Regulamin RatujemyZwierzaki.pl

Obowiązuje od 05.04.2023r.

WSTĘP

W RatujemyZwierzaki.pl zdecydowanie wolimy działać. Mamy jednak świadomość, że formalności też bywają ważne i tutaj postanowiliśmy się nad nimi pochylić.

Jeśli lubisz szybkie i zwięzłe odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, możesz je szybko znaleźć w sekcji “FAQ” na naszej stronie.

Jeśli jesteś natomiast fanem formułek i procedur, regulamin będzie tym, co lubisz.

Zespół RatujemyZwierzaki.pl życzy miłej lektury :)

§ 1. [Definicje]

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Darowizna” – bezzwrotna kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji, w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką;
 2. „Dodatkowe Wsparcie” - Darowizna na cele statutowe Fundacji, którą Użytkownik, przekazując Darowiznę na Cel Zbiórki, może dobrowolnie przekazać niezależnie od Darowizny przekazywanej na Cel Zbiórki;
 3. „Firma” - Pomagacz posiadający status przedsiębiorcy lub Pomagacz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub statutową korzysta z Portalu, w szczególności dokonuje Darowizn;
 4. „Fundacja” - Fundacja Ratujemy.pl z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000819398, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7831810722, REGON 385087570;
 5. „Konto” - funkcjonalność dostępna dla zarejestrowanego w Portalu Użytkownika, umożliwiająca wprowadzanie, zarządzanie i wysyłanie danych w strukturze Portalu;
 6. „Organizacja” - Użytkownik, który realizuje cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji, w tym w szczególności w zakresie  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, oraz szeroko pojętej działalności charytatywnej,  będący:
  1. fundacją w rozumieniu przepisów ustawy o fundacjach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. albo stowarzyszeniem rejestrowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. albo stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach wpisanym do właściwej ewidencji,
  pod warunkiem dokonania przez Fundację rejestracji tego podmiotu w Portalu jako Organizacji, po uprzedniej jego formalnej weryfikacji, a także każdy inny podmiot, któremu Fundacja na podstawie decyzji poprzedzonej formalną weryfikacją, przyznała status Organizacji (szczegółowe zasady korzystania przez Organizacje z Portalu określa odrębny regulamin);
 7. „Pomagacz” - Użytkownik, który zarejestrował się w Portalu, celem przekazywania Darowizn, przy czym w przypadku osób fizycznych Pomagaczem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 8. „Portal" - portal internetowy "ratujemyzwierzaki.pl” dostępny w domenie ratujemyzwierzaki.pl;
 9. „Regulamin” - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji;
 10. „Serwis pośrednictwa finansowego”:
  1. PayU.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444,
  2. Paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
  3. inne serwisy, usługi dostarczane przez podmioty trzecie, których aktualny wykaz znajduje się tutaj;
 11. „Skarbonka” - ogłaszana przez posiadacza Konta, przy pomocy udostępnionego przez Fundację w ramach Konta narzędzia, akcja polegająca na zachęcaniu innych Użytkowników do przekazywania Darowizn w związku z określoną Zbiórką lub na cele statutowe określonej Organizacji;
 12. „Stała Pomoc” - Darowizna przekazywana przez Użytkownika cyklicznie, co miesiąc, w kwocie i dniu miesiąca ustalonych przez Użytkownika;
 13. „Użytkownik” - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu prowadzonego przez Fundację;
 14. „Wirtualna Adopcja” - szczególny rodzaj Stałej Pomocy, w ramach której Darowizny przekazywane są na cel pomocy konkretnemu zwierzęciu znajdującemu się pod opieką Organizacji;
 15. „Wolontariusz” - wskazany przez Organizację posiadacz Konta, będący osobą fizyczną, który może działać w ramach Portalu w imieniu Organizacji;
 16. „Zbiórka” - organizowana w Portalu przez Fundację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu (“Cel Zbiórki”), dotyczącego wskazanego w zamieszczonym w Portalu opisie Zbiórki:
  1. celu statutowego Organizacji, w tym Stałej Pomocy,
  2. celu statutowego Fundacji, w tym Stałej Pomocy.

§ 2. [Postanowienia ogólne]

 1. Fundacja udostępnia Użytkownikom pod adresem https://www.ratujemyzwierzaki.pl/kontakt swoje aktualne dane kontaktowe.
 2. Rejestracja oraz korzystanie z Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 4. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 5. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.
 6. Zasady korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej Fundacji, w tym jej znaków towarowych i udostępnionych banerów lub widgetów określa Regulamin korzystania z własności intelektualnej Fundacji Ratujemy.pl.
 7. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Portalu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.

§ 3. [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Portalu]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym lub  sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne lub erotyczne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, marksizm, propagujących lub przedstawiających przemoc lub jej skutki, w szczególności ofiary przemocy (w zakresie, w jakim nie jest to uzasadnione Celem Zbiórki), obrażających uczucia religijne, uważanych za obelżywe, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste, wskazujących na podszywanie się pod inne osoby lub podmioty, w szczególności przedsiębiorców. Zabronione jest również zamieszczanie w Portalu jakichkolwiek linków prowadzących do opisanych wyżej treści. Powyższe dotyczy również treści objętych loginami lub nazwami Użytkowników lub adresami profili w Portalu. Postanowienia objęte zdaniami poprzednimi stosuje się odpowiednio do wszelkich innych treści, których zamieszczenie w Portalu wskazuje w opinii Fundacji na zamiar wykorzystania Portalu niezgodnie z celem jego prowadzenia przez Fundację.  
 3. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści, o których mowa w ust. 2 powyżej lub linków prowadzących do takich treści, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych, oznaczenia kont w serwisach instytucji pieniądza elektronicznego (np.  Paypal), lub identyfikatory portfeli walut wirtualnych (kryptowalut), a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do źródeł, gdzie podaje się opisane wyżej dane. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane lub linki zostaną usunięte przez Fundację. Fundacja ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który zakaz naruszył.
 5. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Fundacji, umieszczanie w Portalu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym (jak również linków prowadzących do takich materiałów), chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 6. Użytkownik zamieszczający w Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Fundację.
 7. Fundacja oświadcza, że w granicach przewidzianych przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane Portalu przez Organizacje, w tym w szczególności opisy Zbiórek (w tym opinie, oceny i odczucia związane z zachowaniem osób trzecich lub jego skutkami), a także za treści zamieszczane w Portalu przez innych Użytkowników. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści, o jakich mowa powyżej, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.
 8. Użytkownik zamieszczając w Portalu jakiekolwiek materiały oświadcza, że zarówno te materiały, jak i samo ich zamieszczenie, nie naruszają praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych lub dóbr osobistych, oraz że według jego najlepszej wiedzy nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Fundację na odpowiedzialność wobec osób trzecich.

§ 4. [Pomagacze - rejestracja]

 1. Pomagacze mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Portalu.
 2. Rejestracja Pomagacza wymaga uzupełnienia co najmniej tych pozycji formularza, które są oznaczone jako wymagane oraz potwierdzenia przez Użytkownika adresu e-mail poprzez kliknięcie w odnośnik przesłany na podany adres lub przepisanie z niego kodu weryfikacyjnego. Alternatywnie potwierdzenie adresu e-mail możliwe jest przy skorzystaniu z  możliwości tworzenia Konta z wykorzystaniem zewnętrznego dostawcy tożsamości takiego jak Konto Google/Facebook/Apple. Zatwierdzenie przez Użytkownika formularza, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika wymagań, o jakich mowa w niniejszym ustępie, skutkuje aktywacją Konta Pomagacza i zawarciem z Fundacją umowy o korzystanie z funkcjonalności w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie, o ile danym adresem e-mail nie posługuje się inny Pomagacz.

§ 5. [Użytkownicy - dostępne funkcjonalności]

 1. Fundacja udostępnia Użytkownikom następujące funkcjonalności Portalu:
  1. Konto w Portalu,
  2. przekazywanie Darowizn Fundacji, w tym za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego,
  3. tworzenie Skarbonek,
  4. generowanie zestawienia Darowizn dokonanych za pośrednictwem Serwisu Pośrednictwa Finansowego, pod warunkiem przypisania wspomnianych Darowizn do adresu e-mail Pomagacza.
 2. W przypadku Wolontariuszy Fundacja udostępnia im możliwość korzystania z Konta Organizacji w celu dokonywania w imieniu Organizacji czynności w ramach dostępnych dla Wolontariusza funkcjonalności.

§ 6. [Firma - dostępne funkcjonalności]

 1. Fundacja udostępnia Firmom następujące funkcjonalności Portalu:
  1. Konto Firmy,
  2. przekazywanie Darowizn Fundacji, w tym za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego,
  3. tworzenie Skarbonek,
  4. generowanie zestawienia Darowizn dokonanych za pośrednictwem Serwisu Pośrednictwa Finansowego, pod warunkiem przypisania wspomnianych Darowizn do adresu e-mail Firmy.
 2. Firma jest uprawniona do:
  1. posługiwania się w nazwie Konta wyłącznie pełną lub skróconą firmą (dotyczy przedsiębiorców) albo odpowiednio nazwą figurującą we właściwym rejestrze,
  2. posługiwania się wyłącznie zarejestrowanym przez Firmę znakiem towarowym lub oficjalnym logotypem Firmy,  
  3. podania adresu strony internetowej prowadzonej przez Firmę pod warunkiem, że strona nie zawiera treści wskazanych w § 3 ust. 2,
  4. założenia wyłącznie jednego Konta w Portalu.  

§ 7. [Zbiórki i przekazywanie Darowizn]

 1. Zbiórki są prowadzone w Portalu przez Fundację samodzielnie albo z pomocą Organizacji.
 2. Wszelkie treści w ramach Zbiórek prowadzonych z pomocą Organizacji  są publikowane przez Organizacje. Fundacja, w granicach określonych przepisami prawa, nie odpowiada za treści publikowane przez Organizacje w ramach Zbiórek.
 3. Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, w tym bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:
  1. w innych serwisach internetowych, w tym mediach społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn) lub serwisach podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych, w szczególności takich jak: zrzutka.pl, pomagam.pl, pomoc.pl, będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania  poza Portalem darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Skarbonek; lub
  2. Cel Zbiórki organizowanej z pomocą Organizacji jest niezgodny z celami określonymi w statucie Organizacji, w szczególności nie mieści się w tych celach; lub
  3. w ocenie Fundacji Organizacja, z której pomocą organizowana jest Zbiórka, utraciła wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego lub rozwiązaniu ulegnie umowa łącząca Organizację z Fundacją; lub;
  4. Organizacja lub jej upoważniony przedstawiciel narusza przepisy prawa, w szczególności dotyczące odbioru zwierzęcia od dotychczasowego właściciela lub opiekuna; lub
  5. w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji; lub
  6. w toku Zbiórki Fundacja poweźmie wiarygodną wiadomość, że realizacja Celu Zbiórki jest z prawnego, technicznego lub naukowego punktu widzenia niemożliwa, bezcelowa lub nie przyniesie zakładanych  rezultatów, w tym w szczególności:
   1. jeżeli zwierzę, którego dotyczy Cel Zbiórki nie istnieje, nie żyje, albo znajduje się w stanie uniemożliwiającym leczenie,
   2. jeżeli lek lub inny produkt, którego zakupu dotyczy Cel Zbiórki nie jest dopuszczony w Polsce do obrotu lub stosowania.
 4. Każda kwota przekazana Fundacji w ramach dostępnych kanałów przekazywania Darowizn stanowi Darowiznę na rzecz Fundacji i jako taka nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa). Użytkownikowi z tytułu przekazania Darowizny nie przysługują od Fundacji, ani Organizacji żadne świadczenia wzajemne. Fundacja w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za składane publicznie przyrzeczenia osób trzecich, z których wynika zobowiązanie do świadczenia na rzecz Darczyńcy, w tym w szczególności przeniesienia własności rzeczy lub praw w zamian za przekazanie Darowizny.
 5. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji lub z wykorzystaniem innych sposobów przekazywania Darowizn wskazanych w Portalu. Fundacja nie przyjmuje Darowizn w gotówce ani darowizn rzeczowych.
 6. Po skutecznym dokonaniu Darowizny w sposób wiążący się z przekazaniem Fundacji adresu e-mail Użytkownika, Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie (nie dotyczy w szczególności Darowizn dokonanych przelewem na rachunek bankowy Fundacji). Użytkownik może również otrzymać na przekazany adres e-mail następujące informacje:
  1. o osiągnięciu 100% kwoty Zbiórki,
  2. o opublikowaniu w Portalu aktualizacji dotyczących Zbiórki,
  3. o opublikowanych w Portalu Zbiórkach,
  4. dotyczące działalności Fundacji,
  5. o jakich mowa w art. 23 i 24 ustawy o usługach płatniczych, powiązane z podziękowaniem za wpłatę.
 7. 6% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki, a także każdej innej kwoty przekazanej Fundacji tytułem darowizny, (o ile Fundacja nie postanowi w danym przypadku zmniejszyć lub, w szczególnym przypadku darowizn przekazanych poza Portalem, zwiększyć tej wartości) z zaokrągleniem do pełnych groszy zgodnie z regułami zaokrąglania liczb dziesiętnych, stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych, w  tym w szczególności na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórek, a także utrzymanie Portalu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 8. Fundacja może umożliwić przekazanie Dodatkowego Wsparcia, które w całości przeznacza na realizację jej celów statutowych niezwiązanych z celem Zbiórki. Wartość Dodatkowego Wsparcia jest ustalana przez Użytkownika dowolnie, nie więcej jednak niż w wysokości odpowiadającej 30% wartości Darowizny na Cel Zbiórki. Fundacja może dla danej Zbiórki określić domyślną wartość Dodatkowego Wsparcia, którą Użytkownik może dowolnie zmienić. Użytkownik może również nie przekazać Dodatkowego Wsparcia, ustalając jego wartość wyrażoną w walucie na zero.  
 9. Banki i dostawcy usług płatniczych, w tym Serwisy Pośrednictwa Finansowego, mogą pobierać od Użytkowników, w związku z przekazywaniem Darowizn, opłaty i prowizje, w tym w przypadku płatności w walutach innych niż polski złoty, opłaty za przewalutowanie, a także mogą stosować własne kursy walut, odbiegające od podawanych do publicznej wiadomości kursów międzybankowych.
 10. Pomagacz, który chce przekazać jednorazową Darowiznę za pomocą karty płatniczej, po zalogowaniu w Portalu może wybrać opcję zapisania i zapamiętania karty. W takiej sytuacji dane Pomagacza zostają przekazane do PayU S.A. PayU S.A. generuje token i przekazuje go Fundacji. PayU nie przekazuje Fundacji pełnego numeru karty ani kodu zabezpieczającego (tzw. CVV2/CVC2), a wspomniane dane są przesyłane bezpośrednio do systemu PayU S.A.
 11. Każda kolejna Darowizna przekazywana przez Pomagacza zalogowanego w Portalu, dokonywana przy pomocy zapamiętanej karty płatniczej, nie będzie wymagała podania danych karty. Do zlecenia obciążenia rachunku powiązanego z kartą płatniczą Pomagacza wykorzystywany jest przez Fundację token.
 12. Token umożliwia również cykliczne przekazywanie przez Użytkownika Darowizny na rzecz Fundacji, w ramach Stałej Pomocy. Użytkownik określa, jaka kwota będzie co miesiąc przekazywana i którego dnia miesiąca obciążany będzie jego rachunek bankowy kwotą Darowizny.
 13. W ramach Konta Pomagacza widoczne są wszystkie wykonane przez Użytkownika Darowizny, w tym w ramach Stałej Pomocy lub Wirtualnej Adopcji. Pomagacz może w ramach swojego Konta w każdym momencie wyłączyć cykliczne przekazywanie Darowizny lub zmienić jego parametry takie jak: data obciążenia rachunku, kwota Darowizny. Po wyłączeniu danej Stałej Pomocy lub Wirtualnej Adopcji kolejna kwota tej Darowizny nie obciąży rachunku płatniczego Użytkownika.
 14. W ramach Konta Pomagacz może również w każdej chwili zażądać usunięcia tokenu poprzez opcję usunięcia karty w panelu użytkownika.
 15. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 16. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę może być widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 17. Użytkownik może przekazywać Darowizny w taki sposób, by jego dane identyfikacyjne (podpis: imię i nazwisko albo pseudonim oraz kwota Darowizny) nie były widoczne dla innych użytkowników Portalu (Darowizna anonimowa) albo tak, by dane te były widoczne dla innych Użytkowników.
 18. W celu promowania Zbiórki w sieci Internet Użytkownicy mogą korzystać, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, z banerów przygotowanych przez Fundację.

§ 8. [Wirtualna Adopcja]

 1. Każdy Pomagacz może w ramach Wirtualnej Adopcji przekazywać dla wybranej Organizacji Stałą Pomoc, która służyć będzie utrzymaniu lub leczeniu konkretnego, zwierzęcia, które zostanie wskazane w Portalu przez tę Organizację do Wirtualnej Adopcji.
 2. Użytkownik wybiera zwierzę, którego dotyczy Wirtualna Adopcja.
 3. W przypadku gdy Wirtualna Adopcja w odniesieniu do wybranego zwierzęcia stanie się niemożliwa (w szczególności z uwagi na jego śmierć lub usunięcie z Portalu przez Organizację informacji o zwierzęciu), Wirtualna Adopcja będzie kontynuowana w odniesieniu do kolejnego zwierzęcia wskazanego przez tę Organizację do Wirtualnej Adopcji wybranego przez Fundację. Jeżeli brak będzie zwierząt wskazanych przez Organizację do Wirtualnej Adopcji, Stała Pomoc udzielona w ramach Wirtualnej Adopcji będzie przeznaczana na ogólne cele statutowe Organizacji, a jeżeli Pomagacz udziela już Stałej Pomocy tej Organizacji, Wirtualna Adopcja wygasa.
 4. Pomagacz może w każdej chwili zrezygnować z Wirtualnej Adopcji.
 5. W zakresie Wirtualnej Adopcji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Stałej Pomocy.

 

§ 9. [Darowizny w ramach Zbiórek — obowiązki Organizacji]

 1. Organizacja jest uprawniona wystąpić do Fundacji o przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych w ramach Zbiórki prowadzonej z pomocą tej Organizacji, w tym Zbiórki na cele statutowe Organizacji, tytułem darowizny na jej rzecz. Środki pieniężne, o których mowa powyżej, stanowią własność Fundacji do chwili wykonania darowizny przez Fundację (realizacji transakcji). Kwota darowizny na rzecz Organizacji może być pomniejszona w szczególności o sumę Darowizn, co do których powstał obowiązek zwrotu Użytkownikowi.
 2. Kwotę darowizny, o jakiej mowa w ust. 1 powyżej, Organizacja zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację Celu Zbiórki.
 3. Jeżeli realizacja Celu Zbiórki organizowanej przy pomocy Organizacji stanie się obiektywnie niemożliwa (bez względu na przyczynę), w szczególności w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki i techniki:
  1. Organizacja zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia przyczyny, poinformować Fundację, za pośrednictwem Konta lub w inny sposób z zachowaniem formy dokumentowej, o niemożliwości realizacji Celu Zbiórki i jej przyczynach,
  2. Organizacja zobowiązana jest zastosować się w pełni do wytycznych Fundacji w zakresie sposobu wydatkowania środków zgromadzonych w ramach Zbiórki, w tym przekazanych tytułem darowizny na rzecz Organizacji (Fundacja, formułując wytyczne, może uwzględnić cele działalności Organizacji, w szczególności jej cele statutowe, a także może wziąć pod uwagę sugestie Organizacji co do sposobu wydatkowania środków);
  3. Fundacja, jeżeli zbiórka nie została jeszcze zakończona, może (według własnego wyboru):
   1. wstrzymać przekazywanie Darowizn w ramach Zbiórki,
   2. zmienić Cel Zbiórki, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje,
   3. przeznaczyć zgromadzone i nieprzekazane Organizacji tytułem darowizny środki, w całości lub w części, na inny cel, w ramach realizacji celów statutowych Fundacji, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
   Postanowienie ppkt. 3.3.3 powyżej znajduje zastosowanie także w  sytuacji, gdy Zbiórka została zakończona, ale zgromadzone środki nie zostały, choćby w części, przekazane Organizacji.

§ 10. [Skarbonka]

 1. Każdy posiadacz Konta może, poprzez stworzenie w Portalu Skarbonki związanej z daną Zbiórką, przyczynić się do promocji Zbiórki lub do szybszej realizacji Celu objętego Zbiórką, z tym zastrzeżeniem, że Fundacja może bez podania przyczyny zablokować lub ograniczyć, w szczególności co do liczby,  możliwość tworzenia Skarbonek przez danego Użytkownika, a także usunąć utworzoną Skarbonkę.
 2. Fundacja nie weryfikuje Skarbonek przed ich publikacją w Portalu, w tym nie weryfikuje ich treści ani treści podziękowań z nimi związanych, za wyjątkiem wskazanym w ust. 3 poniżej. Posiadacz Konta tworząc Skarbonkę ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności §2 ust. 7, §3 ust. 2-5 i i §3 ust. 8 powyżej.
 3. Utworzenie Skarbonki na cele statutowe Organizacji w ogólności wymaga autoryzacji przez Fundację. Fundacja może odmówić autoryzacji bez podania przyczyny. Skarbonka nieautoryzowana przez Fundację nie będzie widoczna w Portalu.
 4. Kwoty przekazywane w ramach Skarbonki powiązanej ze Zbiórką stanowią Darowiznę na rzecz Fundacji, i są ujmowane w sumie kwot zebranych w ramach Zbiórki, z którą powiązana jest Skarbonka (nie stanowią darowizny na rzecz posiadacza Konta, który stworzył Skarbonkę).
 5. Wraz z zakończeniem Zbiórki lub rozwiązaniem umowy z daną Organizacją zakończeniu ulega również powiązana z nią Skarbonka.
 6. Dane o stworzonych przez posiadacza Konta Skarbonkach, w tym o zebranej kwocie, są widoczne na Koncie Pomagacza.
 7. Fundacja zastrzega prawo do ukrycia Skarbonki w Portalu na czas niezbędny do weryfikacji zgodności opisu Skarbonki z Regulaminem. Postanowienia § 3 ust. 2-8  stosuje się odpowiednio do Skarbonek.
 8. Posiadacz Konta może w każdej chwili zakończyć Skarbonkę (tj. uniemożliwić dokonywanie dalszych Darowizn w ramach Skarbonki). W takim przypadku Darowizny przekazane na Zbiórkę poprzez Skarbonkę nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, i są widoczne na stronie Zbiórki.
 9. W przypadku gdy Konto Użytkownika, który stworzył Skarbonkę, zostanie usunięte z Portalu, Skarbonka pozostaje widoczna w Portalu, z tym zastrzeżeniem, że dane Użytkownika jako organizatora Skarbonki nie będą dostępne w Portalu.

§ 11. [Dane osobowe]

Informacje, w jaki sposób Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników przekazane są w Polityce prywatności Portalu.

§ 12. [Reklamacje]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres e-mail Fundacji: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 13. [Usunięcie Konta, rozwiązanie umowy]

 1. Użytkownik może usunąć Konto samodzielnie albo zwrócić się do Fundacji z żądaniem usunięcia Konta, wysyłając wiadomość e-mail z adresu przypisanego do Konta w Portalu. Usunięcie Konta oznacza brak możliwości logowania się do Konta i dalszego korzystania z funkcji Konta. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkownika związane z Kontem przez okres wskazany w Polityce prywatności Portalu lub innych szczegółowych informacjach o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przekazanych takiemu Użytkownikowi.  
 2. Usunięcie Konta przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją w trybie natychmiastowym.
 3. Złożenie mailowego żądania usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy wiążącej Użytkownika ze skutkiem na dzień uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu (logowania) do Konta, co nastąpi nie później niż w terminie 30 dni.
 4. Fundacja może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.

§ 14. [Zmiany Regulaminu]

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia  w życie zmian.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Fundację, nie krótszym niż określony w ust. 2 powyżej, chyba że z przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu wynika, że zmiana powinna wejść w życie w innym terminie.
 4. Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w szczególności w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść Regulaminu,
  2. obowiązku nałożonego na Fundację przez właściwy organ administracji publicznej lub sąd, mającego wpływ na treść Regulaminu,
  3. zmiany funkcjonalności Portalu, uzasadnionej w szczególności rozwojem Portalu, dbaniem o ochronę danych osobowych Użytkowników,
  4. zmian technologicznych,
  5. zmian redakcyjnych,
  6. zmian w modelu prowadzonej przez Fundację działalności.  

§ 15. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2023 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. Treść Regulaminu w pliku PDF do pobrania dostępna jest tutaj.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

W imieniu Fundacji

Monika Urban        

Prezes Zarządu Fundacji Ratujemy.pl

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Regulamin RatujemyZwierzaki.pl 3 05.04.2023
Regulamin RatujemyZwierzaki.pl 2 01.01.2021
Regulamin RatujemyZwierzaki.pl 1 01.01.2018