❌ PILNE! Dramat tygrysów! Potrzebujemy wsparcia❗️Zbiórka stworzona w porozumieniu z ZOO Poznań!

Closed
62 964,44 zł
Supported by 1 495 people

Started: 05 November 2019

Ends: 02 March 2020

Thank you for your support - every penny counts.
Together we have great power!
As soon as we receive the result of the action, we will post it on the site.

English version below

❗️❗️Na naszych oczach rozegrał się dramat 9 tygrysów! Były przewożone z Włoch do Federacji Rosyjskiej (Dagestan). Białoruskie służby graniczne nie wyraziły zgody na ich dalszy transport, bo kierowcy ciężarówki, którą były przewożone, nie mieli wiz ani wymaganych dokumentów!

Zwierzęta wiele dni spędziły w małych skrzyniach w ciężarówce! Jedno zwierzę nie przeżyło podróży...

Poznańskie ZOO i ZOO w Człuchowie stanęły na głowie, by ratować tygrysy. Życie i zdrowie zwierząt było poważnie zagrożone. Na szczęście udało się bezpiecznie przewieźć te dzikie koty, mimo że sytuacja była bardzo niebezpieczna. Jedna z tygrysic, oszalała ze stresu i wycieńczenia, niemal popsuła lichą klatkę, w której była przewożona... 

Toph - łagodna i kontaktowa, dużo "gada" :)

Merida Waleczna - niespokojna, czuła, reaguje nerwowo na każdy ruch i dźwięk.


Gogh - bo ma odgryzione lewe ucho. Czasem depresyjny, często niespokojny.

Obecnie tygrysy odpoczywają, niepewnie zaczynają obchodzić pomieszczenia. Stan części z nich nadal jest niepewny... Dramatyczna historia tych tygrysów pokazała skalę tragedii egzotycznych zwierząt - o ilu takich transportach nie wiemy? Ile zwierząt skona w męczarniach dla futra, kości, kłów? Ile z nich będzie wiodło pełne cierpienia nędzne życie w cyrkach? 

Marzy nam się, aby ZOO mogło przyjmować wszystkie zwierzęta, które potrzebują pilnej pomocy! I mamy pewien pomysł... Chcemy wybudować azyl dla rannych i cierpiących stworzeń. Szacunkowy koszt jednak powala - 6 mln zł... Będziemy próbować, będziemy walczyć! Zaczynamy właśnie tu i teraz! 

Pamiętajcie, te dzikie koty to nie jedyne zwierzęta ocalone przez ZOO. Ale żeby skutecznie ratować zwierzęta i interweniować tam, gdzie nikt inny nie chce, potrzebne są naprawdę ogromne środki i stąd nasz apel do Was... W imieniu poznańskiego ZOO błagamy Was o wsparcie!

Źródła: Gazeta.pl (tutaj), facebook (tutaj), poznan.naszemiasto.pl (tutaj). Zbiórka powstała w porozumieniu w poznańskim ZOO.

---

Urgent. The Tigers’ nightmare. We need Your support. The funding created with the agreement with Poznan ZOO. The nightmare of 9 tigers took place in front of our very eyes. They were transported from Italy to Russian Federation (Dagestan). Belarussian Border Control Officers didn’t agree for their further transport because the drivers of the lorry carrying them didn’t have visas and required documents.

The animals spent many days in small cages in the lorry. One of them didn’t survive it.
The Poznan ZOO and Czluchow ZOO did all they could to save the tigers. Their life and health were under the deep threat. Thankfully we made it to carry these wild cats safely though the situation was very dangerous. One of the female tigers, insane from stress and exhaustion nearly damaged the crappy cage, she was carried in…

Toph- gentle and easy contactable, she ‘talks’ a lot. Merida The Brave- restless, gentle, reacting nervously on every sound and move. Gogh- because he has his left ear bitten off, sometimes depressive, often restless.

Now, the animals rest and hesitantly  start walking round their rooms. The condition of some of them is still unstable… The dramatic story of these tigers shown us the magnitude of wild animals’ tragedy. How many transports like these we don’t know about? How many animals will die suffering for the fur, bones or fangs. How many of them will live miserable lives in circuses.

It is our dream the ZOO to accept all the animals in need of urgent help. So we have an idea… We want to build the asylum for wounded and suffering animals, however the estimated cost wrecks us- 6 MILLION Zloty, which is about 1,5 million Euro. We will try, we will fight. We are starting, right here, right now.

Remember that these cats aren’t the only saved by the ZOO. But to save them efficiently and intervene where nobody else wants it requiers huge amount of resources so there is our appeal to you.  On behalf of Poznan ZOO we beg for your support.

Tłumaczenie: Dominik Krawczyk

 

Organizator
RatujemyZwierzaki
2 aktualne zbiórki
9 zakończonych zbiórek
62 964,44 zł
Supported by 1 495 people