Fundacja Straż Ochrony Zwierząt

Fundacja Straż Ochrony Zwierząt
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Katarzyna Chałubińska

E-mail sozradom@poczta.fm

Telefon 508050011, 508050012, 508050013

Lokalizacja Wrzosów, mazowieckie

1. Kontrola warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach gdzie są przetrzymywane zwierzęta.
2. Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt. 
3. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.
4. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, wspólnie z Policją, Strażą Miejską, organami celnymi oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną.
5. Kierowanie wniosków do organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
6. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego. 
7. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
8. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla inspektorów patroli interwencyjnych, wolontariuszy, opiekunów i pielęgniarzy zwierząt, innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w Fundacji, współpracujących z Fundacją oraz pozostałych. 
9. Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie akcji  ratownictwa i ochrony ludności w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego spowodowanego atakiem dzikich, niebezpiecznych i agresywnych zwierząt.
10. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego względem osób znajdujących się w zagrożeniu ze strony zwierząt.
11. Udział w akcjach związanych z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przed zwierzętami, organizowanych przez inne podmioty. 
12. Opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami. 
13.  Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. 
14.  Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
15. Wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innyh materiałów informacyjnych.
16. Współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt
17. Organizowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych i propagandowych, szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów i konferencji związanych z ekologią, przyrodą i zwierzętami. 
18.Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu promocję idei ochrony zwierząt i środowiska oraz humanitarnego traktowania zwierząt.
19.  Organizowanie zbiórek publicznych i aukcji.
20.  Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami edukacyjno-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
21.Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych.
22. Realizację zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. 
23. Realizację programów zapobiegających bezdomności zwierząt. 
24.  Realizację programów identyfikacji i rejestracji zwierząt
25. Organizowanie, przeprowadzenie oraz opiniowanie akcji wyłapywania zwierząt.

Adopcje