Chatka Gołębia

Chatka Gołębia
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Dariusz Grochal

E-mail fundacja@chatkagolebia.pl

Telefon 880397340

Lokalizacja Tarnów, małopolskie

Celem Fundacji jest ochrona gołębi miejskich, gołębi udomowionych oraz innych gatunków ptaków żyjących w miastach. 

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

wspomaganie finansowe opieki nad zwierzętami przebywającymi w ośrodkach rehabilitacji zwierząt, a więc finansowanie: 

a) zakupu karmy;

b) kosztów leczenia i opieki weterynaryjnej;

c) transportu zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej, jak również przemieszczanych pomiędzy ośrodkami;

d) innych uzasadnionych kosztów związanych z opieką nad dzikimi zwierzętami, takich jak zakup środków czystości i środków indywidualnej ochrony dla osób pracujących ze zwierzętami.

Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji gołębi, a także badań naukowych związanych z adopcją gołębi i możliwych form humanitarnej regulacji populacji gołębi w mieście poprzez:

a) finansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań;

b) kosztów transportu związanych z prowadzeniem badań.

Propagowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia ptaków w miastach z szczególnym uwzględnieniem gołębi miejskich. 

Inne działania, takie jak: 

a) promocja inicjatyw związanych z ochroną gołębi miejskich;

b) działalność na rzecz zapewnienia gołębiom miejskim bezpiecznych miejsc spoczynku i noclegu; 

c) dążenie do usuwania z przestrzeni miejskich zabezpieczeń narażających gołębie na utratę zdrowia lub życia; 

d) prowadzenie doradztwa w dziedzinie stosowania zabezpieczeń przed obecnością ptaków i ochrony elewacji budynków z uwzględnieniem bezpieczeństwa ptaków żyjących w przestrzeni miejskiej;

e) przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat dokarmiania gołębi miejskich;

f) występowania do zarządców budynków o stosowanie zabezpieczeń elewacji bezpiecznych dla gołębi;

g) występowania do Spółdzielni Mieszkaniowych o wyznaczenia stałych miejsc dokarmiania gołębi;

h) składania zawiadomień do organów ścigania (Policja, Prokuratura),  przypadków łamania Ustawy o Ochronie Zwierząt.