Regulamin RatujemyZwierzaki.pl

Obowiązuje od 01.01.2021r.

Regulamin RatujemyZwierzaki.pl

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

W Ratujemyzwierzaki.pl zdecydowanie wolimy działać. Mamy jednak świadomość, że formalności też bywają ważne i tutaj postanowiliśmy się nad nimi pochylić.

Zespół Ratujemyzwierzaki.pl życzy miłej lektury :)

 

 

 § 1 [Definicje]    

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

                   1.1.         "Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji w powiązaniu z określoną Zbiórką lub w celu wsparcia działalności statutowej Organizacji;

                   1.2.         "Firma" – Użytkownik - Pomagacz, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który w związku z tą działalnością korzysta z Portalu;

                   1.3.         "Fundacja" - Fundacja RatujemyZwierzaki.pl z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000819398, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy NIP: 7831810722, REGON: 385087570;

                   1.4.         "Konto" - dostępne dla Użytkowników miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Portalu;

                   1.5.         "Organizacja" - Użytkownik będący fundacją lub stowarzyszeniem, niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z aktów prawnych regulujących stosunek państwa polskiego do kościołów lub związków wyznaniowych, a także klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.);

                   1.6.         Panel Zbiórek” – część Konta Organizacji niedostępna dla innych Użytkowników, umożliwiająca zarządzanie Zbiórkami przez Organizację;

                   1.7.         "Pomagacz" - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Portalu lub korzysta z Portalu po zalogowaniu za pomocą konta Facebook, Google lub Apple oraz, o ile Fundacja udostępnia taką możliwość, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Portalu;

                   1.8.         "Portal"- portal internetowy "ratujemyzwierzaki.pl" dostępny pod adresem www.ratujemyzwierzaki.pl;

                   1.9.         Profil Użytkownika” - publiczny profil Użytkownika w Portalu, tzn. informacje wyświetlane publicznie w Portalu przez Fundację, zawierające dane identyfikacyjne użytkownika, jego awatar, informacje o przekazanych darowiznach;

                1.10.         "Regulamin" - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji;

                1.11.         "Serwis pośrednictwa finansowego":

                              1.11.1.         payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444;

                              1.11.2.         paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349);

                1.12.         "Stała Pomoc" - Darowizna przekazywana przez Użytkownika cyklicznie, co miesiąc, w kwocie i dniu miesiąca ustalonych przez Użytkownika;

                1.13.         "Skarbonka" - ogłaszana przez Pomagacza, przy pomocy udostępnionego przez Fundację w ramach Portalu narzędzia, akcja polegająca na zachęcaniu innych Użytkowników do przekazywania Darowizn w związku z określoną Zbiórką;

                1.14.         "Użytkownik" - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, w tym z  usług świadczonych w Portalu przez Fundację;

                1.15.          "Wolontariusz" - wskazany przez Organizację Użytkownik Portalu, który może działać w ramach Portalu w imieniu Organizacji, w tym w szczególności ogłaszać w Portalu Zbiórki;

                1.16.         "Zbiórka" - ogłaszana w Portalu przez Organizację, także w jego imieniu przez Wolontariusza, lakcja polegająca na zbiórce pieniędzy na rzecz Fundacji.

 § 2 [Postanowienia ogólne]

 1. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 2. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 3. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 6. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1231 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.
 7. Zasady korzystania z własności intelektualnej Fundacji, w tym jej znaków towarowych i udostępnionych banerów określa: Regulamin Korzystania z Własności Intelektualnej Fundacji RatujemyZwierzaki.pl.
 8. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Portalu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.

 

§ 3 [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Portalu]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

                   1.1.         połączenie z siecią Internet;

                   1.2.          posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

                   1.3.         korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

                   1.4.         w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 1. Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 2. Fundacja, w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, a w przypadku, gdy istnieją wątpliwości, co do bezprawności treści zwróci się do Użytkownika o udzielenie wyjaśnień, których brak udzielenia w terminie jednego dnia skutkować będzie podjęciem przez Fundację  działań, które uniemożliwią dostęp do treści; w przypadku stwierdzenia bezprawności treści, Fundacja może uniemożliwić dostęp do Zbiórki w całości.
 3. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Fundację. Fundacja ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który zakaz naruszył.
 4. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Fundacji, umieszczanie w Portalu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu lub odrębnej umowy.
 5. Fundacja ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 6. Użytkownik zamieszczający w Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Fundację, na czas związania umową (posiadania Konta w Portalu), a także na okres 5 lat po rozwiązaniu umowy (usunięciu Konta).
 7. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane w Portalu, są przekazywane oraz aktualizowane przez Organizacje. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z celami ogłaszanych w Portalu Zbiórek, które to opinie i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści, o jakich mowa powyżej, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.

 § 4 [Organizacje – rejestracja]

 1. Fundacja umożliwia Organizacjom korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Portalu i przeprowadzeniu przez Fundację weryfikacji wiarygodności Organizacji.
 2. Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Portalu, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Portalu, po kliknięciu w link "Załóż konto organizacji”, wypełnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje weryfikacji numeru rachunku bankowego przez mechanizm udostępniony przez Fundację.
 3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza, o jakim mowa w ust. 2, Fundacja dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, w tym w szczególności skontaktuje się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym upoważnienia (pełnomocnictwa) dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przeprowadzi weryfikację wiarygodności podmiotu w oparciu o powszechnie dostępne informacje na jego temat.
 4. Rejestracja Organizacji w Portalu jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Organizacji przez Fundację i dokonaniu weryfikacji, o jakiej mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Fundacja może podejmować arbitralne decyzje w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
 6. Dla pozytywnie zweryfikowanego podmiotu, Fundacja zakłada Konto.
 7. Założenie Konta Organizacji jest równoznaczne z zawarciem przez Organizację z Fundacją umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. W przypadku zamieszczenia w Portalu jakichkolwiek materiałów przez Organizację, Organizacja udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych Organizacji i jej innych oznaczeń odróżniających, w celach promocji Portalu i w dowolnych mediach, a także udziela zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Fundację opracowaniami tych materiałów w celu o jakim mowa powyżej.
 9. Organizacja wyraża zgodę na informowanie przez Fundację o fakcie korzystania przez Organizację z usług świadczonych przez Fundację w ramach Portalu, także przy użyciu znaków towarowych i innych oznaczeń Organizacji.
 10. Organizacja zobowiązana jest do informowania Fundacji o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia zmiany.

 § 5 [Organizacje – usługi]

 1. Fundacja świadczy następujące usługi na rzecz Organizacji:

                   1.1.         umożliwia umieszczenie na Koncie Organizacji opisu jej działalności oraz danych identyfikacyjnych;

                   1.2.         umożliwia umieszczenie przez Organizację w Portalu informacji o Zbiórkach w ramach Portalu i zarządzanie nimi za pośrednictwem Panelu Zbiórek;

                   1.3.         umożliwia umieszczenie przez Organizację w Portalu informacji o zbieraniu przez Fundację Darowizn z przeznaczeniem na cele statutowe Organizacji.

 1. Pomimo umożliwienia korzystania z usług, o jakich mowa w ust. 1, wszelkie Darowizny przekazywane przez Użytkowników stanowią Darowizny na rzecz Fundacji.

 

 § 6 [Pomagacze - rejestracja]

 1. Pomagaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
 2. Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Portalu.
 3. Rejestracja Pomagacza wymaga wypełnienia formularza, w tym podania adresu email, na który Fundacja przesyła wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie skutkuje aktywacją Konta Pomagacza. Alternatywnie, celem dokonania rejestracji,  Użytkownik może użyć konta Google, Facebook lub Apple.
 4. Dane identyfikujące Użytkownika w Portalu nie mogą zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń, w tym danych osobowych, do których używania Pomagacz nie ma prawa, w szczególności wskazujących na podszywanie się pod osobę publicznie znaną, a także słów uważanych powszechnie za obraźliwe.
 5. W przypadku powzięcia przez Fundację wiedzy o używaniu przez Pomagacza w loginie danych, o których mowa w ust. 4, Fundacja może dokonać zmiany danych informując o tym Użytkownika w wiadomości email.

 § 7 [Pomagacze i inni Użytkownicy- usługi]

 1. Fundacja, w ramach Portalu, świadczy następujące usługi na rzecz Pomagaczy:

                   1.1.         umożliwia korzystanie z Konta Pomagacza;

                   1.2.         umożliwia prezentowanie danych o Pomagaczu w ramach Profilu Użytkownika;

                   1.3.         umożliwia, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji;

                   1.4.         umożliwia tworzenie Skarbonek.

                   1.5.         udostępnianie listy Darowizn (potwierdzenie otrzymanych Darowizn).

 1. Usługi, o jakich mowa w pkt 1.3 i 1.5 powyżej dostępne są także dla Użytkowników niebędących Pomagaczami.
 2. Następujące dane w ramach Profilu Pomagacza są publicznie dostępne w Sieci Internet: imię, nazwisko, łączna kwota przekazanych przez Pomagacza Darowizn, liczba zbiórek w ramach których Pomagacz przekazał Darowiznę (“wsparte cele”), chyba że Darczyńca zaznaczył że jego wpłata powinna być anonimowa.

 § 8 [Firma - rejestracja]

 1. Jeżeli Pomagaczem jest Firma, rejestracja wymaga wyboru opcji "Firma" i wypełnienia wymaganych pól formularza rejestracyjnego obejmującego dane do logowania i dane Firmy.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres wskazany w formularzu, Fundacja przesyła link aktywujący Konto Firmy. Uruchomienie linku skutkuje aktywacją Konta Firmy i zawarciem z Fundacją umowy o korzystanie z usług w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Do rejestracji Firmy postanowienia § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie.

 § 9 [Firmy – usługi]

 1. Fundacja, w ramach Portalu, świadczy następujące usługi na rzecz Firm:

                   1.1.          umożliwia korzystanie z Konta Firmy;

                   1.2.         umożliwia prezentowanie danych o Firmie w ramach Profilu Użytkownika;

                   1.3.         umożliwia, za pośrednictwem Portalu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji;

                   1.4.         umożliwia tworzenie Skarbonek.

 1. Następujące dane w ramach Profilu Pomagacza są publicznie dostępne w Sieci Internet: imię, nazwisko, łączna kwota przekazanych przez Pomagacza Darowizn, liczba zbiórek w ramach których Pomagacz przekazał Darowiznę (“wsparte cele”).

 § 10 [Wolontariusze]

 1. Każda Organizacja może wskazać, spośród zarejestrowanych w Portalu Pomagaczy, Wolontariuszy, którzy będą działali w Portalu w jej imieniu w zakresie określonym w ustępach kolejnych.
 2. Wolontariusze mogą w imieniu Organizacji:

                   2.1.         ogłaszać w Portalu Zbiórki, z tym zastrzeżeniem, że Zbiórka zostanie uruchomiona dopiero po jej akceptacji przez Organizację;

                   2.2.         kończyć ogłoszone przez siebie Zbiórki;

                   2.3.         dodawać do Panelu Zbiórek Organizacji rezultaty ogłoszonych przez siebie Zbiórek.

 1. Organizacja może wskazać dowolną liczbę Wolontariuszy.
 2. Organizacja może w każdej chwili usunąć Wolontariusza, tj. pozbawić Pomagacza statusu Wolontariusza.
 3. Organizacja może w każdej chwili zmienić osobę Wolontariusza, który założył daną zbiórkę. W ten sposób dotychczasowy Wolontariusz traci uprawnienia dotyczące założonej przez niego Zbiórki.

 § 11 [Zbiórki i przekazywanie Darowizn]

 1. Zbiórki są publikowane w Portalu przez Organizacje, w tym działających w jego imieniu Wolontariuszy lub Fundację.
 2. Fundacja ma  możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, a także natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do danych o Zbiórce (usunięcie Zbiórki z Portalu), jeżeli:

                   2.1.         w innych serwisach internetowych podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych, będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką,

                   2.2.         lub cel Zbiórki jest niezgodny z celami określonymi w statucie Organizacji lub Fundacji,

                   2.3.         lub jeżeli w ocenie Fundacji Organizacja utraci wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego lub rozwiązaniu ulegnie umowa łącząca Organizację z Fundacją,

                   2.4.         lub jeżeli w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji.

 1. Zbiórka jest aktywna od momentu ogłoszenia jej w Portalu, z zastrzeżeniem, że po ogłoszeniu Zbiórki do momentu moderacji jej przez Fundację, Zbiórka jest widoczna wyłącznie poprzez link prowadzący do Zbiórki i nie jest widoczna bezpośrednio w Portalu.
 2. Fundacja dokłada wszelkich starań, by dokonać moderacji Zbiórki w terminie jednego dnia roboczego od momentu ogłoszenia jej w Portalu przez Użytkownika.
 3. Fundacja jest uprawniona do odmowy upublicznienia Zbiórki w Portalu, bez podania przyczyny, a także do usunięcia jej z Portalu, także po uprzednim jej sprawdzeniu.
 4. Organizacja może ogłosić nieograniczoną liczbę Zbiórek.
 5. Organizacja, ogłaszając Zbiórkę, wypełnia formularz ogłoszenia Zbiórki określając w szczególności:

                   7.1.         planowaną kwotę Zbiórki (w zł);

                   7.2.          adres Zbiórki;

                   7.3.          tytuł Zbiórki;

                   7.4.          treść, w tym cel Zbiórki zgodny z celami statutowymi Organizacji;

                   7.5.         zdjęcie lub link do filmu promującego Zbiórkę;

                   7.6.         planowaną datę zakończenia Zbiórki.

 1. Zbiórki pozostają aktywne w Portalu do czasu ich zakończenia przez Organizację, w tym także przez działającego w jej imieniu Wolontariusza.
 2. Zebranie planowanej kwoty Zbiórki, nie kończy jej automatycznie.
 3. Organizacja może w każdej chwili Zakończyć Zbiórkę, w tym przed zebraniem planowanej kwoty Zbiórki.
 4. Zakończone Zbiórki będą widoczne w Portalu jako zakończone i nie będzie można przekazywać na nie Darowizn.
 5. Organizacja może w każdej chwili wznowić zakończoną Zbiórkę - w takiej sytuacji Zbiórka będzie ponownie widoczna w Portalu i będzie można przekazywać na nią Darowizny.
 6.  Organizacja może edytować dane dotyczące Zbiórki w czasie jej trwania.
 7. Zarządzanie Zbiórkami, prowadzone jest przez Organizację.
 8. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji.
 10. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Fundacji, Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie. Użytkownik może być powiadamiany mailowo o:

                17.1.         zakończeniu Zbiórki w wyniku osiągnięcia 100% kwoty Zbiórki,

                17.2.         opublikowaniu w Portalu rezultatu Zbiórki,

                17.3.         opublikowaniu w Portalu aktualizacji dotyczących Zbiórki.

 1. 6% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórki, a także na realizację celów statutowych Fundacji w tym utrzymanie i rozwój serwisu Ratujemyzwierzaki.pl, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 2. W przypadku przekazania Darowizny przelewem na rachunek bankowy Fundacji, powiadomienia mailowe, o jakich mowa powyżej, nie są przesyłane.
 3. Użytkownik, w ramach usługi PayU Express świadczonej w ramach Portalu pośrednictwa finansowego prowadzonego przez spółkę Payu S.A., może przekazywać Darowizny przy pomocy kart płatniczych w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania danych karty płatniczej. Warunki korzystania z usługi PayU Express określone zostały w ust. 20 i kolejnych poniżej.
 4. Usługa PayU Express świadczona jest przez PayU S.A. we współpracy z bankiem Użytkownika i polega na wydawaniu przez PayU S.A. elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Użytkownikowi składanie zleceń płatniczych (obciążania rachunku bankowego powiązanego z kartą płatniczą Pomagacza kwotą Darowizny i uznania tą kwotą rachunku bankowego Fundacji) oraz na przeprowadzaniu płatności. Usługa PayU Express świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PayU Express dostępnym pod adresem https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_Uslugi_PayU_Express_4.pdf.
 5. Pomagacz, który chce przekazać jednorazową Darowiznę za pomocą karty płatniczej, po zalogowaniu w Portalu, może wybrać opcję "Zapłać i zapisz kartę". W takiej sytuacji, dane Pomagacza zostaną przekazane do PayU S.A. PayU S.A. generuje token i przekazuje go Fundacji. Dane karty Pomagacza nie są przechowywane przez Fundację i nie są dla niego w żaden sposób dostępne.
 6. Każda kolejna Darowizna przekazywana przez Pomagacza zalogowanego w Portalu, dokonywana przy pomocy karty płatniczej, nie będzie wymagała podania danych karty. Do zlecenia obciążenia rachunku powiązanego z kartą płatniczą Pomagacza wykorzystywany jest przez Fundację token, przy czym wskutek użycia tokena uznany może być wyłącznie rachunek bankowy Fundacji.
 7. Usługa PayU Express umożliwia również cykliczne przekazywanie przez Użytkownika Darowizny, w ramach Stałej Pomocy, na rzecz wybranej przez Użytkownika Organizacji, dla którego Fundacja umożliwia w Portalu przekazywanie Darowizny w tej formie. Pomagacz określa, jaka kwota będzie co miesiąc przekazywana i którego dnia miesiąca obciążany będzie jego rachunek bankowy kwotą Darowizny.
 8. W ramach Konta Pomagacza widoczne są wszystkie cykliczne Darowizny, każdą z nich Pomagacz może w ramach swojego Konta w każdym momencie wyłączyć cykliczne przekazywanie Darowizny lub zmienić jego parametry takie jak: data obciążenia rachunku czy kwota Darowizny. Po wyłączeniu danej cyklicznej Darowizny, kolejna kwota tej Darowizny nie obciąży rachunku bankowego Użytkownika.
 9. W ramach Konta, Pomagacz może również w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi PayU Express usuwając dane karty.
 10. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi, rozpatrywane będą w trybie określonym w § 16 Regulaminu.
 11. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Portalu Pośrednictwa Finansowego.
 12. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę jest widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 13. Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Darowizn oraz Zbiórki, które zostały wsparte przez Użytkownika, są widoczne dla innych Użytkowników.
 14. W celu promowania Zbiórki w sieci Internet Użytkownicy mogą korzystać, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, banerów przygotowanych przez Fundację.

 § 12 [Darowizny na rzecz Organizacji, obowiązki Organizacji]

 1. Fundacja zobowiązuje się, że przekaże środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki tytułem darowizny na rzecz Partnera. Kwota darowizny na rzecz Partnera może być pomniejszona o sumę Darowizn, co do których powstał obowiązek zwrotu Użytkownikowi. W  przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest bez winy Organizacji niemożliwa, Fundacja  przekaże środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki tytułem darowizny na rzecz Organizacji z przeznaczeniem na realizację ustalonych uprzednio z Fundacją celów statutowych Organizacji mieszczących się w ramach działalności pożytku publicznego, pokrywających się z celami statutowymi Fundacji.
 2. Kwotę darowizny, o jakiej mowa w ust. 1, Organizacja zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celu Zbiórki. .
 3. Fundacja oświadcza, że kwota stanowiąca 6% kwoty Darowizn przekazywanych przez Użytkowników w związku ze Zbiórkami, stanowi darowiznę przeznaczaną na cele statutowe Fundacji. Z tych środków Fundacja realizuje ważne cele społeczne, a także pokrywa koszty utrzymania Portalu, opłat i prowizji pobieranych przez  Serwisy pośrednictwa finansowego oraz opłat i prowizji bankowych. Fundacja nie pobiera od Użytkowników, w tym Pomagaczy i Organizacji, żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Portalu.
 4. Organizacja, po zakończeniu Zbiórki i po zrealizowaniu celu Zbiórki, jest zobowiązana niezwłocznie opublikować w Portalu raport obejmujący informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Organizację środków pochodzących z darowizny otrzymanej od Fundacji w związku ze Zbiórką, a także inne informacje, których zamieszczenia w raporcie Fundacja zażąda.
 5. Przekazanie darowizny Organizacji następuje po zleceniu wypłaty przez Organizację, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Organizację zlecenia wypłaty za pośrednictwem Portalu.
 6. Informacja o stanie zgromadzonych w ramach Zbiórki środków jest dostępna na Koncie Organizacji.
 7. Przekazanie darowizny jest możliwe wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Organizacji uprzednio zweryfikowany przez Fundację w sposób określony w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 8. Zobowiązanie, o jakim mowa w ust. 1 powyżej nie wiąże Fundacji jeżeli:

                   8.1.         Organizacja zakończy działalność w skutek likwidacji lub faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności (przez faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności rozumie się w szczególności brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Fundacji),

                   8.2.         Organizacja utraci, w opinii Fundacji, wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli Fundacja poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Organizację lub członków jego władz działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 § 13 [Darowizny na cele statutowe Organizacji]

 1. Organizacja w ramach Portalu może zachęcać do przekazywania przez Użytkowników Darowizn z przeznaczeniem na swoje cele statutowe w ogólności, bez powiązania z konkretną Zbiórką, o ile cele te mieszczą się całości w ramach działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i pokrywają się w całości z celami statutowymi Fundacji.
 2. Darowizny, o jakich mowa w ust. 1 powyżej, również stanowią darowiznę na rzecz Fundacji, która zgromadzone środki, pomniejszone o 6% jako darowiznę na rzecz Fundacji, przekaże w całości jako Darowiznę na rzecz Organizacji.

 § 14 [Skarbonka]

 1. Każdy Pomagacz może poprzez stworzenie w Portalu Skarbonki przyczynić się do promocji Zbiórek lub szybszej realizacji celu objętego Zbiórką.
 2. Utworzenie Skarbonki na cele statutowe w ogólności wymaga autoryzacji przez Fundację. Fundacja może odmówić autoryzacji bez podania przyczyny. Skarbonka nieautoryzowana przez Fundację nie będzie widoczna w Portalu.
 3. Kwoty przekazywane w ramach Skarbonki stanowią darowiznę na rzecz Fundacji (nie stanowią darowizny na rzecz Pomagacza, który stworzył Skarbonkę).
 4. Wraz z zakończeniem Zbiórki, zakończeniu ulega również Skarbonka.
 5. Dane o stworzonych przez Pomagacza Skarbonkach, w tym o zebranej kwocie, są widoczne na Koncie Pomagacza.
 6. Pomagacz może w każdej chwili usunąć Skarbonkę z Portalu. W takim przypadku Darowizny przekazane na Zbiórkę poprzez Skarbonkę nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, i są widoczne na stronie Zbiórki.

§ 15 [Dane osobowe]

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie https://www.ratujemyzwierzaki.pl/polityka-prywatnosci
 2. Organizacja zobowiązana jest do poinformowania wszystkich swoich pracowników, współpracowników i wolontariuszy, a także Wolontariuszy w rozumieniu postanowień Regulaminu, których dane osobowe są udostępniane Fundacji w związku ze współpracą w ramach Portalu, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Fundację. Wzór klauzuli informacyjnej dostępny jest tutaj.

 

§ 16 [Reklamacje]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
 3. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

 § 17 [Usunięcie Konta, rozwiązanie umowy]

 1. Pomagacz może usunąć Konto samodzielnie albo zwrócić się do Fundacji z prośbą o usunięcie Konta, korzystając z funkcjonalności w Portalu, a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć.
 2. Organizacja może zażądać od Fundacji usunięcia Konta. Żądanie Organizacji usunięcia Konta zostanie zrealizowane po usunięciu przez niego z Portalu lub zakończeniu Zbiórek oraz po spełnieniu obowiązku zamieszczenia w Portalu raportu, o którym mowa w § 12 ust. 4 Regulaminu. Pomimo usunięcia Konta, wszystkie raporty umieszczone w Portalu przez Organizację mogą być widoczne w Portalu.
 3. Żądanie przez Pomagacza usunięcia Konta, jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Portalu wszystkich Skarbonek założonych w Portalu przez Pomagacza.
 4. Żądanie usunięcia Konta, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją.
 5. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Fundację żądania, a w przypadku Organizacji z chwilą spełnienia warunków, o jakich mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.
 7. Fundacja może rozwiązać umowę z Organizacją w każdej chwili w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny, a także z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy stwierdzi, że Organizacja utracił w opinii Fundacji wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Organizację działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 8. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 6 i 7 powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas rejestracji w Portalu.
 9. Pomimo rozwiązania umowy w mocy pozostaje zgoda Użytkownika, o jakiej mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.

 § 18 [Zmiany Regulaminu]

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wejście w życie zmian Regulaminu w stosunku do Użytkowników niebędących Organizacjami lub Firmami, wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu  w Portalu.

§ 19 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1.01 2021 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.  344 z późn. zm.).
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Organizacjami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Portalu, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu - postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W imieniu Fundacji Ratujemyzwierzaki.pl

Monika Urban Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Regulamin RatujemyZwierzaki.pl 3 05.04.2023
Regulamin RatujemyZwierzaki.pl 2 01.01.2021
Regulamin RatujemyZwierzaki.pl 1 01.01.2018