują się w pamięci (na dysku) Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z RatujemyZwierzaki.pl, np. na Twoim laptopie, smartfonie lub tablecie. Pliki cookies pozwalają nam zapamiętać na dłużej Twoje czynności w Portalu i Twoje preferencje (może to być, np. informacja, że jesteś zalogowany lub nazwa Twojego podpisu). Dzięki stosowaniu przez nas plików cookies nie musisz wpisywać w Portalu za każdym razem tych samych informacji lub ponownie logować się, gdy przechodzisz na inną podstronę.

 

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, “czas ważności” takiego pliku tekstowego oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookies są używane w Portalu RatujemyZwierzaki.pl niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie.

 

Używamy plików cookies:

 

 1. sesyjnych - które są usuwane, gdy zamykasz przeglądarkę internetową;
 2. trwałych - które są usuwane po upływie określonego czasu (“okresu ważności”), niezależnie od zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej lub opuszczenia Portalu RatujemyZwierzaki.pl;
 3. własnych - ustawianych przez serwery Portalu RatujemyZwierzaki.pl;
 4. osób trzecich (tzw. third party cookies) - ustawiane przez serwery osób trzecich, w szczególności naszych Zaufanych Partnerów (zob. pkt 4.6 Polityki prywatności).

 

W plikach cookies wykorzystywanych przez RatujemyZwierzaki.pl przechowujemy informacje:

 

 1. o tym, czy jesteś zalogowany w Portalu RatujemyZwierzaki.pl (“uwierzytelniające” pliki cookies),
 2. o ostatnim użytym przez Ciebie podpisie w Portalu RatujemyZwierzaki.pl,
 3. o Twoim adresie email,
 4. o wybranym ostatnio przez Ciebie sposobie płatności,
 5. o tym skąd trafiłeś na stronę Portalu RatujemyZwierzaki.pl,
 6. o koszyku darowizn,
 7. o Twoich preferencjach dotyczących wyglądu strony,
 8. techniczne przypisanie Twojej przeglądarki do serwera aplikacyjnego.

 

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 

 1. umożliwienia Tobie zalogowania się do Konta oraz efektywnego korzystania przez Ciebie z Portalu RatujemyZwierzaki.pl jako zalogowany Użytkownik;
 2. zapamiętania Twoich preferencji, np. po to, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego Portalu, gdy ponownie wrócisz na jego strony, w tym utrzymania stanu zalogowania do Portalu;
 3. dokonywania analiz i prowadzenia statystyk odwiedzin naszego Portalu,
 4. lepszego dopasowania informacji kierowanych do Ciebie przez RatujemyZwierzaki.pl w portalu Facebook, usługach Google i innych witrynach;
 5. śledzenia ruchu przekierowanego.

 

Nasze pliki cookies będą aktywne przez okres nie dłuższy niż jednego roku.

 

W ramach Portalu RatujemyZwierzaki.pl wykorzystujemy pliki cookies osób trzecich również w celu wysyłania Tobie powiadomień w przeglądarce (tzw. web push). Jak wyłączyć powiadomienia web push w Twojej przeglądarce zobacz tutaj.

 

Możesz w pełni swobodnie zarządzać plikami cookies, w tym zasadami ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu, poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Dostawca każdej przeglądarki zapewnia możliwość zmiany jej ustawień zgodnie z preferencjami danej osoby. Informujemy, że blokowanie plików cookies może powodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisów internetowych, w tym z naszego Portalu.  

 

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania informacji zawartych w tych plikach, zarówno przez nas lub strony trzecie (dostawców third party cookies). Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz tutaj:

 

 

Użytkownicy chcący zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych komunikatów mogą także zapoznać się z treściami na stronach: Your Online Choices oraz NAI.

 

Jeśli korzystasz z naszego Portalu na urządzeniu mobilnym, dodatkowe informacje w zakresie ustawień plików cookies możesz znaleźć także na stronach internetowych ich producentów.

 

W ramach RatujemyZwierzaki.pl możemy wysyłać Tobie powiadomienia w przeglądarce (tzw. web push). W tym celu korzystamy z usług naszych Zaufanych Partnerów.

 

Możesz także wyłączyć powiadomienia web push w Twojej przeglądarce - żeby zobaczyć, jak to zrobić, kliknij tutaj.

 

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku reorganizacji Portalu RatujemyZwierzaki.pl, możemy przekazać dane osobowe Użytkowników, w tym posiadaczy Kont, przejmującej osobie trzeciej, która zapewni odpowiedni poziom ochrony takich danych.

 

Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl może podlegać zmianom i uzupełnieniom. O wszelkich zmianach Polityki prywatności będziemy informować na stronach Portalu RatujemyZwierzaki.pl. W razie istotnych zmian, możemy wysłać Tobie dodatkowe powiadomienie mailowe na podany przez Ciebie adres email.

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl 2 01.01.2021
Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl 1 01.01.2018