Fundacja Koci Las

Fundacja Koci Las
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Oliwia Kasperska

E-mail fundacja@kocilas.pl

Telefon 576899885

Lokalizacja Koszalin, zachodniopomorskie

Nasza Fundacja Koci Las prowadzi działalność adopcyjną zwierząt. Ratujemy każdą istotę, która stanie na Naszej drodze - stąd niezbędnym jest poszukiwanie kolejnych, niezwodnych Darczyńców, którzy zechcą Nas wspomagać w Naszych działaniach. Zwierzęta, które wychodzą spod Naszych skrzydeł są wyleczone, zsocjalizowane i gotowe do kochania ;-) 

Celami Fundacji są:

1. Niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom; Działalność adopcyjna (znajdowanie nowych domów dla zwierząt);

2. Różnorodne działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;

3. Eliminowanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;

4. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;

5. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;

6. Promowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz upowszechnienie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt;

7. Pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpraca z placówkami i osobami fizycznymi niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym;

8. Propagowanie i organizacja wolontariatu;

9. Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą krzewiące odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami;

10. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i w opiece nad nimi;

11. Pomoc finansowa dla tymczasowych domów adopcyjnych.

Fundacja wykonuje swoje cele poprzez:

12. Kooperację z zakładami leczniczymi dla zwierząt w celu diagnostyki i leczenia;

13. Eliminowanie i przeciwdziałanie wszelkim formom znęcania się nad zwierzętami, podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt i niesienie im pomocy;

14. Zapewnianie domów tymczasowych bezdomnym zwierzętom;

15. Poczynania mające na celu znajdowanie zwierzętom nowych domów;

16. Popularyzowanie rejestracji zwierząt – czipowanie, wprowadzanie danych właściciela do bazy;

17. Zapobieganie niekontrolowanym rozrodom zwierząt poprzez promowanie sterylizacji, kastracji oraz antykoncepcji;

18. Współpracę, wspieranie i organizowanie pomocy dla placówek i osob fizycznych niosących pomoc bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom;

19. Realizowanie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematice ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego, organizowanie szkoleń edukacyjnych, wykładów, konferencji i warsztatów;

20. Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń naruszających prawa zwierząt;

21. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, z którymi współpraca może przysłużyć się do realizacji zadań statutowych Fundacji;

22. Kooperacja z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu szlachetnego stosunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania;

23. Promowanie i organizacja wolontariatu;

24. Organizowanie wydarzeń i imprez edukacyjnych i charytatywnych w ceku pozyskania środków na rzecz polepszenia warunków bytowych zwierząt i cele statutowe;

25. Prozwierzęcy lobbing;

26. Prowadzenie ośrodków adopcji zwierząt bezdomnych;

27. Prowadzenie zbiórek pożywienia dla zwierząt i podobiecznych Fundacji; 

Pomogli

Ładuję...