Fundacja Serce dla Zwierząt

Fundacja Serce dla Zwierząt
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Sylwia Olechniewicz

E-mail so@sercedlazwierzat.org

Telefon 516091867

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Wiele lat pracy ze zwierzętami bezdomnymi, mnóstwo doświadczeń zarówno tych dobrych jak i złych, wolontariat w schroniskach, współpraca z fundacjami oraz lecznicami, nasza przyjaźń, ogromna pasja i serce dla zwierząt stały się inspiracją do stworzenia fundacji naszych marzeń.

Fundacja Serce dla Zwierząt powstała z potrzeby serca. Jest organizacją charytatywną. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Nie otrzymujemy wynagrodzenia za naszą pracę. 
Celem fundacji jest przede wszystkim niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom a także działalność adopcyjna, zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt, upowszechnianie i ochrona praw zwierząt.

Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom;
2. Działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych domów);
3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
5. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
6. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
7. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt;
8. Pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym;
9. Propagowanie i organizacja wolontariatu;
10. Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami;
11. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieką nad nimi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
12. Współdziałanie z zakładami leczniczymi dla zwierząt w celu diagnostyki i leczenia;
13. Zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkim formom znęcania się nad zwierzętami, podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt i niesienie im pomocy;
14. Zapewnianie domów tymczasowych zwierzętom bezdomnym;
15. Działania mające na celu znajdowanie zwierzętom nowe domy;
16. Propagowanie rejestracji zwierząt – czipowanie, wprowadzanie danych właściciela do bazy;
17. Zapobieganie niekontrolowanym rozrodom zwierząt poprzez propagowanie sterylizacji i kastracji oraz antykoncepcji;
18. Współpracę, wspieranie i organizowanie pomocy dla placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym;
19. Prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego, organizowanie szkoleń edukacyjnych, wykładów, konferencji i warsztatów;
20. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
21. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi. których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;
22. Współdziałanie z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt i humanitarnego traktowania zwierząt;
23. Propagowanie i organizację wolontariatu;
24. Organizowanie wydarzeń i imprez edukacyjnych i charytatywnych w celu pozyskania środków na rzecz polepszenia warunków bytowych zwierząt i cele statutowe;
25. Prozwierzęcy lobbing;
26. Prowadzenie ośrodków adopcji zwierząt bezdomnych;

Adopcje