Fundacja dla bezdomnych zwierząt Felineus

Fundacja dla bezdomnych zwierząt Felineus
24 Stałych Pomagaczy
nurseangie
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Wioletta Szajnar

E-mail fundacja@felineus.org

Telefon 512 182 032

Lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

Fundacja Felineus z Rzeszowa jest organizacją młodą (działa od grudnia 2011), której celem jest pomoc i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, szerzenie idei ochrony praw zwierząt oraz edukacji w tym zakresie. Najważniejszy aspekt jej działań dotyczy bezpośredniej pomocy porzuconym zwierzętom, dla których utworzono siatkę domów tymczasowych. Oprócz działań bezpośrednio związanych z pomocą dla bezdomnych zwierząt (leczenie, profilaktyka, kastracja/sterylizacja) przygotowywane są różnego rodzaju wydarzenia edukacyjno- informacyjne, lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Rozumiem Mruczka”, prowadzone są działania adopcyjne, promocyjno- informacyjne, działania charytatywno- pomocowe w Internecie. Fundacja nawiązuje współpracę z innymi organizacji przygotowując wspólne działania.

-------------------------------------------------------------------

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:

1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,

2. niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów),

3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji,

4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

5.    współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów,

6.    działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji,

7.    zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

8.    organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji,

9.    współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,

10.    zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,

11.    prozwierzęcy lobbing,

12.    współpracę z policją i strażą miejską,

13.    inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

Wsparli

50 zł

nurseangie

10 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Monika

Pokaż więcej

24 Stałych Pomagaczy
nurseangie
50 zł miesięcznie