Fundacja Ochrony Praw Zwierząt Kejtersi

Fundacja Ochrony Praw Zwierząt Kejtersi
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Barbara Koniarek

E-mail kejtersi@gmail.com

Telefon 579834843

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

1. Działanie edukacyjne na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt w zakresie: 
- szerzenia wiedzy na temat odczuwania zwierząt, ich emocji,
rozwój empatii wśród dzieci i młodzieży, seniorów, osób dorosłych, 
- szerzenie wiedzy na temat właściwej opieki nad zwierzętami oraz odpowiedzialności za nie, 
- promocja humanitarnych postaw wobec zwierząt,
- promocja zdrowia i upowszechnianie działań służących ochronie zdrowia i prawa do godnego życia zwierząt,
- popularyzacja wiedzy na temat praw zwierząt,
- popularyzacja wiedzy na temat bezdomności zwierząt oraz sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt,
- współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt, z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym,
2. Promocja i realizacja programu znakowania, kastracji i sterylizacji oraz znakowania zwierząt w celu zminimalizowania przyczyn bezdomności zwierząt.
3. Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej dla schronisk i przytulisk.
4. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, przytuliskach, domach tymczasowych oraz domach stałych, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym.
5. Prowadzenie działalności adopcyjnej poprzez realizację procedury adopcyjnej mającej na celu znajdowanie zwierzętom bezdomnym nowych opiekunów.
6. Udzielanie pomocy materialnej i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ubogim, osobom niepełnosprawnym będących opiekunami zwierząt porzuconych a przez nich przygarniętych.
7. Zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w jakichkolwiek ich przejawach w tym wszelkim formom stosowania okrucieństwa i bestialstwa fizycznego i psychicznego.
8. Interweniowanie w przypadku złego traktowania zwierząt, w tym również poprzez składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach i występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego.

Adopcje

Aktywne zbiórki

Zakończone zbiórki

Pokaż więcej

Skarbonki

Pokaż więcej