Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie

Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Aleksandra Szeszycka

E-mail ola.szeszycka@wp.pl

Telefon 602642419

Lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

Jesteśmy nowo utworzoną Fundacją dla zwierząt choć nasza działalność prozwierzęca trwa już kilka lat. Zbieramy fudusze na pomoc poszkodowanym zwierzakom z naszego regionu

Celami Fundacji są:

     1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

     2. udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

     3. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

     4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

     5. integracja społeczności lokalnej Gniezna i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.

     6. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt organizowanie szkoleń dla wolontariuszy udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt organizowanie opieki weterynaryjnej organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych kontakty i współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt

Ładuję...

100 zł

Gabinet Fizykoterapii JAROSŁAW CHUDZICKI

2 darowizny na tę organizację, ostatnia