Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Reprezentant Aleksandra Sadowska

E-mail boleslawieckiekoty@wp.pl

Telefon 669969106

Lokalizacja BIELAWA, dolnośląskie

Celami podstawowymi Stowarzyszenia są:
- sygnalizowanie organom państwowym nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej;
-współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie respektowania obowiązującego prawa, w szczególności prawa dotyczącego zwierząt i ich ochrony
-ochrona praw zwierząt, a przede wszystkim:
działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowanie, objęcia ochroną i otoczenia opieką;
kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;
-działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, między innymi poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego;
-ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
-Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić odpłatną oraz nieodpłatną działalność poprzez:
zwalczenie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;
zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami państwowymi w zakresie realizacji zadań/obowiązków określonych w przepisach ustawy o ochronie zwierząt;
-organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt;
-udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt;
=współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt;
-zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt;
reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt;
-kierowanie zapytań oraz uzyskiwanie informacji z urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej;
-prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów traktowania zwierząt;
-organizowanie powszechnych akcji sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów;
-interpelowanie, postulowanie, wzywanie do zmian zaniechania określonego sposobu postępowania lub poprzez inne sposoby sugerujące konieczność zmiany stanu faktycznego bądź prawnego;
-organizowanie manifestacji, pikiet i podejmowanie innej aktywności zmierzającej do zwrócenia uwagi publicznej na określony problem społeczny;
-podejmowanie interwencji przez inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz inspektorów do spraw kontroli dobrostanu zwierząt w sprawach popełniania przestępstw lub wykroczeń przeciwko zwierzętom lub na ich szkodę;
współpracowanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
-prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt, zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych oraz ochrony środowiska;
-prowadzenie i organizowanie działalności weterynaryjnej;
-organizowanie zbiórek darów w naturze;
-uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków zwierząt;
-sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony zwierząt oraz procedur odbioru;
-opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz pomoc w akcjach adopcyjnych;
-współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych;
-uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt;
-organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań z przedstawicielami samorządów na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i konsekwencji łamania ustawy o ochronie zwierząt;
-informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania;
-aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt;

Pomogli

Ładuję...