Goniąc marzenia. Skarbonka szansą na szpitalik

Witaj!
Znasz nas? Słyszałeś już nazwę Fundacja Felineus? A może widzisz nas po raz pierwszy? Kim jesteśmy i jak działamy? Chcielibyśmy żebyś mógł nas lepiej poznać.

*** For English version scroll down the page

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Jesteśmy grupą wolontariuszy, którym los bezdomnych kotów nie jest obojętny. Bezpośrednia pomoc bezdomnym kotom to jeden z naszych głównych celów statutowych. Tworzymy siatkę domów tymczasowych czyli przyjmujemy koty do swoich domów i mieszkań, gdzie otaczamy je niezbędną opieką i przygotowujemy do najważniejszego wydarzenia w ich kocim życiu – adopcji. Domy tymczasowe to trzon naszej organizacji.

Działamy w Rzeszowie już od 11 lat. Jesteśmy zarejestrowaną organizacją non-profit. Nie mamy żadnej stałej dotacji. Koszty utrzymania i leczenia naszych podopiecznych pokrywamy dzięki darowiznom od ludzi o wielkim sercu – takich jak Ty!

Anonimowy Pomagacz

Co dzieje się z kotem, który trafia pod naszą opiekę? Dom tymczasowy, dobre jedzenie, ciepło i miłość to nie wszystko. Każdy podopieczny wymaga profilaktyki, a bardzo często także leczenia. Wtedy z pomocą przychodzą nam lecznice, z którymi współpracujemy. Od szczepień, badań i kastracji, po skomplikowane zabiegi ortopedyczne i szeroką diagnostykę, ich oferta jest szeroka… ale często pojawia się jeden problem: hospitalizacja.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Zaplecze szpitalne posiada tylko jedna z lecznic, ale nie w każdym przypadku możemy z niego skorzystać. Koszty w takich sytuacjach także są ogromne.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

„Szpitalami” często stają się więc nasze domy tymczasowe, bo nie ma innego wyjścia. Lecz czy to dobre rozwiązanie? Mimo ogromu serca i pracy jaką wkładają nasi wolontariusze, żaden dom nie zastąpi szpitala z prawdziwego zdarzenia. Problemem także staje się izolacja kotów chorych od zdrowych, bo rzadko kiedy w domu tymczasowym jest tylko jeden podopieczny.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

A gdyby tak powstał fundacyjny szpitalik?

To marzenie w naszych głowach pojawiło się już kilka lat temu, jednak nikt z nas nie miał wtedy odwagi wypowiedzieć go głośno.

Bo zbyt często słyszeliśmy - „Jeśli dożyje do rana proszę przyjechać na kroplówkę”. A potem długa noc czuwania, patrzenia na cierpienie i bezsilność, że nie możemy nic zrobić, bo nie ma zaplecza. Czasami koty umierały na naszych rękach w środku nocy… Ocieraliśmy łzy, zaciskaliśmy zęby i szliśmy dalej wciąż zbyt nieśmiali by sięgać po marzenia.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

W końcu dożyliśmy czasów, których nie spodziewał się nikt. Najpierw pandemia, lockdowny, wzrost cen i coraz więcej potrzebujących zgłaszanych każdego dnia. Kiedy wydawało się, że świat w końcu odetchnął przyszła kolejna tragedia – wojna. Z racji tego, że działamy w Polsce wschodniej, od pierwszych dni inwazji byliśmy i nadal jesteśmy na pierwszej linii pomocy. Tego koszmaru z cierpieniem milionów istot w tle nie da się nawet opisać słowami. Przez ostatnie 2 lata wielokrotnie czuliśmy się przyparci do muru, myśleliśmy, że nie damy rady, że wyzwania i problemy z jakimi przyszło się nam mierzyć kompletnie nas przerosły.

Anonimowy Pomagacz

Jednak chwilę później okazywało się, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych osób, a do naszego grona dołączyli kolejni niesamowici wolontariusze z głowami pełnymi pomysłów.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Wiele razy słyszeliśmy też, że robimy dobrą robotę, że ktoś docenia trud naszej codziennej pracy. To dodało nam skrzydeł. Staliśmy się zgraną ekipą, która wspiera się wzajemnie w działaniach. „Razem mamy wielką moc!” stało się naszym hasłem. I właśnie wtedy pierwszy raz głośno wykrzyczeliśmy swoje marzenie. Stwórzmy fundacyjny szpitalik! Marzenie stało się celem!

Anonimowy Pomagacz

Koci szpitalik szansą na życie!
Szansę na uratowanie życia zwiększają dwa główne aspekty: szybkość reakcji oraz odpowiednie zaplecze. Często o kocim życiu decydują godziny, a nawet minuty. Z tym pierwszym nigdy nie mieliśmy problemu. Nasi wolontariusze są gotowi nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy. Nie mamy jednak odpowiedniego sprzętu, dzięki któremu moglibyśmy zwiększyć szansę na ratunek.

Anonimowy Pomagacz

Chcąc uruchomić nasz fundacyjny szpitalik potrzebujemy przede wszystkim aparatury, która pozwoli na fachową pomoc i opiekę. Bardzo chcielibyśmy zakupić  inkubator z aparaturą do tlenoterapii (koszt ok. 8000 zł), kilka pomp infuzyjnych (koszt jednej to 2500 zł), klatki szpitalne (ceny wahają się pomiędzy 10000 – 20000 zł za jedną), lampy UV (koszt około 3000 zł). Do tego kilka drobniejszych, ale nie mniej istotnych elementów takich jak poduszki elektryczne, stojaki do kroplówek czy małe kuwety do klatek.

Koszty oczywiście są orientacyjne, bo na pewno w pierwszej kolejności będziemy szukać sprawnych, ale używanych sprzętów. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze się da.

Anonimowy Pomagacz

Jak sam widzisz koszty wyposażenia szpitalika są ogromne, ale taka jest cena ratowania życia!

Dziś stajemy przed ogromną szansą by pozyskać środki na spełnienie naszego i kociego największego marzenia! Wygrana w konkursie „Łap dotację na organizację” pozwoliłaby na zakup całego szpitalnego asortymentu! Ale by wygrać potrzebujemy Twojego wsparcia!

Jak możesz nam pomóc sięgnąć po wygraną? To bardzo proste i wcale nie kosztuje wiele:

- wpłać dowolną darowiznę do naszej skarbonki (wystarczy tylko 1 zł!) - liczy się liczba unikatowych darczyńców  a nie wysokość wpłaty!

- udostępnij skarbonkę w swoich mediach społecznościowych, na stronie internetowej, powieś plakat lub ulotkę dot. akcji - chętnie wyślemy Ci ją na maila do wydrukowania.

- zaproś swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę do wsparcia naszej Fundacji w akcji.

Przewidziane nagrody to:
3 x 100 000 zł,
3 x 50 000 zł,
3 x 30 000 zł,
3 x 10 000 zł
oraz 8 pakietów marketingowych

Nagrody otrzymają te organizacje, których skarbonka zostanie wsparta przez największą liczbę Darczyńców.

Konkurs ruszył, a zegar już odlicza kolejne minuty. Mamy czas tylko do 15 grudnia 2022 roku, do godziny 24:00

„Marzenie zapisane na kartce z data staje się CELEM.
Cel podzielony na ustalone kroki staje się PLANEM.
Plan wspierany przez DZIAŁANIE sprawia, że spełniają się Twoje MARZENIA.”

POMÓŻ NAM DOGONIĆ NASZE MARZENIA!

***

Hello!

Do you know us? Have you heard the name Felineus Foundation? Or are you seeing us here for the first time? Who are we and how do we operate? We would like you to get to know us better.

We are a group of volunteers who care deeply about the fate of homeless cats. Direct help to vulnerable and abused homeless cats is one of our main concerns. We create a network of temporary homes, meaning we take rescued cats into our houses and flats and we provide them with the necessary care and prepare them for the most important event in their cat's life - adoption. Temporary homes are the heart of our organization.

We have been operating in Rzeszów, Poland for 11 years. We are a registered non-profit organization. We do not have any permanent funding. We cover the costs of maintaining and treating our cats thanks to donations from people with a BIG HEART - just like YOU!

What happens to a cat that comes into our care? A temporary home, good food, warmth and love unfortunately cannot solve all problems. Every single cat and kitten requires treatment on some level. This is where the vet clinics we work with come to our aid. From vaccinations, tests and neutering, to complex orthopaedic procedures and extensive diagnostics, their assistance is extensive ... but there is often one problem: hospitalization. Only one of the clinics has hospital facilities, but we cannot use them in every case. The costs in such situations are also huge.

Thus, our temporary homes often become “hospitals” because we have no other choice. But is it a good solution? Despite the enormity of heart and effort put in by our volunteers, no home can replace a real hospital. We also have to manage the isolation of sick cats from healthy ones, because rarely is there only one cat in a temporary home.

What if a foundation hospital was created? This dream dawned in our heads a few years ago, but none of us had the courage to say it out loud.

All too often our dedicated volunteers spend long nights of wakefulness, watching suffering cats helplessly while they count down the minutes to the hospital opening in the morning. And in those desperate waits for hospital backup cats would sometimes die in our arms… We wiped our tears, clenched our teeth and moved on, lacking the confidence to reach for our dreams.

After all, we are experiencing times that no one could have expected. First, the pandemic, lockdowns, price increases and more and more cats in need reported every day. Just when it seemed that the world had finally breathed a sigh of relief, another tragedy came – war. Due to the fact that we operate in eastern Poland, from the first days of the Ukraine invasion we were and still are on the front line for assistance. This nightmare, with the suffering of millions of beings in the background, cannot even be described in words. Over the last 2 years, we have felt pushed against the wall many times, thinking we would be overwhelmed, that the challenges and problems we faced completely exceeded us.

However, each time a solution would present itself. We met a lot of wonderful people, and our group was joined by more amazing volunteers with heads full of ideas and hearts full of hope.

We have also heard many times that we are doing a good job, that someone appreciates the effort of our daily work. It gives us wings. We have become a well-coordinated team that supports each other in activities. "Together we have great power!" has become our slogan. And that's when we shouted our dream out loud for the first time. Let's create a FOUNDATION HOSPITAL! A DREAM has become a TARGET!

A Cat hospital is a CHANCE FOR LIFE!

The chance to save each life is increased by two main factors: reaction time and adequate medical facilities. Often, the life of a cat is decided by hours and even minutes. We’ve never had a problem with the first one. Our volunteers are ready to help at any time of the day or night. However, we do not have the appropriate equipment to increase the ongoing chances of survival.

In order to create our foundation hospital, we first need equipment that will allow for professional help and care. We would like to buy an incubator with oxygen therapy equipment (cost about PLN 8,000/£1,500/€1,700/$1,750), several infusion pumps (PLN 2,500/£500/ €530/$550), hospital cages (prices range from PLN 10,000/£1,850/€2,100/$2,200 to PLN 20,000/£3,700/€4,250/$4,400 for one), UV lamps (PLN 3,000/£550/€640/$660). In addition, a few smaller, but no less important elements such as electric cushions, drip stands or small cuvettes for cages.

Of course, the costs are approximate, because we will certainly look for efficient, but used equipment in the first place. However, we realize that this might not always be possible.

As you can see, the costs of equipping the hospital are huge, but this is the price of saving lives!

Today we are facing an incredible opportunity to raise funds to fulfil ours and our cat's biggest dream! Winning the competition "Catch a Grant for the Organization" would allow us to buy our entire hospital inventory! BUT TO WIN WE NEED YOUR SUPPORT!

How can you help us reach for this prize? It's very simple and doesn't cost much at all:

- make any donation to our piggy bank fund (only PLN 1 (about 0.2 £/ €/$ is enough!) - what matters is the number of unique donors, not the amount of the payment!

- share the piggy bank link on your social media, on the website, hang a poster or leaflet regarding the action - we will be happy to send it to you by e-mail to print.

- invite your followers, friends and family to support our Foundation in action.

The expected prizes are:

3 x PLN 100,000 (£18,500.00/€21,240.00/$21,970.00)

3 x PLN 50,000 (£9240.00/€10,620.00/$11,000.00)

3 x PLN 30,000 (£5550.00/€6370.00/$6600.00)

3 x PLN 10,000 (£1850.00//€2100.00/$2200.00)

and 8 marketing packages

HIGHEST DONOR COUNT WINS THE PRIZE FUND!

Prizes will be awarded to those organizations whose piggy bank fund is supported by the largest number of Donors.

The competition has started and the seconds are counting down. We only have until midnight on December 15, 2022.

“A dream written on a date sheet becomes a TARGET.
A target divided into steps becomes a PLAN.
A plan backed by ACTION makes your DREAMS come true.”

HELP US REACH FOR OUR DREAMS!

Wsparli

1 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

E.

50 zł

Anonimowy Pomagacz

1 zł

Anonimowy Pomagacz

1 zł

Ana

10,42 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
52 073 zł
Wsparło 4 288 osób