Fundacja Jamniki Niczyje

Fundacja Jamniki Niczyje
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Edyta

E-mail poczta@jamnikiniczyje.pl

Telefon 662 85 02 45

Lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

Praca fundacji opiera się na działaniach podejmowanych przez wolontariuszy, którzy niosą pomoc jamnikom - porzuconym, zaniedbanym, chorym, pokrzywdzonym przez los i człowieka. Skala bezdomności dotykająca jamniki jest ogromna, spotykamy się z nią każdego dnia, a tym samym motywuje nas ona do działania i w miarą naszych możliwości, zapobiegania kolejnym nieszczęściom.

Fundacja opiera swe działania na zasadzie, że każde życie jest wyjątkowe i zasługuje na szacunek, dlatego chcemy prowadzić  akcje na różnych płaszczyznach, m.in. edukacja, wolontariat, pozyskiwanie funduszy – chcąc otoczyć opieką jak największą liczbą jamników, jak i przyczynić się do wzrostu świadomości z zakresu potrzeby sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt. Działania nasze są racjonalne i zdecydowane. Nie chcemy tworzyć fikcji a tym bardziej demagogii dotyczącej działań pomocowych. Chcemy by psy trafiały do dobrych domów, chcemy by osoby adoptujące były ze swej decyzji zadowolone. Dobro zwierzęcia jest dla nas najważniejsze.

Prace fundacji skupiają się na:

1. lokalizacji bezdomnych i potrzebujących jamników

2. leczeniu.

3. sterylizacji suczek i kastracji psów, aby nie dopuścić do niechcianych ciąż, zwiększania populacji psów nierasowych (tj. nie rodowodowych), a tym samym  redukując ryzyko potencjalnego wzrostu liczby bezdomnych jamników lub ich trafienia do pseudo hodowli,

4. publikowaniu w mediach informacji o bezdomnych jamnikach, ich ogłaszaniu, w celu zachęcania do ich adopcji,

5. socjalizowaniu psów

6. prowadzeniu edukacji na temat opieki nad tą szczególną rasą psów oraz zapobiegania jej bezdomności poprzez organizowanie akcji informacyjnych, zbieraniu środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opieką nad jamnikami będącymi podopiecznymi Fundacji oraz poszukiwaniu sponsorów, którzy wsparliby działania podejmowane przez Fundację.

Cele statutowe:
podjęcie stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami oraz w przypadku porzuconych i bezdomnych zwierząt poprzez: zapewnienie im pomocy i opieki, współpracę z właściwymi instytucjami w celu ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom, zapewnienie im wyżywienia i opieki weterynaryjnej, umieszczanie ich w przytuliskach i schroniskach prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie adopcji, podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez: działanie w zakresie regulacji populacji zwierząt domowych: - sterylizacja i kastracja – wdrażanie i szeroko pojęta ich promocja, - przeciwdziałanie niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt domowych, b)  wdrażanie i promowanie znakowania zwierząt mikrochipami, c) wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom, d) prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt, 3) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, informacyjnym poprzez: a) organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleń i spotkań dla różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania, b) organizowanie i finansowanie konferencji poświęconych idei humanitarnego traktowania zwierząt, c)   współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi (w tym także zagranicznymi) w celu propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt, d)  rekrutację i szkolenia wolontariuszy oraz inspektorów do spraw ochrony praw zwierząt, e)   szeroko pojętą działalność propagandową i informacyjną w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, f)   organizację akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje