Help4Herps

Help4Herps
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Przemysław Łuczak

E-mail help4herps@gmail.com

Telefon 785518821

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Tego jeszcze nie było!
Pierwsza fundacja w województwie pomorskim, a jedna z nielicznych w kraju, która za cel obrała sobie pomoc nietypowym zwierzakom jakimi są gady!
Naszą misją jest nie tylko edukacja i promowanie świadomej terrarystyki, ale także realna pomoc tym, którzy są w potrzebie.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że często zwierzęta te cierpią w ciszy, skazane na złe warunki, na chciwość ludzi i grzech zaniedbania. Chcemy to zmienić choć w małym stopniu i wierzymy, że nam się to uda  :)

Informacje ogólne

l. Planowaną siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji dla realizacji wszystkich celów statutowych jest województwo pomorskie, natomiast część działalności informacyjno-edukacyjnej będzie miała charakter ogólnopolski.

Cele i zasady działania Fundacji

Celami fundacji jest szeroko pojęta działalność związana z ochroną i pomocą zwierzętom należącym do gromad gadów i płazów egzotycznych znajdującym się na terenie województwa pomorskiego, oraz zmniejszenie liczby wszelkiego rodzaju zagrożeń związanych z wyżej wymienionymi zwierzętami.Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność na kilku płaszczyznach:

l Edukacja:

a. organizacja lekcji i szkoleń dla szerokiego grona odbiorców - między innymi młodzieży szkolnej, osób pracujących w zawodach związanych ze zwierzętami (lekarze weterynarii, technicy weterynarii) czy służb mundurowych,

b. zapewnienie możliwości uzyskania pomocy merytorycznej przez osoby zainteresowane,

c. wydawanie różnego rodzaju publikacji informacyjno-edukacyjnych,

d. tworzenie ogólnopolskiej sieci informacyjnej ułatwiającej dotarcie do właściwego źródła wiedzy lub specjalisty,

e. propagowanie właściwej opieki nad zwierzętami egzotycznymi poprzez dostępne media.

2 Pomoc fizyczna:

a. Przeprowadzanie interwencji mających na celu zmniejszenie niebezpieczeństwa ze strony zwierząt egzotycznych, a także mające na celu poprawę ich dobrostanu oraz ewentualnego pomocy w wypadku zagrożenia ich zdrowia i życia (odłowy, kontrole).

3 Wolontariat:

a. tworzenie wolontariatu dla osób chętnych do pomocy w realizacji celów fundacji, b. umożliwienie zdobycia przez wolontariuszy dodatkowego doświadczenia w zakresie tematyki dotyczącej zwierząt egzotycznych.


Dochody fundacji


Dochody fundacji mogą pochodzić z: a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d. dochodów z majątku fundacji,


e. odsetek bankowych.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


Działania ciągłe

I. Działalność terenowa

pomoc w identyfikacji i odłowie zwierząt egzotycznych zaliczających się do gromady Gadów i Płazów, zapewnienie im doraźnej opieki weterynaryjnej, umieszczeniu w zgodnych dla ich wymagań zbiornikach, oraz przeprowadzenie stosownej kwarantanny. W dalszej perspektywie Fundacja będzie starała się zapewnić zwierzęciu dom przynajmniej tymczasowy, a docelowo stały.
Pomoc w odbiorze zwierząt z warunków które sprawiają bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, a w sytuacjach w których istnieje taka możliwość pomoc w poprawie warunków ich utrzymania.

Fundacja planuje współpracę z innymi fundacjami i OPP, jednostkami samorządu terytorialnego, prywatnymi hodowcami, zakładami leczniczymi dla zwierząt, służbami mundurowymi w celu efektywniejszego i możliwie jak najszerszego zakresu działań.


II Działalność edukacyjna

promowanie świadomej i odpowiedzialnej terrarystyki poprzez prelekcje i szkolenia, pojawianie się na wydarzeniach i eventach prozwierzęcych.

Akcje planowane na rok 2020


„Schowaj węża”

Akcja ma na celu uświadomienie, że niekontrolowane wystawianie gadów w przestrzeni publicznej jest szkodliwe dla zwierząt, a także niesie za sobą niebezpieczeństwo dla osób postronnych.

- akcja realizowana będzie na poziomie kontaktu bezpośredniego w miejscach gdzie dochodzi do takiego procederu poprzez wręczanie materiałów informacyjnych i rozmowach z osobami, które chciały by świadomie lub nie w tym uczestniczyć
dodatkowe nagłośnienie problemu w mediach lokalnych i internecie
w skrajnych przypadkach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia, odebrać je zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

„Dzień gada”

wystawa gadów, wraz z przybliżeniem ich behawioru, warunków jakie należy im zapewnić jeśli decydujemy się na wejście w jego posiadanie
akcja informacyjna jak takie zwierzę zakupić legalnie
obalenie mitów i nieprawdziwych przekonań dotyczących wyżej wymienionych zwierząt
spotkania z hodowcami, oraz ludźmi którzy na co dzień pracują z tego typu zwierzętami

„Gadzi kącik adopcyjny”

- zorganizowanie platformy internetowej umożliwiającej adopcje gada

„Gadzie okno życia”

- współpraca z zakładem leczenia zwierząt mająca na celu ograniczenie porzucenia zwierzęcia w miejscu gdzie istnieje zagrożenie jego życia lub niebezpieczeństwo dla osób postronnych.
Akcja polegałaby na możliwości zrzeczenia się zwierzęcia, która może wynikać z różnych przyczyn losowych

Pomogli

Ładuję...