Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Reprezentant Aleksandra Sadowska

E-mail boleslawieckiekoty@wp.pl

Telefon 669969106

Lokalizacja BIELAWA, dolnośląskie

Celami podstawowymi Stowarzyszenia są:
- sygnalizowanie organom państwowym nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej;
-współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie respektowania obowiązującego prawa, w szczególności prawa dotyczącego zwierząt i ich ochrony
-ochrona praw zwierząt, a przede wszystkim:
działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowanie, objęcia ochroną i otoczenia opieką;
kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;
-działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, między innymi poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego;
-ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
-Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić odpłatną oraz nieodpłatną działalność poprzez:
zwalczenie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;
zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami państwowymi w zakresie realizacji zadań/obowiązków określonych w przepisach ustawy o ochronie zwierząt;
-organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt;
-udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt;
=współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt;
-zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt;
reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt;
-kierowanie zapytań oraz uzyskiwanie informacji z urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej;
-prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów traktowania zwierząt;
-organizowanie powszechnych akcji sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów;
-interpelowanie, postulowanie, wzywanie do zmian zaniechania określonego sposobu postępowania lub poprzez inne sposoby sugerujące konieczność zmiany stanu faktycznego bądź prawnego;
-organizowanie manifestacji, pikiet i podejmowanie innej aktywności zmierzającej do zwrócenia uwagi publicznej na określony problem społeczny;
-podejmowanie interwencji przez inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz inspektorów do spraw kontroli dobrostanu zwierząt w sprawach popełniania przestępstw lub wykroczeń przeciwko zwierzętom lub na ich szkodę;
współpracowanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
-prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt, zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych oraz ochrony środowiska;
-prowadzenie i organizowanie działalności weterynaryjnej;
-organizowanie zbiórek darów w naturze;
-uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków zwierząt;
-sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony zwierząt oraz procedur odbioru;
-opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz pomoc w akcjach adopcyjnych;
-współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych;
-uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt;
-organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań z przedstawicielami samorządów na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i konsekwencji łamania ustawy o ochronie zwierząt;
-informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania;
-aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt;

Wsparli

50 zł

Aurelia Klecha Łukasz Potocki

50 zł

Aurelia Klecha Łukasz Potocki

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Urodzinowa zbiórka II
50 zł

Urodzinki

Darowizna przekazana przez skarbonkę Urodzinowa zbiórka II
50 zł

Aurelia Klecha Łukasz Potocki

50 zł

miau

Darowizna przekazana przez skarbonkę Urodzinowa zbiórka II

Pokaż więcej