Help4Herps

Help4Herps

Reprezentant Przemysław Łuczak

E-mail help4herps@gmail.com

Telefon 785518821

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Tego jeszcze nie było!
Pierwsza fundacja w województwie pomorskim, a jedna z nielicznych w kraju, która za cel obrała sobie pomoc nietypowym zwierzakom jakimi są gady!
Naszą misją jest nie tylko edukacja i promowanie świadomej terrarystyki, ale także realna pomoc tym, którzy są w potrzebie.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że często zwierzęta te cierpią w ciszy, skazane na złe warunki, na chciwość ludzi i grzech zaniedbania. Chcemy to zmienić choć w małym stopniu i wierzymy, że nam się to uda  :)

Informacje ogólne

l. Planowaną siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji dla realizacji wszystkich celów statutowych jest województwo pomorskie, natomiast część działalności informacyjno-edukacyjnej będzie miała charakter ogólnopolski.

Cele i zasady działania Fundacji

Celami fundacji jest szeroko pojęta działalność związana z ochroną i pomocą zwierzętom należącym do gromad gadów i płazów egzotycznych znajdującym się na terenie województwa pomorskiego, oraz zmniejszenie liczby wszelkiego rodzaju zagrożeń związanych z wyżej wymienionymi zwierzętami.Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność na kilku płaszczyznach:

l Edukacja:

a. organizacja lekcji i szkoleń dla szerokiego grona odbiorców - między innymi młodzieży szkolnej, osób pracujących w zawodach związanych ze zwierzętami (lekarze weterynarii, technicy weterynarii) czy służb mundurowych,

b. zapewnienie możliwości uzyskania pomocy merytorycznej przez osoby zainteresowane,

c. wydawanie różnego rodzaju publikacji informacyjno-edukacyjnych,

d. tworzenie ogólnopolskiej sieci informacyjnej ułatwiającej dotarcie do właściwego źródła wiedzy lub specjalisty,

e. propagowanie właściwej opieki nad zwierzętami egzotycznymi poprzez dostępne media.

2 Pomoc fizyczna:

a. Przeprowadzanie interwencji mających na celu zmniejszenie niebezpieczeństwa ze strony zwierząt egzotycznych, a także mające na celu poprawę ich dobrostanu oraz ewentualnego pomocy w wypadku zagrożenia ich zdrowia i życia (odłowy, kontrole).

3 Wolontariat:

a. tworzenie wolontariatu dla osób chętnych do pomocy w realizacji celów fundacji, b. umożliwienie zdobycia przez wolontariuszy dodatkowego doświadczenia w zakresie tematyki dotyczącej zwierząt egzotycznych.


Dochody fundacji


Dochody fundacji mogą pochodzić z: a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d. dochodów z majątku fundacji,


e. odsetek bankowych.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


Działania ciągłe

I. Działalność terenowa

pomoc w identyfikacji i odłowie zwierząt egzotycznych zaliczających się do gromady Gadów i Płazów, zapewnienie im doraźnej opieki weterynaryjnej, umieszczeniu w zgodnych dla ich wymagań zbiornikach, oraz przeprowadzenie stosownej kwarantanny. W dalszej perspektywie Fundacja będzie starała się zapewnić zwierzęciu dom przynajmniej tymczasowy, a docelowo stały.
Pomoc w odbiorze zwierząt z warunków które sprawiają bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, a w sytuacjach w których istnieje taka możliwość pomoc w poprawie warunków ich utrzymania.

Fundacja planuje współpracę z innymi fundacjami i OPP, jednostkami samorządu terytorialnego, prywatnymi hodowcami, zakładami leczniczymi dla zwierząt, służbami mundurowymi w celu efektywniejszego i możliwie jak najszerszego zakresu działań.


II Działalność edukacyjna

promowanie świadomej i odpowiedzialnej terrarystyki poprzez prelekcje i szkolenia, pojawianie się na wydarzeniach i eventach prozwierzęcych.

Akcje planowane na rok 2020


„Schowaj węża”

Akcja ma na celu uświadomienie, że niekontrolowane wystawianie gadów w przestrzeni publicznej jest szkodliwe dla zwierząt, a także niesie za sobą niebezpieczeństwo dla osób postronnych.

- akcja realizowana będzie na poziomie kontaktu bezpośredniego w miejscach gdzie dochodzi do takiego procederu poprzez wręczanie materiałów informacyjnych i rozmowach z osobami, które chciały by świadomie lub nie w tym uczestniczyć
dodatkowe nagłośnienie problemu w mediach lokalnych i internecie
w skrajnych przypadkach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia, odebrać je zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

„Dzień gada”

wystawa gadów, wraz z przybliżeniem ich behawioru, warunków jakie należy im zapewnić jeśli decydujemy się na wejście w jego posiadanie
akcja informacyjna jak takie zwierzę zakupić legalnie
obalenie mitów i nieprawdziwych przekonań dotyczących wyżej wymienionych zwierząt
spotkania z hodowcami, oraz ludźmi którzy na co dzień pracują z tego typu zwierzętami

„Gadzi kącik adopcyjny”

- zorganizowanie platformy internetowej umożliwiającej adopcje gada

„Gadzie okno życia”

- współpraca z zakładem leczenia zwierząt mająca na celu ograniczenie porzucenia zwierzęcia w miejscu gdzie istnieje zagrożenie jego życia lub niebezpieczeństwo dla osób postronnych.
Akcja polegałaby na możliwości zrzeczenia się zwierzęcia, która może wynikać z różnych przyczyn losowych

Wsparli

150 zł

Katarzyna Sulima

100 zł

Jolanta Ralska

Darowizna na węże.
100 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowa Pomagaczka

10 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Piotr

Pokaż więcej