Fundacja Serce dla Zwierząt

Fundacja Serce dla Zwierząt
3 Stałych Pomagaczy
Malgorzata Piotrowska
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Sylwia Olechniewicz

E-mail so@sercedlazwierzat.org

Telefon 516091867

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Wiele lat pracy ze zwierzętami bezdomnymi, mnóstwo doświadczeń zarówno tych dobrych jak i złych, wolontariat w schroniskach, współpraca z fundacjami oraz lecznicami, nasza przyjaźń, ogromna pasja i serce dla zwierząt stały się inspiracją do stworzenia fundacji naszych marzeń.

Fundacja Serce dla Zwierząt powstała z potrzeby serca. Jest organizacją charytatywną. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Nie otrzymujemy wynagrodzenia za naszą pracę. 
Celem fundacji jest przede wszystkim niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom a także działalność adopcyjna, zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt, upowszechnianie i ochrona praw zwierząt.

Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom;
2. Działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych domów);
3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
5. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
6. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
7. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt;
8. Pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym;
9. Propagowanie i organizacja wolontariatu;
10. Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami;
11. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieką nad nimi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
12. Współdziałanie z zakładami leczniczymi dla zwierząt w celu diagnostyki i leczenia;
13. Zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkim formom znęcania się nad zwierzętami, podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt i niesienie im pomocy;
14. Zapewnianie domów tymczasowych zwierzętom bezdomnym;
15. Działania mające na celu znajdowanie zwierzętom nowe domy;
16. Propagowanie rejestracji zwierząt – czipowanie, wprowadzanie danych właściciela do bazy;
17. Zapobieganie niekontrolowanym rozrodom zwierząt poprzez propagowanie sterylizacji i kastracji oraz antykoncepcji;
18. Współpracę, wspieranie i organizowanie pomocy dla placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym;
19. Prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego, organizowanie szkoleń edukacyjnych, wykładów, konferencji i warsztatów;
20. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
21. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi. których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;
22. Współdziałanie z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt i humanitarnego traktowania zwierząt;
23. Propagowanie i organizację wolontariatu;
24. Organizowanie wydarzeń i imprez edukacyjnych i charytatywnych w celu pozyskania środków na rzecz polepszenia warunków bytowych zwierząt i cele statutowe;
25. Prozwierzęcy lobbing;
26. Prowadzenie ośrodków adopcji zwierząt bezdomnych;

Wsparli

40 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Martyna

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

30 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę moja urodzinowa zbiórka na pieskotki

Pokaż więcej

3 Stałych Pomagaczy
Malgorzata Piotrowska
20 zł miesięcznie