Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl

Obowiązuje od 22.03.2023r.

W Fundacji Ratujemy.pl, która prowadzi portal RatujemyZwierzaki.pl, przywiązujemy szczególną wagę do ochrony danych osobowych.

Z naszej polityki prywatności dowiesz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je chronimy i jakie prawa Tobie przysługują.

Aby ten dokument był bardziej zrozumiały, podzieliliśmy go na dwie części.

W pierwszej części, zatytułowanej "Informacje podstawowe", wskazujemy:

 • kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • jak się z nami najłatwiej skontaktować (także z naszym inspektorem ochrony danych),
 • jakie są  cele przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • jakie są Twoje prawa.

W drugiej części, zatytułowanej "Informacje szczegółowe", opisujemy bardziej szczegółowo jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z portalu RatujemyZwierzaki.pl lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z naszą fundacją.

O tym w jaki sposób wykorzystujemy w RatujemyZwierzaki.pl pliki cookie i inne podobobne narzędzia, dowiesz się tutaj.

Na końcu dokumentu, w sekcji zatytułowanej “Pozostałe informacje”, znajdziesz dodatkowe informacje, które ze względu na swój charakter nie zostały zamieszczone w pozostałych częściach.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Administrator danych (my)

Fundacja Ratujemy.pl z siedzibą w Poznaniu.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełne dane kontaktowe Fundacji Ratujemy.pl danych, w tym adres email oraz numer telefonu

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych (IOD) znajdziesz tutaj.

 

Możesz się kontaktować z naszym IOD w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych oraz szeroko rozumianą prywatnością.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, aby umożliwić Tobie wspieranie zbiórek prowadzonych w RatujemyZwierzaki.pl. Wpłat możesz dokonywać różnymi kanałami płatności - wedle Twoich preferencji, w tym co do zakresu przekazywanych nam danych.

Te wpłaty i towarzyszące im dane zapisujemy w naszych systemach informatycznych oraz w dokumentacji księgowo-podatkowej. Twoje dane przetwarzamy także po to, aby móc rozpatrzyć Twoją reklamację, wniosek lub inne pytanie, związane z wpłatą lub innym korzystaniem z RatujemyZwierzaki.pl. Ponadto, przetwarzamy Twoje dane, aby informować Cię o losach wspartej zbiórki i o innej naszej, statutowej działalności.

 

W ramach portalu RatujemyZwierzaki.pl umożliwiamy Tobie założenie konta i korzystanie z jego funkcjonalności. Stale rozwijamy RatujemyZwierzaki.pl, uwzględniając preferencje użytkowników. Te działania wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych.

Listę celów przetwarzania Twoich danych zamieszczamy poniżej. Szczegółowe opisy tych celów oraz zasady przetwarzania danych osobowych w ramach każdego z tych celów znajdziesz w drugiej części Polityki prywatności ( II. INFORMACJE SZCZEGóŁOWE).

 • przyjmowanie darowizn pieniężnych i związane z tym czynności  (zobacz więcej),
 • e-mailowe powiadomienia dotyczące zbiórki, którą wsparłeś (zobacz więcej),
 • konto w portalu Ratu jemyZwierzaki.pl (zobacz  więcej),
 • 1,5% podatku (zobacz więcej),
 • kontakt przez media społecznościowe (zobacz więcej),
 • spersonalizowane informacje o działalności statutowej Fundacji Ratujemy.pl w seriwsach lub usługach podmiotów trzecich; działania analityczne i statystyczne (zobacz więcej),
 • kontakt z osobami, których dane są publicznie dostępne lub zostały pozyskane od osoby trzeciej (zobacz więcej),
 • konkursy, aukcje, loterie i inne akcje (zobacz więcej),
 • korespondencja e-mail (zobacz więcej),
 • rozmowy telefoniczne (zobacz więcej),
 • Skarbonki (zobacz więcej),
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania portalu RatujemyZwierzaki.pl (zobacz więcej),
 • ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (zobacz więcej).

Prawa Użytkowników portalu RatujemyZwierzaki.pl

W konkretnej sprawie mogą Tobie przysługiwać wszystkie lub wybrane uprawnienia wymienione poniżej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy przejdź do Informacji szczegółowej.

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zobacz więcej),
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (zobacz więcej),
 • usunięcia danych osobowych (zobacz więcej),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zobacz więcej),
 • przenoszenia danych osobowych (zobacz więcej),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (zobacz więcej),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (zobacz więcej),
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) (zob. więcej).

Jeśli posiadasz Konto w RatujemyZwierzaki.pl, część uprawnień możesz zrealizować w łatwy sposób, korzystając z funkcji dostępnych w ramach “Ustawienia Konta”, zwłaszcza w sekcji “Zaawansowane.  

Ponadto, wiadomości e-mail, jakie wysyłamy do Użytkowników zawierają link umożliwiający rezygnację z powiadomień e-mailowych lub zmianę dokonanych wyborów.

W razie wątpliwości, jakie prawa Tobie przysługują lub jak je wykonać, prosimy skontaktuj się z nami.

Informowanie o zmianach Polityki prywatności

Dokonujemy stałych przeglądów Polityki prywatności oraz dokonujemy jej aktualizacji w razie potrzeby, np. gdy zmieniają się przepisy prawa lub standardy technologiczne. O wszelkich zmianach Polityki prywatności będziemy informować na stronach naszego portalu. W razie zmian istotnych, możemy wysłać Tobie dodatkowe powiadomienie mailowe, o ile posiadamy Twój adres e-mail i nie sprzeciwiłeś się otrzymywaniu od nas wiadomości e-mailowych.

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. POJĘCIA, JAKICH UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Jeśli  w tym dokumencie posługujemy się pojęciem pisanym dużą literą, jest ono zdefiniowane w Regulaminie RatujemyZwierzaki.pl. Dla ułatwienia, wyjaśniamy poniżej kilka pojęć, którymi posługujemy się w dalszej części Polityki prywatności, abyś nie musiał szukać ich definicji w innym dokumencie.

Administrator, Administrator danych, RatujemyZwierzaki.pl, my - Fundacja Ratujemy.pl z siedzibą w Poznaniu.

Konto, konto - funkcjonalność dostępna dla zarejestrowanego w Portalu RatujemyZwierzaki.pl Użytkownika, umożliwiająca wprowadzanie, zarządzanie i wysyłanie danych w strukturze Portalu.

Użytkownik, Ty - każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu RatujemyZwierzaki.pl.

Polityka prywatności - niniejszy dokument zatytułowany "Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl".

Regulamin - regulamin Portalu RatujemyZwierzaki.pl, którego treść znajdziesz tutaj. Określa on warunki korzystania z Portalu RatujemyZwierzaki.pl.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RatujemyZwierzaki.pl, Portal - internetowy portal charytatywny RatujemyZwierzaki.pl, prowadzony przez Administratora.

Organizacja - zweryfikowany przez nas Użytkownik, będący fundacją, posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem lub innym podmiotem który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z Portalu, w szczególności organizuje zbiórki.

W Polityce prywatności posługujemy się nazwami określonych usług lub funkcjonalności RatujemyZwierzaki.pl oraz innymi pojęciami, które zostały zdefiniowane w Regulaminie, np. "Pomagacz".

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu RatujemyZwierzaki.pl lub w innych przypadkach opisanych w Polityce prywatności, jest Fundacja Ratujemy.pl.

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 1. drogą mailową wysyłając email na adres: iod@ratujemyzwierzaki.pl,
 2. drogą listowną, pod adresem podanym tutaj.

 

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (tzw. IOD).

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych (IOD) znajdziesz tutaj. 

Możesz skontaktować się z naszym IOD, gdy masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez RatujemyZwierzaki.pl lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Tobie praw.

 

4. DANE OSOBOWE, JAKIE PRZETWARZAMY ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

 

4.1. CEL: PRZYJMOWANIE DAROWIZN PIENIĘŻNYCH I ZWIĄZANE Z TYM CZYNNOŚCI

Przyjęcie od CIebie wpłaty pieniężnej, której celem jest wsparcie zbiórki charytatywnej prowadzonej w portalu RatujemyZwierzaki.pl, wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych jako darczyńcy. Musimy zapisać daną wpłatę w naszych systemach informatycznych oraz ująć ją odpowiednio w naszej dokumentacji księgowo-podatkowej. Ponadto, analizujemy wybrane dane w celu zapobiegania oszustwom związanym z wpłatami lub w celu ustalenia czy w danym przypadku doszło do takiego oszustwa oraz bronimy się przed ewentualnymi, nieuzasadnionymi żądaniami lub sami dochodzimy uzasadnionych roszczeń.

W ramach procesu obsługi wpłat (darowizn) udostępniamy darczyńcom możliwość pobrania potwierdzeń otrzymania przez Fundację Ratujemy.pl darowizny oraz rozpatrujemy ewentualne reklamacje, wnioski i zapytania ze strony darczyńców lub dotyczące darowizn.

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: przetwarzamy dane osobowe następujących osób fizycznych:

 • darczyńców, w tym darczyńców zarejestrowanych w RatujemyZwierzaki.pl, których nazywamy Pomagaczami (wśród nich są również Firmy) - będących osobami fizycznymi,
 • osób fizycznych działających w imieniu lub na rzecz darczyńców (w tym Pomagaczy) w szczególności darczyńców instytucjonalnych (osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych).

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: w zależności od wybranego przez Ciebie jako darczyńcę kanału płatności, przetwarzamy Twoje dane takie jak: :

 

 • imię i nazwisko,
 • informacje o firmie (przedsiębiorstwie),
 • adres,
 • numer rachunku płatniczego, nazwa podmiotu, który go prowadzi (np. banku),
 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • systemowe ID portalu RatujemyZwierzaki.pl,
 • alfanumeryczny identyfikator darowizny nadany przez dostawcę usług płatniczych,
 • kwota i waluta darowizny,
 • czas zainicjowania wpłaty środków w RatujemyZwierzaki.pl,
 • czas autoryzacji płatności (darowizny pieniężnej) przez dostawcę usługi płatniczej,
 • informacje podane w tytule wpłaty,
 • podpis darczyńcy oraz informacje objęte tzw. słowami wsparcia,
 • wybrane cyfry z numeru karty płatniczej, są one różne w zależności od dostawcy usługi płatniczej,
 • profil karty (osoba prywatna, biznes),
 • typ karty płatniczej,
 • kraj wystawcy karty płatniczej,
 • dane osobowe objęte treścią reklamacji, wniosków, zapytań dotyczących umów darowizny,
 • inne dane, jakie przekazałeś nam w ramach ewentualnej reklamacji, wniosku, zapytania,
 • w zakresie danych analizowanych w celu zapobiegania oszustwom lub w celu ustalenia czy w danym przypadku doszło do oszustwa, przetwarzane mogą być wszystkie dane dotyczące danej transakacji płatniczej (patrz wyżej) lub Konta, a ponadto informacje o 3-D Secure.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli nie podasz nam danych, które wskazaliśmy jako wymagane w ramach określonego kanału płatności lub które w ten sposób oznaczył nasz partner (np. dostawca usługi płatniczej), nie będziesz mógł wesprzeć zbiórki na RatujemyZwierzaki.pl przy wykorzystaniu tego kanału płatności. Wtedy możesz dokonać wpłaty za pomocą innego kanału płatności, który nie wymaga podania określonych danych lub ogranicza zakres wymaganych danych do absolutnego minimum.

Podstawy prawne przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • prawidłowa realizacja zawartych z darczyńcami umów darowizny, w tym udostępnianie potwierdzeń otrzymania darowizny przez Fundację Ratujemy.pl oraz rozpatrywanie reklamacji, wniosków ,zapytań dotyczących umów darowizny,
 • wykonywanie przez Fundację Ratujemy.pl obowiązków prawnych, w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji księgowej i podatkowej,
 • realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym: przesyłanie do darczyńców wiadomości mailowych o możliwości uzyskania potwierdzenia otrzymania darowizny przez Fundację Ratujemy.pl; analizowanie danych w celu zapobiegania oszustwom lub w celu ustalenia czy w danym przypadku doszło do oszustwa oraz ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 • Twoja zgoda, jeśli np. podajesz nam swoje dane fakultatywnie, np. w celu umieszczenia ich na potwierdzeniu otrzymania darowizny.

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: Twoje dane przetwarzamy przez okres realizacji zawartej umowy darowizny lub cofnięcia zgody albo uwzględnienia Twojego sprzeciwu (w zależności od podstawy przetwarzania danych), a ponadto przez okresy:

 • przedawnienia ewentualnych roszczeń (6 pełnych lat kalendarzowych),
 • przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, wynikające z przepisów (5 pełnych lat kalendarzowych + 1 rok z uwagi na okres przedawnienia zobowiązań podatkowych).

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udostępnianiem darczyńcom możliwości pobrania potwierdzeń otrzymania darowizn przez Fundację okres retencji wynosi 6 pełnych lat kalendarzowych (możliwość wygenerowania potwierdzenia otrzymania darowizn za lata poprzednie).

 

4.2. CEL: E-MAILOWE POWIADOMIENIA

W przypadku gdy dokonujesz wpłaty (darowizny) z wykorzystaniem takiego kanału płatności, który wiąże się z udostępnieniem nam Twojego adresu e-mail lub utworzyłeś Konto w RatujemyZwierzaki.pl w celu związanym z przekazywaniem darowizn, przetwarzamy wspomniany adres e-mail w celu przekazania Tobie następujących informacji, w tym dotyczących naszej statutowej działalności pożytku publicznego:

 • systemowego powiadomienia o otrzymaniu wpłaty (mogącego zawierać informacje, o jakich mowa w przepisach ustawy o usługach płatniczych),
 • o osiągnięciu 100% kwoty Zbiórki,
 • o opublikowaniu w Portalu aktualizacji dotyczących Zbiórki,
 • o opublikowanych w Portalu Zbiórkach,
 • dotyczące działalności Fundacji.

 

Poza systemowym powiadomieniem o otrzymaniu wpłaty, wszystkie pozostałe powiadomienia e-mailowe przekazujemy w modelu opt-out, umożliwiającym Tobie łatwą rezygnację z ich otrzymywania (np. możesz kliknąć w odpowiedni link w wiadomości lub zgłosić nam mailowo lub telefonicznie, że nie chcesz otrzymywać powiadomień).

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: przetwarzamy dane osobowe następujących osób:

 • darczyńców, w tym darczyńców zarejestrowanych w RatujemyZwierzaki.pl, których nazywamy Pomagaczami (wśród nich są także Firmy) - będących osobami fizycznymi,
 • osób fizycznych działających w imieniu lub na rzecz darczyńców (w tym Pomagaczy), w szczególności darczyńców instytucjonalnych (osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych).

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: przetwarzamy Twoje dane, takie jak:

 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • informacje o aktywności adresata powiadomień e-mailowych, np. o otwarciu danego powiadomienia e-mailowego, o kliknięciu w link zamieszczony w tym powiadomieniu.

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym dokonanie wpłaty przy wykorzystaniu określonych kanałów płatności wiąże się z koniecznością podania nam lub naszemu partnerowi (np. dostawcy usług płatniczych) Twojego adresu e-mail. Jeśli go nie podasz, nie będziesz mógł wesprzeć zbiórki na RatujemyZwierzaki.pl przy wykorzystaniu takiego kanału płatności. Wtedy możesz dokonać wpłaty za pomocą innego kanału płatności, który nie wymaga podawania adresu e-mail, np. tradycyjnym przelewem bankowym.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • wykonywanie przez Fundację Ratujemy.pl obowiązków prawnych (informacyjnych) przewidzianych w ustawie o usługach płatniczych, w tym na mocy umów zawartych z dostawcami usług płatniczych,
 • realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym utrzymywanie relacji z darczyńcą, przekazywanie mu informacji dotyczących wspartej zbiórki lub innych działań statutowych Fundacji Ratujemy.pl, optymalizacja działań związanych z tworzeniem i wysyłką powiadomień e-mailowych oraz ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: w przedstawionym celu przetwarzamy wskazane powyżej Twoje dane przez okres wysyłki powiadomień e-mail (w tym np. do czasu Twojej rezygnacji z otrzymania powiadomień e-mailowych), a po tym okresie przez czas zależny od wyboru wariantu spośród wskazanych poniżej. Zawsze jednak Twój adres e-mail będzie przez nas przetwarzany w naszym systemie logów wysyłanych wiadomości e-mail przez okres pełnych 6 lat kalendarzowych liczonych od odrębnie dla każdego takiego logu (w szczególności z uwagi na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). Podobnie adres IP oraz informacje o aktywności adresata powiadomień e-mailowych przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Wariant 1: Jeśli sprzeciwisz się otrzymywaniu powiadomień e-mail, zaznaczamy Twoje żądanie w naszej bazie danych (umieszczając tam Twój adres e-mail) i wówczas na Twój adres e-mail nie są wysyłane wskazane wyżej powiadomienia, nawet powiadomienie systemowe o otrzymaniu wpłaty przez Fundację (otrzymasz wyłącznie informację mailową od dostawcy usług płatniczych). W tym wariancie ustalony został następujący okres retencji przetwarzania adresu e-mail: 3 pełne lata kalendarzowe liczone od dnia obsługi żądania, co oznacza, że dokonanie kolejnej wpłaty z podaniem tego adresu e-mail po upływie tego okresu retencji, uruchomi ponowną wysyłkę powiadomień e-mailowych.
 2. Wariant 2: Natomiast jeśli zażądasz usunięcia danych, wówczas Twój adres e-mail haszujemy na okres przedawnienia roszczeń, po upływie którego jest on usuwany z naszej bazy danych. Jeśli posiadałeś Konto, wówczas dodatkowo blokujemy dostęp do niego. Dokonanie kolejnej wpłaty z podaniem tego adresu e-mail uruchomi ponowną wysyłkę powiadomień e-mailowych.

4.3. KONTO W RATUJEMYZWIERZAKI.PL

Jeśli założyłeś Konto w RatujemyZwierzaki.pl, posiadasz także publiczny profil swojego konta. Ty decydujesz co będzie publicznie dostępne na Twoim profilu (w ramach dostępnych na Koncie opcji).

Np. do Twojego profilu przypisana jest historia Twoich darowizn. Może on być publicznie widoczna lub możesz ją ukryć, to zależy od Ciebie. 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: darczyńcy zarejestrowani w RatujemyZwierzaki.pl, których nazywamy Pomagaczami (wśród nich są także Firmy) - będący osobami fizycznymi.

Ponadto, osoby uprawnione do działania w imieniu lub na rzecz Organizacji (najczęściej fundacji lub stowarzyszeń obecnych na RatujemyZwierzaki.pl) lub Firm, w szczególności członkowie organów (np. zarządu) lub inni członkowie, pracownicy, współpracownicy lub wolontariusze takich podmiotów.

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: w zależności od tego, jakie dane podałeś nam podczas tworzenia Konta w RatujemyZwierzaki.pl lub korzystania z funkcjonalności Konta w RatujemyZwierzaki.pl, możemy przetwarzać następujące Twoje dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • płeć,
 • avatar (wizerunek profilowy),
 • adres e-mail,
 • adres IP, z którego dokonano założenia konta w RatujemyZwierzaki.pl oraz logowano się na Konto,
 • hasło do Konta w postaci funkcji skrótu (hash),
 • adres profilu w RatujemyZwierzaki.pl, tzw. slug,
 • token udostępniany nam przez dostawcę zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Apple, Google, Facebook), jeśli rejestrujesz lub logujesz się z jej wykorzystaniem,
 • zhaszowany token karty płatniczej,
 • okres ważności karty płatniczej,
 • dane osobowe wskazane w pkt. 4.1. (przetwarzane w związku z dokonanymi przez Pomagacza darowiznami, a także w zakresie danych analizowanych w celu zapobiegania oszustwom lub w celu ustalenia, czy w danym przypadku doszło do oszustwa),
 • historia darowizn,
 • pełniona funkcja lub stanowisko w Organizacji lub Firmie, nazwa Organizacji lub Firmy.  

Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli nie podasz nam danych, które wskazaliśmy jako wymagane, nie będziesz mógł założyć konta w RatujemyZwierzaki.pl lub nie będziesz mógł skorzystać z wybranej funkcjonalności powiązanej z kontem w naszym portalu (np. nie będziesz mógł zapamiętać karty płatniczej).  

Podstawy prawne przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • prawidłowa realizacja umowy o prowadzenie konta w RatujemyZwierzaki.pl i udostępnianie związanych z kontem funkcjonalności portalu,
 • realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym analizowanie danych w celu zapobiegania oszustwom lub w celu ustalenia, czy w danym przypadku doszło do oszustwa, oraz ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Jeśli Konto jest prowadzone dla przedstawiciela Organizacji lub Firmy, naszym uzasadnionym interesem jest możliwość utrzymywania relacji ze wspomnianą Organizacją lub Firmą, w tym możliwość kontaktowania się lub dokonywania ustaleń z jej przedstawicielem,  
 • Twoja zgoda, w odniesieniu do danych, które nie są przetwarzane w oparciu o wyżej wymienione podstawy.  

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: Twoje dane przetwarzamy do czasu usunięcia konta w RatujemyZwierzaki.pl. Ponadto Twoje dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (6 pełnych lat kalendarzowych) - przy czym w razie usunięcia Konta anonimizujemy imię i nazwisko, zaś adres e-mail powiązany z Kontem hashujemy (przy użyciu odpowiedniej funkcji skrótu).

 

 

 4.4. ŚRODKI Z 1,5%  PODATKU

 

Otrzymujemy od właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej Twoje dane, jeśli przekazałeś nam kwotę 1,5% podatku i zgodziłeś się na przekazanie nam swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane, nie wyrażaj zgody na ich przekazywanie przy rozliczeniu podatku lub zgłoś nam swój sprzeciw.

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy przekazali nam 1,5% podatku i zgodzili się na przekazanie nam swoich danych.

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: imię, nazwisko, adres, ewentualne dane osobowe objęte celem szczegółowym, dane współmałżonka w przypadku wspólnego rozliczania podatku.    

 

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Bez Twojej zgody nie otrzymamy ich od organu Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: prawnie uzasadniony interes Fundacji Ratujemy.pl polegający, m.in. na przesyłaniu podziękowań do darczyńców.  

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: dane osób wspierających nas 1,5% podatku przetwarzamy nie dłużej niż 5 pełnych lat kalendarzowych od dnia otrzymania tych danych, chyba że występuje inna podstawa przetwarzania tych danych lub uwzględniliśmy Twój sprzeciw.

 

 

4.5. KONTAKT PRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok) gdzie publikujemy treści związane z działalnością statutową Fundacji Ratujemy.pl. Jeśli obserwujesz nasz profil w mediach społecznościowych lub wchodzisz z nami w interakcje, stajemy się - obok dostawców mediów społecznościowych - współadministratorem Twoich danych. W tych przypadkach zasady przetwarzania Twoich danych określają również regulaminy i polityki prywatności administratorów mediów społecznościowych, np. Facebooka.

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: użytkownicy mediów społecznościowych, którzy wchodzą z nami w interakcje w mediach społecznościowych.

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: imię, nazwisko, nick, wizerunek, informacje dostępne w ramach profilu publicznego, ewentualne dane osobowe przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze profili w mediach społecznościowych, zapoznawaniu się i odpowiadaniu na wiadomości (w tym wiadomości prywatne), utrzymywaniu relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje oraz w celu analizy jakości lub skuteczności komunikacji w mediach społecznościowych. Ponadto, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami  

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: zależny od Ciebie jako użytkownika mediów społecznościowych oraz zasad określonych w regulaminach i politykach prywatności dostawców mediów społecznościowych.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych przesyłając do nas wiadomość prywatną, wówczas przetwarzamy, w tym przechowujemy, takie wiadomości w naszym systemie informatycznym na takich samych zasadach, jak wiadomości poczty e-mail (zobacz więcej).  

 

 4.6. SPERSONALIZOWANE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI RATUJEMY.PL W SERWISACH LUB USŁUGACH PODMIOTÓW TRZECICH; DZIAŁANIA ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE

 

Dane o Twojej aktywności w RatujemyZwierzaki.pl zbierane są przy pomocy plików cookie i innych podobnych narzędzi, o których dowiesz się więcej tutaj. W skrócie wyjaśniamy, że korzystamy z narzędzi udostępnianych, m.in. przez administratora portalu Facebook (spółkę - Meta Platforms Ireland Limited), np. Piksela Facebooka, narzędzi Google Ireland Limited (np. Menedżer Tagów), Criteo GmbH (Criteo OneTag), dodatkowo powiadomień push, które pozwalają nam kierować do Ciebie spersonalizowane komunikaty, gdy korzystasz z serwisów internetowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez inne podmioty.  

 

Ponadto, korzystamy z funkcjonalności pod nazwą grupy niestandardowych odbiorców, udostępnianej przez Meta Platforms Ireland Limited. W ramach tej usługi możemy przekazać Twój adres e-mail do portalu Facebook, w celu stworzenia grupy odbiorców naszych komunikatów i lepszego dopasowania wyświetlanych Tobie informacji o działalności Fundacji Ratujemy.pl. Twój adres e-mail jest haszowany przez przekazaniem go do serwisu Facebook. Meta Platforms deklaruje wykorzystanie Twojego adresu e-mail tylko w celu wspomnianego wyżej dopasowania.

 

Jeśli nie chcesz, byśmy uwzględniali Cię w przyszłych naszych działaniach obejmujących kontakt z Tobą poprzez portal Facebook skontaktuj się z nami.

 

Korzystamy także z narzędzia analitycznego Google Analytics dostarczanego nam przez Google. Dzięki temu narzędziu możemy tworzyć statystyki, które następnie analizujemy, w celu optymalizacji portalu RatujemyZwierzaki.pl. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z RatujemyZwierzaki.pl (tzw. aktywności). Podjęliśmy działania, aby Google otrzymywało mniej danych o Tobie (a właściwie Twoim urządzeniu, przy pomocy którego korzystasz z portalu RatujemyZwierzaki.pl).  

 

Jeśli chcesz aktywnie zarządzać swoją prywatnością w kontekście narzędzi, jakie opisaliśmy w tym punkcie lub chcesz ograniczyć zakres przekazywanych dostawcom tych narzędzi danych, pamiętaj, że możesz, m.in.:

 • zarządzać ustawieniami plików cookie w swojej przeglądarce internetowej,
 • zainstalować wtyczki do Twojej przeglądarki, które blokują lub ograniczają działanie wspomnianych przez nas narzędzi,
 • włączyć tryb incognito w swojej przeglądarce internetowej,
 • korzystać z wdrożonej przez nas platformy do zarządzania zgodami.  

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: użytkownicy RatujemyZwierzaki.pl.

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: wskazane tutaj oraz adresy e-mail w przypadku korzystania przez nas z funkcjonalności portalu Facebook - grupy niestandardowych odbiorców.  

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na docieraniu do Ciebie z informacjami dotyczącymi Fundacji i prowadzonych przez nas Zbiórek na RatujemyZwierzaki.pl, gdy korzystasz z Facebooka, Google lub innych serwisów internetowych albo Twoja zgoda na opisane wyżej działania.

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: wskazane szczegółowo tutaj w odniesieniu do danych gromadzonych przy pomocy plików cookie lub innych narzędzi śledzących, zaś w odniesieniu do adresów e-mail wykorzystywanych na potrzeby tworzenia grup niestandardowych odbiorców - do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych była Twoja zgoda - do czasu jej cofnięcia. Przy czym, jak wskazaliśmy wyżej, Facebook usuwa zhaszowane adresy e-mail, jakie otrzymał od nas, niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. W określonych przypadkach przetwarzamy Twoje dane także przez okres przedawnienia roszczeń.

 

4.7. KONTAKT Z OSOBAMI, KTóRYCH DANE SĄ PUBLICZNIE DOSTĘPNE LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD OSOBY TRZECIEJ

Staramy się docierać z informacjami o naszej działalności statutowej, w tym z informacjami o prowadzonych zbiórkach charytatywnych, do możliwie szerokiego kręgu osób. Zachęcamy osoby, które wcześniej nie wspierały naszych potrzebujących, do dokonywania wpłat na zbiórki, jak również pozyskujemy do współdziałania w zakresie działalności statutowej nowe Organizacje, czy Firmy. Nawiązujemy kontakty z osobami powszechnie znanymi i zachęcamy je do zaangażowania się w proces pomagania naszym potrzebującym lub udział w innych naszych akcjach. Te wszystkie działania wiążą się z gromadzeniem i dalszym przetwarzaniem danych osobowych, przy czym dane osobowe pozyskujemy, m.in. z Internetu, w tym ze stron internetowych poszczególnych podmiotów, mediów społecznościowych, prasy, innych mediów, publicznie dostępnych rejestrów, jak np. KRS, CEiDG, REGON lub baz danych osób trzecich.  

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: osoby fizyczne, które:

 • są potencjalnymi darczyńcami,
 • reprezentują lub działają w imieniu lub na rzecz potencjalnych darczyńców (innych niż osoby fizyczne),
 • reprezentują lub działają w imieniu lub na rzecz potencjalnych Organizacji - czyli organizacji współdziałających ściśle z Fundacją Ratujemy.pl przy organizacji zbiórek na RatujemyZwierzaki.pl,
 • mogą pomóc nam w propagowaniu informacji o prowadzonej przez Fundację Ratujemy.pl działalności, w tym prowadzonych zbiórkach,
 • są dziennikarzami lub w inny sposób są związane z mediami, w szczególności mediami internetowymi,
 • mogą być, w naszej ocenie, zainteresowane współdziałaniem z Fundacją Ratujemy.pl.      

 

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: typowymi danymi, jakie przetwarzamy w tym procesie, są:

 • imię, nazwisko,
 • pseudonim/ nick,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • przynależność do danej organizacji, np. fundacji, stowarzyszenia, spółki,
 • stanowisko zajmowane w danej organizacji, np. członek zarządu,
 • informacje o profilach w mediach społecznościowych,
 • przedmiot aktywności zawodowej,
 • ewentualne dane osobowe przekazane w toku wzajemnej komunikacji.  

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: podstawą naszych działań jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Ratujemy.pl polegający na informowaniu osób, których dane są publicznie dostępne, o podejmowanych przez nas działaniach, zachęcaniu do współpracy z naszą Fundacją, a następnie utrzymywania nawiązanych relacji. W wybranych przypadkach podstawą przetwarzania danych może być zgoda podmiotu danych. Ponadto, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami  

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu oraz przez okres trwania nawiązanej relacji, nie dłużej niż do uwzględnienia Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Następnie zaś przez okres przedawnienia roszczeń (6 pełnych lat kalendarzowych).

 

 

4.8. PROWADZENIE KONKURSÓW, AUKCJI, LOTERII I INNYCH PODOBNYCH AKCJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI

Niesienie pomocy zwierzętom wcale nie musi oznaczać rezygnacji z dobrej zabawy czy współzawodnictwa. Uśmiech i dobra zabawa urozmaicają udzielanie pomocy zwierzętom. Dlatego, co jakiś czas organizujemy różnego rodzaju konkursy, aukcje, czy inne akcje, adresowane w szczególności do osób, które pozostają z nami w stałych relacjach, odwiedzają nasz portal lub nasze profile w mediach społecznościowych. Te działania wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursów lub innych, naszych akcji.    

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: osoby fizyczne, które wzięły udział w organizowanym przez nas konkursie, aukcji, loterii, czy innej akcji.

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: typowymi danymi osobowymi, jakie możemy przetwarzać w związku z Twoim uczestnictwem w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji, są:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko,
 • pseudonim/ nick,
 • funkcja w organizacji, np. fundacji, stowarzyszeniu czy spółce prawa handlowego,
 • w stosunku do zwycięzców - adres, numer rachunku bankowego, dane potwierdzające tożsamość (np. numer dowodu osobistego, numer PESEL lub numer NIP), wizerunek,  
 • inne - wskazane przez nas w regulaminie danej akcji lub towarzyszącej mu informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.  

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie lub innej naszej akcji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wskazanych przez nas lub naszego partnera jako obowiązkowe, uniemożliwi Tobie wzięcie w nim udziału lub uniemożliwi przekazanie Tobie ewentualnej nagrody.  

 

Podstawy prawne przetwarzania danych: dane osobowe uczestników konkursów i innych naszych akcji, w tym zwycięzców, przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na przygotowaniu, realizacji i upowszechnianiu informacji o konkursach i innych naszych akcjach, dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami,    
 • niezbędność do wykonania umowy lub przyrzeczenia publicznego, w tym rozpatrywanie reklamacji,
 • zgoda zwycięzcy na publikowanie informacji o wynikach konkursu lub innej naszej akcji, w tym podanie do publicznej wiadomości określonych danych zwycięzcy,
 • wypełnianie obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem nagród i odpowiednim udokumentowaniem tych zdarzeń, np. w naszych księgach rachunkowo-podatkowych.

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: wskazujemy ten okres w regulaminach (zasadach) poszczególnych konkursów. W braku takiego wskazania, przez czas trwania konkursu lub innej naszej akcji, a po ich zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń (6 pełnych lat kalendarzowych). W przypadku przechowywania danych zwycięzców konkursu lub innej akcji, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku związanego z przyznaną nagrodą.  

4.9. OBSŁUGA KORESPONDENCJI E-MAIL

 

Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W takiej sytuacji będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, Twoje imię i nazwisko, a także ewentualne inne Twoje dane zawarte w treści wiadomości.  

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: osoby fizyczne, które wysłały do nas wiadomość e-mail.  

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: adres e-mail, imię i nazwisko, informacje zawarte w korespondencji.

 

Podanie przez Ciebie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie (w szczególności adresu e-mail) uniemożliwi Tobie kontakt z nami w tej formie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: o ile korespondencja nie wiąże się z zawarciem lub realizacją umowy, wówczas podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze korespondencji e-mail, a po jej zakończeniu archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: okres archiwizacji korespondencji e-mail nie może być jednoznacznie wskazany (będzie to zapewne cały okres funkcjonowania Fundacji Ratujemy.pl), niemniej masz prawo domagać się od nas jej usunięcia, chyba że dalsza archiwizacja korespondencji e-mailowej jest uzasadniona z uwagi na obowiązywanie zawartej umowy lub zapewnienie możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub inny nadrzędny interes Fundacji Ratujemy.pl.

4.10. ROZMOWY TELEFONICZNE

Jeśli kontaktujesz się z nami drogą telefoniczną, informujemy Ciebie przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej, że będzie ona nagrywana oraz przekazujemy Tobie podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych. Wskazujemy ponadto, że w niniejszej Polityce prywatności znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na ten temat.

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: osoby fizyczne, które rozmawiały z nami telefonicznie, z zastrzeżeniem, że zawsze informujemy przed rozpoczęciem właściwej rozmowy, że będzie ona nagrywana, dając możliwość rozłączenia się i skontaktowania się z nami innym kanałem komunikacji (np. pocztą e-mail czy poprzez wiadomość prywatną na Facebooku).  

 

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: typowymi danymi, jakie przetwarzamy w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych, są:

 • imię, nazwisko,
 • numer telefonu,
 • nagranie głosu,
 • inne dane osobowe, jakie rozmówca przekaże nam podczas rozmowy.  

 

Jeśli rozmówca kontaktuje się z nami drogą e-mailową lub wiadomości prywatne w mediach społecznościowych, wówczas łączymy dane zgromadzone w wyniku takiej komunikacji (zob. ppkt. 4.5, 4.6 i 4.9. Polityki prywatności) z danymi wskazanymi wyżej, czyli zapisanymi w związku z rozmową telefoniczną. W ten sposób prowadzimy pełną historię komunikacji.

 

Podanie przez Ciebie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie numeru telefonu może uniemożliwić odbycie rozmowy z Tobą, zaś niepodanie innych, niezbędnych danych, uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi lub innej pomocy w sprawie, w jakiej dzwonisz.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: o ile treść rozmowy telefonicznej nie wiąże się z zawarciem lub realizacją umowy (np. umowy darowizny zawartej z darczyńcą), wówczas podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej, a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu najwyższych standardów obsługi i prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z interesantami Fundacji Ratujemy.pl, nawiązywanie kontaktów lub utrzymywanie relacji w ramach działalności statutowej Fundacji Ratujemy.pl, zabezpieczanie (archiwizacja) materiału dowodowego na okoliczność ewentualnych roszczeń, zarówno ze strony rozmówcy, jak i naszej.  

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: nagrania rozmów telefonicznych przetwarzamy przez okres do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody, chyba że podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (wówczas przechowujemy nagrania do czasu rozwiązania lub wykonania umowy). W każdym przypadku okres przechowywania nagrań zostaje przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (6  pełnych lat kalendarzowych).

 

4.11 CEL: SKARBONKI

Pomagacze, czyli darczyńcy, którzy założyli Konto w RatujemyZwierzaki.pl, mogą tworzyć w naszym portalu Skarbonki powiązane z konkretnymi Zbiórkami, aby propagować informacje o takich Zbiórkach i w ten sposób przyczyniać do szybszej realizacji celów nimi objętych. Co ważne, Fundacja nie weryfikuje treści Skarbonek przed ich publikacją (w tym zdjęć lub filmów zamieszczanych w ich opisie), ani nie weryfikuje uprzednio treści podziękowań, za wyjątkiem Skarbonek na cele statutowe Organizacji w ogólności. Utworzenie Skarbonki wiąże się z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, np. tych, które Pomagacz umieści w treści Skarbonki lub w podziękowaniach.

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: Pomagacze jako organizatorzy Skarbonek oraz inne osoby fizyczne, jeśli Pomagacz tworzący Skarbonkę umieści ich dane osobowe w treści Skarbonki lub w treści podziękowań.

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: dane osobowe Pomagacza powiązane z Kontem (patrz pkt 4.3), a w niektórych przypadkach dane osobowe innych osób umieszczone przez Pomagacza w treści Skarbonki lub w treści podziękowań, w tym niekiedy także dane osobowe szczególnej kategorii, np. dane dotyczące zdrowia Potrzebującego.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. w odniesieniu do danych osobowych Pomagacza jako organizatora Skarbonki - prawidłowa realizacja umowy o prowadzenie Konta w RatujemyZwierzaki.pl i udostępnianie powiązanej z Kontem funkcjonalności Skarbonki;
 2. w odniesieniu do danych osobowych innych osób, które umieszczone zostaną przez Pomagacza w treści Skarbonki lub w treści podziękowań - prawnie uzasadnione interesy tych osób oraz Fundacji Ratujemy.pl polegające na publicznym informowaniu o Zbiórce. Także prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na potrzebie reagowania na ewentualne zgłoszenia dotyczące treści opisów lub podziękowań w ramach Skarbonek tworzonych przez Pomagaczy. Ponadto, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacja ustala, dochodzi lub broni się przed roszczeniami.  

 

Okresy przetwarzania, w tym przechowywania danych:

 1. w odniesieniu do danych osobowych Pomagacza jako organizatora Skarbonki - Fundacja przetwarza dane przez okres i na zasadach określonych w pkt. 4.3. Polityki prywatności,
 2. w odniesieniu do danych osobowych osób, których dane osobowe ujęte zostaną przez Pomagacza w treści Skarbonki lub w treści podziękowań - do czasu ukrycia Skarbonki. Jeśli Fundacja otrzyma wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych zawartych przez Pomagacza w treści Skarbonki lub w treści podziękowań lub o niezgodności treści Skarbonki lub podziękowań z Regulaminem RatujemyZwierzaki.pl, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Po ukryciu Skarbonki lub uniemożliwieniu dostępu do potencjalnie bezprawnych danych, Fundacja przetwarza, w tym przechowuje dane osobowe, do czasu przedawnienia roszczeń.

 

4.12. ZAPEWNIANIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA  PORTALU RATUJEMYZWIERZAKI.PL

Przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów korzystamy z odpowiednich narzędzi informatycznych w  celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portalu RatujemyZwierzaki.pl. Zależy nam przede wszystkim na monitorowaniu i raportowaniu błędów, które mogą pojawiać się na stronach Portalu, celem ich eliminowania.

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy: Użytkownicy RatujemyZwierzaki.pl.

Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy: w zależności od wykorzystywanego przez nas narzędzia, mogą to być następujące dane osobowe lub inne informacje:

 • adres e-mail zalogowanego w RatujemyZwierzaki.pl Użytkownika,  
 • adres IP,
 • dane techniczne urządzenia Użytkownika (np. laptopa, smartfona), przy pomocy którego korzysta on z RatujemyZwierzaki.pl,
 • dane o przeglądarce internetowej Użytkownika,
 • dane z formularzy wypełnianych przez Użytkownika w Portalu (a więc może się zdarzyć, że będą to dane dotyczące Konta, dokonywanych wpłat itd.),
 • adres URL,
 • cyfrowy odcisk palca urządzenia z którego Użytkownik korzysta (tzw. fingerprint),
 • dane o przeglądarce internetowej Użytkownika,
 • dane z logów aplikacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania portalu RatujemyZwierzaki.pl.  

 

Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych: okresy retencji są różne w zależności od wykorzystywanego narzędzia, nie później niż do uwzględnienia Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

4.13. USTALANIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

Zakres danych:

 

O ile zakres danych przetwarzanych przez Fundację na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń nie został wskazany we wcześniejszej części Polityki prywatności, wskazujemy, że są to wybrane dane podane przez Użytkownika, np. imię, nazwisko, adres e-mail, informacje o wyrażonych zgodach, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej szkody.  

 

Podstawa prawna:

 

Prawnie uzasadniony interes Fundacji Ratujemy.pl polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń przed właściwymi sądami i organami państwowymi.

 

Okres przechowywania danych:

 

Do czasu wygaśnięcia roszczeń Użytkownika względem Fundacji oraz roszczeń Fundacji względem Użytkownika - co do zasady 6 lat, z wydłużeniem tego okresu do końca roku kalendarzowego.

5. PODMIOTY, KTóRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z Portalu RatujemyZwierzaki.pl, przekazujemy Twoje dane osobowe różnym odbiorcom.

Informację o odbiorcach zawarliśmy we wcześniejszych punktach Polityki prywatności, np. pkt. 4.6, oraz w dwóch podpunktach poniżej.

5.1. Publiczne profile użytkowników Kont ,treści Zbiórek oraz Skarbonek w RatujemyZwierzaki.pl

Jeśli posiadasz Konto w RatujemyZwierzaki.pl lub działasz w imieniu lub na rzecz Organizacji lub Pomagacza-Firmy, Twoje dane osobowe objęte publicznym Profilem powiązanym z Kontem (obejmujące, np. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wizerunek) udostępniamy publicznie na stronach Portalu RatujemyZwierzaki.pl.

To samo dotyczy sytuacji, gdy Twoje dane osobowe zostały wskazane w  treści Zbiórki lub treści / opisie Skarbonki prowadzonej w RatujemyZwierzaki.pl. Te dane są również publicznie dostępne.

Do publicznej promocji profili, Zbiórek oraz Skarbonek wykorzystujemy różne kanały komunikacji, w tym media tradycyjne, media społecznościowe, serwisy internetowe, komunikację emailową.

   

Ponadto, gdy korzystasz z Portalu RatujemyZwierzaki.pl udostępniamy Twoje dane podmiotom określonym poniżej w podpunkcie 5.2.

 

5.2. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzenie Portalu RatujemyZwierzaki.pl wymaga od nas korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów (głównie dostawców usług), którym udostępniamy dane osobowe Użytkowników. Są to podmioty świadczące dla nas, m.in. następujące usługi:

 1. księgowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytowe,
 2. udostępniania infrastruktury IT lub oprogramowania, w szczególności w modelu chmurowym (np. oprogramowania biurowego, w tym poczty e-mail, dostarczanego przez Google, narzędzi do komunikacji, oprogramowania do prowadzenia księgowości i kadr, oprogramowania do mailingu, oprogramowania do analityki portalu RatujemyZwierzaki.pl - Google Analytics),
 3. hostingu danych (np. Amazon, OVH),
 4. informatyczne, w szczególności:
 1. programistyczne,  
 2. testowania oprogramowania, systemów lub infrastruktury IT,
 3. serwisowe,
 4. z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 5. monitorowania i raportowania błędów Portalu,
 1. obsługi płatności online (np. PayU, PayPro, PayPal),
 2. badania zachowań i preferencji Użytkowników RatujemyZwierzaki.pl,  
 3. wysyłania wiadomości e-mail,
 4. wyświetlania spersonalizowanych komunikatów lub wiadomości push w serwisach podmiotów trzecich,
 5. dostawcy mediów społecznościowych, takich jak, np. Facebook,
 6. pocztowe (np. Poczta Polska), kurierskie,
 7. telekomunikacyjne,
 8. elektronicznego podpisywania dokumentów (np. umów darowizny zawieranych poza strukturą Portalu),
 9. inne podmioty, które wspierają nas w zakresie publicznego informowania o prowadzonej działalności statutowej, w tym prowadzonych zbiórkach.
 10.  

Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi z Ratujemy.pl są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych.

Jednym z podmiotów świadczących na rzecz Fundacji Ratujemy.pl wyspecjalizowane usługi, któremu przekazujemy Twoje dane,  jest spółka pod nazwą: Fundigic sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000332633) - pełniąca funkcję naszego centrum usług wspólnych. Ta spółka świadczy na naszą rzecz usługi w obszarze, m.in. księgowości, obsługi rozliczeń finansowych, administracji, IT (usługi programistyczne, usługi testowania, usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa), dostarczania oprogramowania.

W wybranych przypadkach podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, np. adres e-mail, są odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych (dotyczy to np. dostawców usług płatniczych, m.in. PayU, PayPro, PayPal).

 

Twoje dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom Fundacji oraz jej wolontariuszom.

W celu zapobiegania działaniom botów, w RatujemyZwierzaki.pl możemy stosować mechanizm Google reCAPTCHA oraz inne, podobne narzędzia innych dostawców do weryfikowania, czy mamy do czynienia z rzeczywistym Użytkownikiem portalu, czy botem. W takim przypadku możemy ujawnić Google lub innemu dostawcy Twój adres IP oraz wybrane dane Twojego urządzenia i Twojej przeglądarki internetowej.

 

Nasi dostawcy usług mają siedziby głównie w Polsce oraz w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wyjaśniamy, że w skład EOG wchodzą na chwilę obecną państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein.

 

W przypadkach, w których korzystamy z usług podmiotów mających swą siedzibę poza EOG, dbamy o odpowiedni stopień ochrony danych osobowych Użytkowników. Przykładowym sposobem zabezpieczenia są standardowe klauzule umowne.  

6. PRAWA, KTÓRE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Ratujemy.pl zapewnia osobom fizycznym, w szczególności Użytkownikom Portalu realizację ich uprawnień przewidzianych w RODO.

Możesz zgłosić nam określone żądanie kontaktując się z nami na adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl lub iod@ratujemyzwierzaki.pl.

Dodatkowo, jeśli posiadasz w naszym Portalu Konto, możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane osobowe oraz dokonywać zmian ustawień swojego Konta, korzystając z odpowiedniej zakładki, np. “Ustawienia konta” lub “Edytuj moje dane”, dostępnej po zalogowaniu się.  

6.1. PRAWO DOSTĘPU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OTRZYMANIA ICH KOPII (art. 15 RODO)

Możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli tak jest, masz wówczas prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje m.in. o:
 1. celach przetwarzania,
 2. kategoriach Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
 3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych,
 4. planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,
 5. uprawnieniach przysługujących Tobie na mocy RODO,
 6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 1. otrzymać kopię swoich danych osobowych. Fundacja może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych za drugą i kolejne kopie Twoich danych osobowych.

6.2. PRAWO DO SPROSTOWANIA (POPRAWIANIA) TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 16 RODO)

Możesz żądać od nas sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli posiadasz w naszym Portalu Konto, możesz samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane osobowe oraz dokonywać zmian ustawień swojego Konta w udostępnionym w Portalu zakresie, korzystając z odpowiedniej zakładki dostępnej po zalogowaniu się.

 

6.3. PRAWO DO USUNIĘCIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (“PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”) (art. 17 RODO).

 

Masz prawo żądać od nas usunięcia wszystkich lub wybranych Twoich danych osobowych, jeżeli, m.in.:

 1. Twoje dane osobowe nie są już konieczne (niezbędne) do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. gdy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a Fundacja przetwarzała te dane w oparciu o Twoją zgodę;
 3. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i sprzeciw ten był zasadny;
 4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Sygnalizujemy, że mimo żądania usunięcia Twoich danych, w pewnych sytuacjach będziemy nadal uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (np. związanych z obowiązkami Fundacji w zakresie rachunkowości i podatków - to może dotyczyć w szczególności danych osobowych Potrzebujących, którzy uzyskali od Fundacji Ratujemy.pl pomoc społeczną) oraz w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co najczęściej będzie wiązało się z przetwarzaniem (przechowywaniem) takich Twoich danych, jak np. dane identyfikujące, dane kontaktowe, dane o zakresie udzielonych zgód, dane o zakresie korzystania z określonych funkcjonalności Portalu, przedmiot Twojego żądania.

6.4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 18 RODO)

 

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co skutkuje tym, że w okresie ograniczenia przetwarzania możemy Twoje dane osobowe wyłącznie przechowywać.

 

Poniżej wskazujemy przypadki, gdy możesz od nas żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. gdy Fundacja nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

6.5.  PRAWO DO PRZENOSZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 20 RODO).

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a które my przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą. Co więcej, możesz wskazać, że mamy przesłać te dane, w powszechnie używanym formacie, do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

6.6. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 7 ust. 3 RODO).

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas masz prawo w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Fundacja dokonała na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.    

6.7. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (art. 21 RODO).

Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. Ma to miejsce, np. gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby:

 1. przekazywania Tobie e-mailowych powiadomień związanych ze Zbiórką, którą wsparłeś,
 2. badania Twoich zachowań i preferencji jako Użytkownika Portalu,
 3. docierania do Ciebie ze spersonalizowanymi informacjami na Facebooku, w usługach Google oraz innych serwisach,
 4. interakcji z Tobą, jeśli przekazałeś nam 1,5% podatku,
 5. poprawy jakości obsługi,
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Sprzeciw możesz złożyć, np. drogą mailową na adres e-mail podany tutaj.

6.8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA UODO

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z RODO, w szczególności naruszamy przyznane Tobie na mocy RODO prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. UWAGI KOŃCOWE

Fundacja nie podejmuje w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych decyzji.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku reorganizacji Portalu RatujemyZwierzaki.pl, możemy przekazać dane osobowe Użytkowników, w tym posiadaczy Kont, przejmującej osobie trzeciej, która zapewni odpowiedni poziom ochrony takich danych.

Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl może podlegać zmianom i uzupełnieniom. O wszelkich zmianach Polityki prywatności będziemy informować na stronach Portalu RatujemyZwierzaki.pl. W razie istotnych zmian, możemy wysłać Tobie dodatkowe powiadomienie mailowe na podany przez Ciebie adres email.

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl 3 22.03.2023
Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl 2 01.01.2021
Polityka prywatności RatujemyZwierzaki.pl 1 01.01.2018